Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Haridusasutuste hoolekogud

Haridusasutuste hoolekogud

Üldhariduskoolid

Põhikooli-  ja gümnaasiumiseaduse § 73 kohaselt on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb koolile ja Tallinna Haridusametile ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud korras. 

Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord on kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määrusega nr 8 „Munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord”.

Taotluse koos vajalike protokollide väljavõtetega hoolekogu kinnitamiseks edastab koolidirektor Tallinna Haridusameti juhatajale 10. oktoobriks.

Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.

Lisainfo: 

Kadri Killing  
e-post: [email protected] 
tel: 5648 4134

Koolieelsed lasteasutused 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 kohaselt on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

Hoolekogu pädevus, hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus on sätestatud lasteasutuse koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteasutuse põhimääruses.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt oma tööks vajalikku informatsiooni.  

Koostöös hoolekoguga koostatakse lasteasutuse arengukava. Lasteasutuse õppekava kinnitab juhataja kuulates ära hoolekogu arvamuse. Hoolekogu kinnitab lasteasutuse juhataja ettepanekul õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise korra. Hoolekogu kooskõlastab lasteasutuse sisehindamise aruande ja toitlustamise toetust vajavate laste nimekirjad.

Lisainfo:

Piret Lind  
e-post: [email protected] 
Tel: 640 4978

Huvikoolid

Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Kooli pidaja moodustab viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu.

Hoolekogu liikmed on:

  • kooli pidaja (esitab Tallinna haridusametile linnaosa halduskogu) ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad,
  • õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate (õppenõukogu otsusel) ja õppurite esindaja (õppurite üldkoosolek) või
  • õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja.


Huvikoolis, kus õpivad ka alaealised, kuulub hoolekogusse ka lastevanemate esindaja.

Hoolekogu koosseisu esitab direktor kinnitamiseks haridusameti juhatajale.

Tallinna Linnavalitsuse määrusega 15. oktoobril 2008 vastuvõetud huvikoolide põhimäärused näevad ette, et kooli pidaja esindajaks on linnaosa halduskogu esindaja. Seetõttu tuleb silmas pidada, et kohalike omavalitsuste valimiste järel (iga nelja aasta tagant) võib esindaja muutuda.

Kuraator edastab huvikoolile vastava linnaosa halduskogu liikme andmed, misjärel koolijuht esitab Tallinna Haridusametile hoolekogu koosseisu kinnitamiseks.

Kui hoolekogu koosseis muutub (va halduskogu liige), edastab koolijuht uue liikme andmed oma kooli kuraatorile.

Hoolekogu pädevused on täpselt lahti kirjutatud iga huvikooli põhimääruses.

Lisainfo:

Kaisa Orunuk
e-post: [email protected] 
Tel 5349 3219

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024