Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toitlustamine koolis ja lasteaias

Toitlustamine koolis ja lasteaias

Koolilõuna

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Tallinna munitsipaalkoolides on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017  määrusega nr 15. Vastavalt kehtivale korrale kasutavad toitlustamist korraldavad ettevõtjad koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendeid kasutavad vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kulude katteks. 

Koolilõuna maksumuseks on Tallinna Linnavalitsuse 13.12.2023 määrusega nr 38 kehtestatud 1,83 eurot päevas.
Aruandluse vorm koolidele Tallinna Kopli Ametikoolile, esitamistähtajad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 11.01.2019 käskkirjaga nr 1-2/17.

Täpsem informatsioon: Ruth Kallo, peaspetsialist, tel 640 4594, [email protected]
  

Toitlustamine koolieelses lasteasutuses

Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määrusega nr 8 on kehtestatud Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis.

Määruse § 3 "Üldnõuded toitlustamise korraldamisele ja toidule koolieelses lasteasutuses" sätestab:

(1) Lapsi toitlustatakse päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel. Söögiaeg peab kestma vähemalt 30 minutit. Söögikordade vahe ei tohi ületada 4 tundi. 

(2) Lapsele peab olema tagatud eakohane toit kolm korda päevas. Kui lasteasutuse töökorraldus võimaldab ja laps viibib lasteasutuses lühendatud päeva, siis võib lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) ja lasteasutuse juhataja kokkuleppel lapse söögikordi vähendada.

(3) Laps, kes on lasteasutuses ööpäevaringsel ülalpidamisel, peab saama süüa vähemalt neli korda (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode ja õhtusöök). Söögikordadel pakutav toit peab rahuldama lisade 1 ja 2 kohaselt lapse ööpäevase toiduenergia- ja toitainetevajaduse.

(4) Koolieelses lasteasutuses pakutav toit peab iga päev katma 85-90% määruse lisa 2 kohaselt vastava vanuserühma ööpäevasest toitainete- ja toiduenergiavajadusest, sellest omakorda hommikusöök soovitatavalt 30-35%, lõunasöök 40-45% ja õhtusöök 20-25% või hommikusöök 20-25%, lõunasöök 40-45% ja õhtusöök 30-35%.

Koolieelsete lasteasutuste seaduse § 24 lg 3 p 5  ning § 27 lg 2 sätestavad, et  lapse toidukulu lasteasutuses katab vanem ning lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse direktor.

Täpsem informatsioon asutuse eelarve kuraatorilt

   

Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2022 määrus nr 42 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

   

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80%  kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

Täpsem informatsioon asutuse eelarve kuraatorilt

 

Viimati muudetud 27.02.2024