Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna munitsipaallasteaedade arengukavad

Tallinna munitsipaallasteaedade arengukavad

Lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteasutus arengukava.
 
Protsessi (sh kaasamise) kvaliteet 1. Arengukava koostamise protsess on kirjeldatud, osapoolte kaasamine ja ajaraam on arusaadavalt kajastatud. 2. Kõik olulised osapooled (töötajad, õpilased, lapsevanemad jt) on kaasatud ning nende kaasatus selgelt välja toodud. Kaasamine on sisuline (mitte lihtsalt informeerimine) ja see on toimunud kogu protsessi vältel, sh nii hetkeolukorra analüüsi/sisehindamise, visiooni ja eesmärkide seadmise kui ka tegevuskava koostamise juures. 3. Arengukava elluviimine on kavandatud meeskondlikult. Tegevuskava elluviimises osalevad nii juhtkond, töötajad, õpilased kui ka teiste huvigruppide esindajad (nt lapsevanemad).
Visiooni ja eesmärkide selgus ja mõõdetavus 1. Arengukavas on selgelt sõnastatud omanäoline/ambitsioonikas visioon (on kirjeldatud, kuhu tahetakse perioodi lõpuks jõuda). Visiooni lugedes on arusaadav, millised muutused haridusasutuses on vajalikud ning miks ja kuhu tahetakse areneda. Vajadusel on visiooni juures põhjalikum selgitus. 2. Püstitatud on 1-5 põhieesmärki visiooni elluviimiseks (mis näitavad asutuse arengut). Eesmärgid lähtuvad asutuse väärtustest ja omanäolisusest ning on suunatud õppimise ja arengu edendamisele. 3. Eesmärgid on selgelt seotud hetkeolukorra analüüsiga (peamised kitsaskohad/tugevused, mis on kajastatud nt sisehindamise aruannetes, välja toodud kaasamise raames jne). 4. On kirjeldatud eesmärkide mõõdikud koos nende alg- ja sihttasemetega. On kirjeldatud eesmärkide saavutamise võimalikud riskid ja nende juhtimiseks rakendatavad tegevused.
Tegevuskava kvaliteet 1. Tegevuskava sisaldab konkreetselt sõnastatud arendustegevusi, mis tulenevad otseselt püstitatud eesmärkidest. 2. Tegevustel on konkreetne vastutaja ja tähtaeg, vajadusel ka mõõdik. 3. Tegevused on meeskondlikult jagatud, igale tegevusele määratud vastutaja – kõiki tegevusi ei vii ellu vaid direktor.
Arengukava terviklikkus, sidusus ja vormistus 1. Arengukava on üles ehitatud loogiliselt. Põhiosad (hetkeolukorra analüüsi kokkuvõte, visioon, eesmärgid, vajadusel tegevussuunad) on kompaktselt kajastatud ja omavahel selgelt seostatud. 2. Arengukava on seostatud linna ja riigi haridusvaldkonna arengukavadega. 3. Arengukava põhidokument on lühike (kuni 10 lk). Täiendav info ja tegevuskava on koondatud lisadesse. 4. Arengukavas on olukorra analüüs, sh kitsaskohtade ja väliskeskkonna trendide kirjeldus ning viited muude arengudokumentide seotud analüüsidele. Kui olukorra analüüs esitatakse arengukavas, võib see olla kuni kolme lehekülje pikkune kokkuvõte, täismahus analüüs lisatakse arengukavale. 5. Arengukava on korrektselt vormistatud (keel, stiil, nummerdus, reavahed jms).Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kooskõlastamist hinnangu andmiseks hoolekogule.  Arengukava eelnõu kooskõlastatakse õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu, asukohajärgse linnaosavalitsuse ja linnaosakogu poolt. Arengukava kinnitab Tallinna Haridusamet.
Lasteaia arengukava on  kättesaadav iga lasteaia veebileheküljel (vt lasteaedade kontaktid).

Viimati muudetud 28.03.2024