Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

IKT arengusuunad ja -kavad

IKT arengusuunad ja -kavad

IKT arengusuunad Eesti hariduses on tihedalt seotud Eesti elukestva õppe strateegiaga 2020 ja selle raames digipöörde ning muutunud õpikäsitluse suundade ja eesmärkidega.  
  

Eesti elukestva õppe strateegia  

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) poolt välja töötatud strateegia seab üldeesmärgiks kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomise kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus.

Selleni jõudmiseks on määratletud viis strateegilist eesmärki ning meetmed nende saavutamiseks.

Eesmärgid:

  • Muutunud õpikäsitus
  • Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid
  • Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus
  • Digipööre elukestvas õppes
  • Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv

Eesmärgid puudutavad õppijatena nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid ja vanemaealisi ning nende saavutamiseks peavad panustama kõik: õppijad ise, tööandjad, lapsevanemad, koolid, ministeerium ja kogu ühiskond laiemalt.

Täpsem info: Eesti elukestva õppe strateegia  
  

Digipööre

Digipöörde eesmärk on digivõimaluste teadlik ning tark integreerimine õppeprotsessi. Digiseadmete kasutamisega rikastatakse õppetööd ja arvestatakse paremini õppijate vajadusi ja võimeid, aidates neil saavutada paremaid õpitulemusi. (HTM)

Täpsem info: Digipööre hariduses 
    

Digipöörde tegevussuunad
 

1. Uuendatakse põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduse õppekavasid

Tegevussuunal on kolm eesmärki: õpilaste digipädevuse arendamine, muutuva õpikäsituse rakendamise toetamine digitehnoloogia abil ja infotehnoloogiaalase hariduse populariseerimine. (HTM)

Täpsem info:

2. Õpetajaid koolitatakse digitaalseid õppevaralahendusi kasutama

Iga õpetaja ja õppejõud peab olema digipädev ning oskama õppijate digipädevust arendada. Selleks ajakohastatakse õpetajate digipädevuste standard ja töötatakse välja õpetajate digioskuste enesehindamise keskkond. (HTM)

Täpsem info:

3. Arendatakse digilahendusi hõlmavaid innovaatilisi programme (nt ProgeTiiger, sh Robootika, TeadusTiiger, Wolfram)

Täpsem info:

4. Üld- ja kutsehariduses toetatakse üleminekut e-hindamisele

Täpsem info: Digipööre 
  

Haridusinnovatsiooni, elukestva õppe, muutunud õpikäsitluse ja digipöörde toetamine

IKT arengukavad ja strateegiad Tallinnas

 

 

 

Viimati muudetud 23.07.2024