Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve

Riiklikuks järelevalveks nimetatakse halduse kontrolli, mis seisneb asutuste ja , ametnike kontrollimises ametiasutuste poolt, mis ei ole kontrollitavatega subordinatsioonisuhetes. Riikliku järelevalve sisuks on kontroll haldustoimingute õiguspärasuse (seaduslikkuse) üle.

Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduse andmine on riigi järelevalve all (alus: PS § 37).

Haridus-ja teadusministeerium või haridus-ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem (PGS § 48 lg 1) teostab järelevalvet kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle, samuti riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise üle.

Järelevalve läbiviija õigused on sätestatud kõigi haridusasutuste liike (Eesti Vabariigi Haridusseadus § 3 lg 2) reguleerivates eriseadustes:

  • põhikooli-ja gümnaasiumiseadus;
  • koolieelsete lasteasutuste seadus;
  • huvikooliseadus;
  • kutseõppeasutuse seadus.

Järelevalve korraldus toimub ühesugustel alustel nii alus-, üld-, kui kutsehariduses.

Ministeeriumite, ametite ja inspektsioonide üldpädevus järelevalve teostamisel ning riikliku sunni kohaldamisel tuleneb üldnormina VV seaduse § 70, 71, 72 ja 75. Konkreetsed ülesanded ja pädevus aga vastavatest eriseadustest. Järelevalvemenetluse algatamise alused ja kord, samuti õiguslikud järeldused on mitmekesised.

Põhilised järelevalve asutused KOV kontrollimisel:

Tööinspektsioon

Teostab järelevalvet  töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning rakendab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alusel ja ulatuses.

Terviseamet

Piirkondlikud talitused teostavad riiklikku järelevalvet muuhulgas joogi-, loodusliku mineraal-, ujula- ja suplusvee, koolide- ja koolieelsete lasteasutuste ja noortelaagrite terviseohutuse üle ja kohaldavad riiklikku sundi.

Veterinaar- ja Toiduamet

Teostab muuhulgas järelevalvet toidu käitlemise üle.

Andmekaitse Inspektsioon

Teostab järelvalvet kahel erineval tegevussuunal:
- isiku andmete kaitse (eraelu puutumatus);
- avalik teave (teabenõuete täitmine ning teabe avalikustamine internetis ja mujal).

Keeleinspektsioon

Peamised järelevalvevaldkonnad on eesti keele oskuse kontroll ja avaliku teabe keelsuse ja kirjakeele vormile vastavuse kontroll. 

Tehnilise Järelevalve Amet

Teostab järelevalvet elektroonilise side, tööstusohutuse (surveseadmed, tõsteseadmed, küttegaasiseadmed, ehitus, elektriohutus jms) üle.

Põhja Päästekeskus

Teostab tuleohutuse järelevalvet.

Keskkonnainspektsioon Teostab keskkonnajärelevalve seaduse alusel keskkonnajärelevalvet. 

Lisainfo:
Riina Käos, sisekontrolli juhtivspetsialist
Tel 6404678
[email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024