Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna haridusasutuste direktorite tulemushindamine

Tulemushindamise eesmärgiks on Tallinna haridusasutuste juhtimiskvaliteedi tõstmine ja Tallinna arengustrateegia 2035 rakendamise toetamine.

Tulemushindamise fookused on:

 • Tallinna arengustrateegia 2035 hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkondade täitmine;
 • Haridusasutuse arengukavas planeeritud eesmärkide saavutamine ning hindamisperioodil toimunud arengute tagasisidestamine ja uute arengueesmärkide kokkuleppimine;
 • Tulemuspõhine juhtimiskvaliteedi hindamine.

Tulemushindamine lähtekohad

Tulemushindamine lähtub Tallinna arengustrateegia 2035 hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkondade tegevusprogrammidest, mis on järgmised:

 • Tipptasemel juhtimine;
 • Pädev ja pühendunud õpetaja;
 • Hariduslike erivajadustega õpilaste areng;
 • Inspireeriv ja uuenduslik õppimine;
 • Individuaalne õpitee;
 • Tasakaalus ja mitmekesine haridusvõrk;
 • Tänapäevane ja arendav noorsootöö.

Tulemushindamine toimub järgmiste andmete põhjal:

 • Viimase kahe aasta arengukava täitmine ja järgmiseks hindamisperioodiks planeeritud arengutegevused;
 • Kahe viimase aasta tulemusnäitajad vastavalt Tallinna Haridusameti poolt fikseeritud mõõdikutele (üldhariduskoolid lisa 1, koolieelsed lasteasutused lisa 2, huvikoolid lisa 3);
 • Haridus- ja Noorteameti poolt läbi viidud ning teised olemasolevad rahulolu-uuringute kokkuvõtted.

Tulemushindamise korraldamine

 • Tulemushindamine viiakse läbi kõikide Tallinna Haridusameti hallatavate koolide, huvikoolide ja koolieelsete lasteasutuste (edaspidi haridusasutus) direktoritega, kes on oma ametikohal töötanud vähemalt kaks aastat.
 • Hindamisperiood on kaks aastat ja haridusasutuse direktorit hinnatakse hindamisperioodil üks kord.
 • Haridusasutuse direktor esitab hiljemalt kaks nädalat enne hariduskorralduse osakonna esindajaga kokkulepitud koostöövestluse aega viimase kahe aasta arengukava täitmise kokkuvõtte ja järgmiseks hindamisperioodiks planeeritud arengutegevused ning vajadusel olemasolevad rahulolu-uuringute kokkuvõtted  dokumendihaldussüsteemi kaudu Tallinna Haridusametile.
 • Hindajad saadavad vähemalt viis tööpäeva enne koostöövestlust haridusasutuse direktorile kahe viimase aasta tulemusnäitajad vastavalt Tallinna Haridusameti poolt fikseeritud mõõdikutele (üldhariduskoolid lisa 1, koolieelsed lasteasutused lisa 2, huvikoolid lisa 3).
 • Hindamise tulemuste tagasisidestamine toimub koostöövestluse vormis. Koostöövestlus toimub kuni kolme tunni jooksul. Hindajad valmistuvad koostöövestluseks punktis neli nimetatud materjalide põhjal.
 • Koostöövestluse käigus tutvustab haridusasutuse direktor hindamisperioodi olulisemaid arenguid ja toob välja järgmise perioodi prioriteetsed arendustegevused lähtuvalt punktist 3.1. Lisaks toimub arutelu kahe viimase aasta tulemusnäitajate üle vastavalt Tallinna Haridusameti poolt fikseeritud mõõdikutele (üldhariduskoolid lisa 1, koolieelsed lasteasutused lisa 2, huvikoolid lisa 3). Hindajatel on õigus esitada koostöövestluse käigus täiendavaid ja täpsustavaid küsimusi ning tutvuda faktipõhiste tõendusmaterjalidega.
 • Koostöövestluse lõpus antakse hinnatavale haridusasutuse direktorile suuline tagasiside toimunud vestlusest.

Rohkem infot on võimalik saada haridusasutsuste direktorite tulemushindamist reguleerivast käskkirjast või selle lisast 1, lisast 2, lisast 3, lisast 4, lisat 5 või lisast 6.

Infominutid 16.02.2022.

Täiendav informatsioon: hariduskorralduse osakonna peaspetsialist Madis Annus madis.annus@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud 16.02.2022