Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

Hankelepingu ese võib olla asi, teenus või ehitustöö.

Asjade hankelepinguga ostetakse, üüritakse, renditakse või liisitakse asju, kusjuures ei ole tähtis, kas hankijal on õigus need asjad hiljem omandada (välja osta) või mitte. Asjade hankeleping võib sisaldada asjade kohaletoomist ja/või nende paigaldustöid.

Teenuste hankelepinguga tellitakse teenuseid.

Ehitustööde hankelepinguga tellitakse ehitustöid või ehitustöid koos projekteerimisega.

Hankeleping sõlmitakse riigihanke alusdokumentides ettenähtud tingimustel ja vastavuses edukaks tunnistatud pakkumusega.

Hankelepingu sõlmimisele peab eelnema seadusest tulenev kohustuslik ooteaeg:

 

Ooteaja pikkus

Arvestatakse alates:

 

Eesti siseriiklikku riigihanke piirmäära ületavates riigihangetes 

 

10 päeva

eduka pakkuja kõrvaldamata jätmise ja kvalifitseerimise otsuse kohta teate esitamisest

 

Lihthankes

 

5 tööpäeva

pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse või hankelepingu sõlmimise otsuse kohta teate esitamisest

 

*Ooteaega ei pea kohaldama hankelepingu sõlmimisel raamlepingu alusel, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral või juhul, kui muud liiki hankemenetluses on esitanud pakkumuse ainult 1 pakkuja.

Enne ooteaja möödumist sõlmitud hankeleping on tühine.

Hankijal on õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata üksnes seaduses  sätestatud juhtudel (RHS § 123), kui:

1) hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja muudatuste väärtus kokku ei ületa

 • 10 % asjade või teenuste või
 • 15 % ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest;

 2) muudatuse väärtusest sõltumata ei muudeta hankelepingu üldist olemust ja muudatuse ulatus, sisu ja kohaldamistingimused olid riigihanke alusdokumentides ette nähtud;

 3) samalt pakkujalt ostetakse täiendavaid asju, teenuseid või ehitustöid, mida riigihanke alusdokumendid ei sisaldanud, juhul kui:

 • pakkuja vahetamine põhjustaks hankijale olulist ebamugavust või märkimisväärseid lisakulusid ega oleks majanduslikel või tehnilistel põhjustel võimalik tulenevalt asjade, teenuste või rajatiste asendatavuse või koostoimimise vajadusest,
 • ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 % hankelepingu algsest maksumusest;

 4) muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures

 • hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja
 • ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 % hankelepingu algsest maksumusest;

 5) pakkuja asendatakse uue, kvalifitseerimise tingimusi täitva pakkujaga

 • kui sellist muudatustingimust sisaldasid riigihanke alusdokumendid;
 • lepingupartneri restruktureerimise, sh ülevõtmise, ühinemise, võõrandamise või maksejõuetuse tõttu;

 6) muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline.

Hankija ei tohi teha hankelepingusse olulisi muudatusi.

Muudatus on oluline, kui:

 • muudatusega lisatakse tingimus, mis laiendanuks võimalike riigihankes osalejate või vastavaks tunnistamisele kuuluvate pakkumuste hulka, kui riigihanke alusdokumendid oleks sellist tingimust sisaldanud;
 • muudatus tingib hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise pakkuja kasuks hankelepingus sätestamata viisil;
 • muudatus laiendab oluliselt hankelepinguga määratud hankelepingu eseme ulatust;
 • pakkuja asendatakse uue pakkujaga muul, kui punktis 5 nimetatud juhul.

Viimati muudetud 21.02.2024