Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eelarve kujunemise ja muutmise protsess

Eelarve kujunemise ja muutmise protsess


Eelarvestrateegia koostamise ettevalmistamine

Tallinna linna eelarvestrateegia on aluseks linna eelarve eelnõu koostamisel. Linna eelarvestrateegia kajastab linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks järgmisel ja sellele järgneval vähemalt kahel eelarveaastal.

Eelarvestrateegia protsess algatatakse Tallinna linnas linnavalitsuse poolt linnapea käskkirjaga. Nimetatud linnapea käskkirja alusel edastab Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakond linna ametiasutustele välja kirja strateegia koostamiseks vajalike juhiste ja vormidega. Ametiasutused koostavad lähtuvalt linna arengukavast ja valdkondlikest arengukavadest ameti ja tema haldusala eelarve strateegia arvestades hallatavate asutuste ettepanekutega tulude, kulude ning kavandatavate tegevuste osas.

Tallinna linna ametiasutused esitavad ameti ja tema haldusala eelarve strateegia linnakantselei finantsteenistuse poolt koostatud vormidel ning tähtajal. Linnakantselei finantsteenistus koondab ametiasutuste poolt esitatud eelarvestrateegiad ühtseks dokumendiks ning esitab selle linnavalitsusele.

Linnavalitsus vaatab läbi ja arutab linna eelarvestrateegia dokumenti seni kuni on saavutatud tulude ja kulude (sissetulekute/väljaminekute) tasakaal.

Linnavalitsuse poolt heakskiidetud eelarvestrateegia saadetakse linnavolikokku, kus see kinnitatakse linnavolikogu määrusega.

Eelarvestrateegia koostamise aluseks on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §37 ning Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra §6.

 

Piirsummad

Eelarvestrateegiaga kinnitatud summade alusel edastatakse linnapea käskkirjaga linna ametiasutustele haldusala piirsummad eelarve kava koostamiseks. Piirsummad esitatakse tegevuskulude (s.h. omatulude arvelt tehtavate kulude) ja investeerimistegevuse eelarvete koostamiseks.

Ametiasutuste haldusala eelarve koostamise korra, tingimused, linnakantselei finantsteenistusele esitamise tähtajad ja projektivormid kinnitab igaks eelarveaastaks linnavalitsus korraldusega.

Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eelnõu koostamise ja muutmise kord. Nimetatud korra punkti 4.4 kohaselt töötab eelarvekomisjon (komisjon, mis moodustatakse igal aastal Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga hariduskorralduse ja eelarve osakonna esindajatest ning kuhu kaasatakse hallatavate asutuste esindajaid.) eelarvestrateegiat arvesse võttes välja järgmise aasta eelarve jaotamise põhimõtted. Nimetatud põhimõtete alusel ning tulenevalt linnapea käskkirjast ametasutuste haldusalade piirsummade kohta esitab Tallinna Haridusameti eelarve osakond hallatavate asutuste piirsumma jaotamise ettepaneku haridusameti juhatajale. Hallatavate asutuste eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, tähtajad ja projekti vormid, mis on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga hiljemalt kahe nädala jooksul peale linnapea käskkirja andmist.

Tallinna Haridusameti eelarve osakonnal on õigus kehtestada käskkirjast lähtuvalt täiendavad nõuded eelarvekava koostamiseks vajaliku informatsiooni kogumiseks ja teha vajadusel ameti juhtkonnale eelarve eelnõu koostamise ajakava muutmise ettepanekuid.

2023. aasta eelarve projekti piirsummade käskkiri 

 
Eelarvekava koostamine

Haridusameti hallatavate asutuste juhid esitavad eelarvekava haridusameti eelarve osakonnale sätestatud tähtajaks ja nõutavatel vormidel haridusameti juhataja poolt kinnitatud piirsummade piires. Vormid ja tähtajad määratakse igaaastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. Eelarve koostamine toimub linnapea käskkirjaga kinnitatud klassifikaatori lõikes. Eelarve koostamisel peab piirsumma piires olema esmalt tagatud lepingulised kohustused ning muude kulude tegemine kooskõlas hallatava asutuse arengudokumendiga.

Eelarvekavade läbivaatamisele kaasatakse vajadusel ka eelarvekava esitanud hallatavate asutuste esindajaid. Eelarvekavade läbivaatamisel kontrollitakse kulude põhjendatust, otstarbekust ja vastavust õigusaktidele ning tegevusvaldkondade arengukavadele.

Eelarve osakond koostab hallatavatelt asutustelt saadud eelarvekavadest ja ameti osakondade poolt esitatud ettepanekutest lähtudes kogu ameti ja tema haldusala koondeelarve kava ning esitab kava läbivaatamiseks ameti juhtkonnale. Ameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva abilinnapea kooskõlastusega Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks Tallinna linna eelarve projekti koostamiseks.

Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse poolt koondatud Tallinna linna eelarveprojekt esitatakse linnavalitsusele menetlemiseks. Linnavalitsuse poolt heakskiidetud eelarve projekt edastatakse Tallinna Linnavolikogule, kus see läbib kolm lugemist. Tallinna linna eelarve võetakse volikogu poolt vastu määrusena.

Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab linna ametiasutuse juht oma asutuse haldusala eelarve ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes.

Eelarve esitamiseks kasutatakse vorme.

2023. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja vormid

  

Riigieelarveliste eraldiste, lepingute alusel eraldatud vahendite ja saadud annetuste eelarvesse vormistamine

Riigieelarveliste eraldiste, lepingute alusel eraldatud vahendite ja saadud annetuste arvel tehtavate kulude jaotuse kinnitab linnavalitsus korraldusega. Nimetatud korraldus on aluseks muutmaks asutuste eelarveid riigieelarveliste eraldiste ja lepingute alusel eraldatud vahendite võrra.

  • Riigieelarve eraldiste jaotamine
    Riigieelarvest eraldatakse omavalitsusele vahendid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh üldhariduskoolide pedagoogide palkadeks, omavalitsuse eelarvest palka saavate pedagoogide koolituskuludeks
    Riigieelarveliste vahendite jaotamise põhimõtted ja arvutused on esitatud Rahandusministeeriumi kodulehel.


Eelarve muutmine lisaeelarvega

Asutustele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas (või väiksemas) mahus täitmisel saab täiendavaid omatulusid kasutada kulutuste katteks üksnes linna eelarve muutmisega Tallinna Linnavolikogus.

Tallinna Linnavolikogu poolt vastuvõetud eelarve muutmine toimub peale lisaeelarve algatamist otsust Tallinna Linnavalitsuse poolt.

Haridusamet teavitab hallatavaid asutusi lisaeelarve algatamisest. Muudatusettepanekud lisaeelarve koostamiseks esitab hallatav asutus eelarve osakonnale koos selgitustega muudatuste kohta vastaval vormil.

 

Asutuse alaeelarve muutmine

Alaeelarve muudatuse eesmärgiks on tagada eelarve olemasolu enne kulutuse tegemist.

Kuludokumendi kulu aktsepteerimisel arvekeskuses tuleb märkida kulukeskus, tellimus, kaheksakohaline kohustusühik, tegevusala ning vajadusel fa-kood.

Juhul, kui vastaval eelarve real ei ole piisavalt vahendeid, on enne kulutuse tegemist vaja teha alaeelarve muudatus eelarve muudatuse vormil, ning esitada see elektroonselt haridusameti eelarve osakonnale. 

Eelarve täitmine

Eelarve täitmine toimub asutuse poolt esitatud kuludokumentide (arved, tööajatabelid jms) alusel. 

Eelarve täitmise jälgimine ja vajalike eelarve muudatusettepanekute esitamine on asutuse juhi kohustus.

Asutuse eelarve ja selle täitmine on jälgitav SAP Portalis 

Eelarve muudatusettepanekud esitatakse haridusameti eelarve osakonnale kirjalikult. Eelarve muudatuse kajastumine asutuse eelarves on määratud haridusameti juhataja käskkirjas, millega muudatus tehakse. 

Tulude alatäitmine peab kajastuma kulude alatäitmises.

Ebatõenäolised nõuded

Tulenevalt Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja §58 lg 8hinnatakse nõuded, mille maksetähtajast on möödas 180 päeva, automaatselt raamatupidamise poolt ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks. Muudatus jõustus alates 01.01.2017. Seoses selle muudatusega ei pea asutus kinnitama käskkirjaga ega õiendiga nõuete ebatõenäoliseks tunnistamist.

Juhul, kui soovite infot, millised nõuded (klientidelt laekumata arved) on Teie asutuses tunnistatud ebatõenäoliselt laekuvateks, saate kontrollida SAP Portali finantsaruandest FBL5N. Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetele on teksti reale lisatud märge *D*.

Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetele tuleb ka edaspidi tagada laekumine.

Algusesse

 

Viimati muudetud 21.02.2024