Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

HARIDUSUUENDUS

HARIDUSUUENDUS

HaridusIDU EDUtalgud 2021

Kuidas haridusIDUst kasvab EDUlugu?

Haridussüsteemis sünnivad uued praktikad reaalses õppesituatsioonis luues ja katsetades ning neid pidevalt täiustades. Talgud tähistavad eesti rahvakultuuris ühist töötamist ja üksteise aitamist. Nii ka on HARIDUSUUENDUSe konkursist saanud talgud, kus aitame üksteisel õppida ja areneda, et haridusuuenduslikust algatusest ehk haridusIDUST kasvab EDUlugu.

Ootame haridusasutusi esitama 2020. aastal rakendatud haridusuuenduslike algatuste kirjeldusi, et arendada need idu- ja edulaborites koostöiselt EDUlugudeks ning mida esitleda haridusfestivalil iduEDU!

Eesmärk: julgustada Tallinna haridusasutusi looma ja arendama uusi lahendusi Tallinna haridusvisiooni 2030 “Tallinnas on õnnelikud õppijad” elluviimisel ning lähtudes printsiipidest vastutustundlikkus, avatus ja mitmekesisus, uuenduslikkus (VAU).

Sihtrühm: Tallinna Haridusameti hallatavad haridusasutused.

Esitajad: Sihtrühma kuuluvate haridusasutuste esindajad, kes moodustavad vähemalt 3-liikmelise meeskonna ning kes tegelevad haridusuuendusliku algatuse (haridusIDU) arendamisega oma asutuses.

 

HaridusIDU EDUtalgutele on oodatud:

 • 2020. aastal haridusasutustes ellu kutsutud ja rakendatud haridusuuenduslikud algatused (haridusIDUd), mis aitavad kaasa muutustele õppijate arengus ja õppimises ning mis toetavad seda uuenduste kaudu õppekorralduses, õppe sisus, õpetajate ja haridusasutuste juhtide tegevuses, õppekeskkonnas vms;
 • Haridusuuenduslike algatuste (haridusIDUde) kogemused, mis inspireerivad haridusasutuse meeskonda koostöisele tegutsemisele.

Talgud toimuvad neljas valdkonnas, mis on kooskõlas Tallinna haridusstrateegia 2020 - 2030 tegevusprogrammidega:

I Inspireeriv ja uuenduslik õppimine

Tegevussuunad:

 • Õppeprotsessi (sh õppepäeva, nädala, trimestri vms) kujundamise lahenduste arendamine;
 • Uute õppimise ja õpetamise mudelite loomine;
 • Õppevahendite ja tehnoloogiliste rakenduste kaasajastamine ja loomine (avatud õppe vormid);
 • Loodus- ja täppisteaduste (sh MATIK) õppe arendamine;
 • Ettevõtlikkuse arendamine.

II Individuaalne õpitee

Tegevussuunad:

 • Individuaalsete õpiteede kavandamine;
 • Koostöövõrgustike ja –vormide arendamine;
 • Õppimise võimaluste arendamine.

III Hariduslike erivajadustega õppija areng

Tegevussuunad:

 • HEV õppija õppevõimaluste laiendamine;
 • Tervikliku tugiteenuste süsteemi arendamine;
 • Tugispetsialistide arenguvõimaluste loomine;
 • Andekatele lastele/õpilastele arenguprogrammide loomine;
 • Varajane märkamine ja sekkumine.

IV  Pädev ja pühendunud õpetaja

Tegevussuunad:

 • Klassi/rühma kui grupi ja õpilastevaheliste suhete loomise meetodite arendamine;
 • Haridusasutuse ja kodu vahelise kommunikatsioonilahenduste loomine;
 • Õppija heaolu monitoorimise lahenduste loomine vms;
 • Pädevate ja pühendunud õpetajate võimestamine haridusasutuses;
 • Klassijuhataja töö võimestamine.

HaridusIDU EDUtalgute ajakava

2020. aastal haridusasutustes ellu kutsutud ja rakendatud uuenduse (haridusIDU) kirjelduse esitamise tähtaeg on 12. märts 2021 e-kirja kuupäeva järgi.

Kirjeldus edastada Tallinna Haridusametisse e-posti aadressil

[email protected], märksõna HaridusIDU EDUtalgud 2021.

Talgutele ootame:

 • Ühelt haridusasutuselt kuni 2 juba rakendatud haridusliku uuenduse ideed, millega EDUtalgute raames soovitakse töötada.
 • Iga esitatava haridusliku algatuse (haridusIDU) kohta kuni kahel (A4) leheküljeline lühikirjeldus järgneva struktuuri alusel:
  1. haridusasutuse nimi ja kontaktisiku andmed (e-mail, telefon);
  2. valdkond, milles talgutel osaletakse;
  3. haridusIDU lühikirjeldus (sisu ja põhjendus, miks seda soovitakse kasutada, kellele suunatud);
  4. haridusIDU arendamise esialgne siht (kus, mil viisil soovitakse uut lähenemist laiendada, arendada, juurutada, millised on vajalikud ettevalmistused, keda ja millal kaasatakse);
  5. haridusIDU oodatavad tulemused ja mõju, mis iseloomustavad EDUlooks kujunemist (milliseid muutusi oodatakse lastelt / õpilastelt, õpetajatelt, lapsevanematelt jt huvigruppidelt, kuidas haridusuuendust soovitakse hinnata ja monitoorida).
 • HaridusIDUde hulgast kutsutakse IDUlaborisse 16 asutust, kelle valivad Tallinna Haridusamet, Tallinna Ülikool ja haridusasutuste esindajad ühiselt.
 • EDUlooks arenenud haridusIDUsid tunnustab Tallinna Haridusamet.

HaridusIDU EDUtalgute ajaraamistik:

 • Veebruar 2021 - Infotund “Kuidas haridusIDUst kasvab EDUlugu?”.
 • 12. märts 2021 - IDU-ideekavandi esitamise tähtaeg.
 • Märts 2021 - IDU-labor, kus täpsustatakse haridusIDU õppijast lähtuvat eesmärki ja selle saavutamise hindamist ning kuidas on uuenduse protsessi juhitud.
 • Aprill - mai 2021 - IDU-periood.
 • Juuni 2021 - EDU-labor, kus kavandatakse haridusIDU tõenduspõhist juhtimist ja jätkusuutlikkust.
 • Oktoober 2021 - EDUloo esitlus haridusfestivalil iduEDU.

HaridusIDU EDUlugude esitlemine

HaridusIDU EDUlood tõstetakse esile õppeaasta pidulikul lõpetamisel ning avalikustatakse Tallinna Haridusameti ja Tallinna Ülikooli veebilehel.

HaridusIDUde EDUlugusid tutvustatakse Tallinna haridusfestivalil iduEDU 2021.

Statuut printimiseks

Viimati muudetud 08.02.2024