Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Haridusasutusse vastuvõtt ja sealt välja arvamine

Haridusasutusse vastuvõtt ja sealt välja arvamine

Kooli vastuvõtmine, ühest koolist teie üleminek  ja sealt väljaarvamine

Igale koolikohustuslikule lapsele, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris Tallinn, on kindlustatud õppekoht elukohajärgses Tallinna munitsipaalkoolis.

Kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. 1. klassi vastuvõtu kohta leiab informatsiooni siit.

Kooli juhtkond valmistab vajadusel ette kooli vastuvõtu tingimustes ja korras muudatused, kuid neid ei saa jooksval õppeaastal peale 1. märtsi enam muuta.

I ja X klassi vastuvõtt algab traditsiooniliselt kevadel, peale 1. märtsi. Koolijuht hoolitseb selle eest, et kooli vastuvõtu kord ja vanematele/õpilastele vajalik info on  kättesaadav nii kooli veebilehel kui ka eKoolis. Samuti peab olema uus info sisestatud Tallinna Haridusameti andmekogu teatmikusse.

Kooli juht korraldab õpilase liikumise üle arvestust, selleks täidetakse nõutavaid dokumente ja EHISt.

Täiendav informatsioonViivi Lokk, tel: 6404 549, [email protected]

 

Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemine, vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine

Tallinna linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist reguleerib laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

Direktor sisestab vanema esitatud vastuvõtu taotlus alusel andmed vastavasse andmekogusse ning väljastab vanemale kandmisest väljatrüki.

Direktor koostab avatavate rühmade ja rühmades olevate vabade kohtade nimekirjad andmekogust saadud andmete põhjal hiljemalt 15. maiks, arvestades

 • vastuvõtu taotluste esitamise aega,
 • koha soovimise aastat ja
 • vanema poolt avalduses esitatud valikuid lasteaiakoha soovimisel.

Direktor komplekteerib rühmad vanematelt saadud aktsepteeringute alusel hiljemalt 15. augustiks ning kinnitab 3 tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.

Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale

 • lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda,
 • lasteasutuse kodukorda ning
 • informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

Lasteasutuse, kus on  eri- või sobitusrühmad, teavitab direktor linna laste nõustamiskomisjoni erivajadustega laste vabadest kohtadest ja nende muutumisest eri- ja sobitusrühmas.

Kui vanem ei ole tasunud vanema osa ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor käskkirjaga lapse lasteasutuse nimekirjast välja ja tema andmed kustutakse infosüsteemist kolme tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Täiendav informatsioon: Piret Lind, tel: 6404 658[email protected]

 

Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine

Huvikooli vastuvõtmiseks esitab õppur või alaealise puhul õppuri vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) vormikohase avalduse.

Huvikooli vastuvõtmiseks esitatud avalduse alusel sõlmib huvikool huvikooli koha kasutamise lepingu

Huvikooli vastuvõetud õppurite andmed kantakse kolme tööpäeva jooksul Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse

Huvikooli ei võeta vastu õppureid, kellel on võlgnevus mõnes Tallinna munitsipaalhuvikoolis.

Huvikoolist väljaarvamine

 • Õppuri huvikoolist väljaarvamine toimub õppuri või vanema avalduse alusel, huvikooli algatusel või huvikooli lõpetamisel.
 • Õppur või vanem esitab huvikooli direktorile avalduse omal soovil huvikoolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne huvikoolist lahkumist.
 • Huvikoolist võib õppuri välja arvata:
  •  mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  •  kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;
  • huvikooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
  • õppetasu võlgnevuse korral.

Õppuri huvikoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga ning õppuri andmed kustutatakse Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogust kolme tööpäeva jooksul. Õppuri väljaarvamisest lõikes 3 nimetatud põhjustel teavitatakse õppurit või vanemat viie tööpäeva jooksul direktori käskkirja andmisest.

Huvikooli lõpetamine

 1. Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.
 2. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

Arvestuse pidamine

Arvestust huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise üle peab kooli direktor.

Täiendav informatsioon: Kaisa Orunuk tel: 5349 3219 , [email protected]

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024