Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Üldine informatsioon

1. septembril 2017 jõustus uus riigihangete seadus.

Uue riigihangete seadusega saab tutvuda Riigi Teatajas ja seletuskirjaga riigikogu kodulehel.

Hankija peab võimaldama pakkumuste elektroonilist esitamist vähemalt 70 % ulatuses hankija eelarveaastal planeeritavate riigihangete rahalisest mahust. Alates 18.10.2018 on riigihanked täielikult paberivabad.

Pakkumusi hinnatakse hinna ja kvaliteedi alusel. Uus seadus võimaldab paremini arvestada keskkonnahoidlikke, sotsiaalseid ja innovaatilisi aspekte. Näiteks võib pakkumust hinnata lähtuvalt olelusringi kuludest või keskkonnamõjudest.

Kvalifitseerimise ja kõrvaldamise aluste kontrollimine lihtsustub. Hankija kontrollib kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifitseerimise tingimustele vastavust eeskätt pakkujate endi kinnituste abil ja nõuab lisadokumentide esitamist üksnes edukalt pakkujalt.

Soodustatakse väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist.  Riigihankes osalemiseks nõutav käibe ülempiir on kahekordne hankelepingu eeldatav maksumus. See tähendab, et kui hankelepingu eeldatav maksumus on  50 000 eurot, võib pakkujalt nõuda aastakäivet kuni 100 000 eurot. Sama eesmärki kannab ka hankijale lisanduv kohustus põhjendada riigihanke piirmäärast (asjad ja teenused 60 000 eurost ning ehitustööd 150 000 eurost) suurema maksumusega riigihangete puhul hanke ühe hankemenetluse raames osadeks jaotamata jätmist.

Hankelepingute muutmine muutub paindlikumaks. Lubatud on nii alusdokumentides ette nähtud muudatused kui ka hankijale ettenägematud muudatused. Viimasel juhul on sätestatud lisatingimus, mille kohaselt ei tohi ühegi muudatuse väärtus ületada 50 % hankelepingu algsest maksumusest. Väikesemahulisi (asjade ja teenuste puhul kuni 10% ja ehitustööde puhul kuni 15% hankelepingu algsest maksumusest) muudatusi põhjendama ei pea. Ükski muudatus ei tohi muuta hankelepingu üldist olemust.

Võimalus ebaausate ettevõtjate kõrvaldamiseks riigihankest. Seadus annab hankijale võimaluse hankemenetlusest kõrvaldada ettevõtja, kes on oluliselt või pidevalt rikkunud varasemat hankelepingut või hankelepinguid. See tähendab, et ettevõtja peab olema varasemalt rikkunud hankelepingut nii, et rikkumise tulemusena on lepingust taganetud või leping üles öeldud, hinda alandatud, hüvitatud kahju või makstud leppetrahvi.

Maksuvõlg algab alates 10 eurost (senise 100 euro asemel). Hankija peab andma võlgnikule 3 tööpäeva võla likvideerimiseks.

Lisainfo

Ilona Umal
6404980
ilona.umal@tallinnlv.ee

jurist
Nele Kilk
640 4910
nele.kilk@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud 02.02.2022