Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kuidas hoiame teie eraelulist teavet

Kuidas hoiame teie eraelulist teavet

Lastesõime andmekaitsetingimused

Lastesõim Hellik tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lastesõimel kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks.Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lastesõim ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.                                                               

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (avaldus, taotlus, teabenõue vms) või isiku pöördumine lastesõime poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb lastesõim isikuandmeid ainult siis kui seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette. Isikuandmeid ( nimi, aadress, e-post, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks. Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna lastesõim Hellik dokumentide loetelus märgitud tähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga, kuna sisaldab saatja või saaja elukohaandmeid, telefoni numbrit, e-posti. Isiku eraelu puudutav teave ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele. Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsu piirangute alused sätestab Avaliku teabe seadus 

Tallinna Lastesõim Hellik juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Õigus tutvuda enda andmetega: Igal isikul on õigus teada:

 • milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud
 • millisel eesmärgil ning millisele seadusele tuginedes tema andmeid töödeldakse
 • millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud. Enda andmete töötlemise kohta on lastesõimest võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega mida teie kohta on kogutud:
 • pöörduda suulise järelpärimisega telefoni teel lastesõime direktori poole 
 • esitada kirjalik taotlus e-posti või eesti posti teel
 • tutvuda isikuandmeid sisaldavate dokumentidega lastesõimes kohapeal. Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest peab lastesõim isikuandmete töötlemiseks teilt saama vabal tahtel kirjaliku nõusoleku. See on põhjus miks konkurssidele esitamiseks või lastesõime veebilehel isikuga seotud andmete edastamiseks või avalikustamiseks on vaja ka vastava isiku nõusolekut

Hoiame ja kasutame teie isikuandmeid kui kandideerite meile tööle:

 • meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda aavaldatud teabest ja avalikest allikatest
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me oleme tema kohta kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.
 • kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad.
 • kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata
 • mittevalituks osutunud kandidaatide andmed ei kuulu säilitamisele ja need hävitatakse va kandidaadi soovil säilitavad andmed edaspidiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslikud alused on: - avaliku ülesande täitmine- koolieelse lasteasutuse seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded:

- lepingu täitmine - töölepingud, majanduslepingud

- juriidiline kohustus - raamatupidamisega seotud andmetöötlus;

- nõusolek. Nõusoleku vormid on leitavad : nõusolek lapse andmete töötlemiseks; nõusolek lapsevanema andmete töötlemiseks; nõusolek töötaja andmete töötlemiseks

Lapsevanema õigused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel

Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuoleb lapsevanemal esitada lastesõimele avaldus ja märkida ära , milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

Lapsevanemal on õigus saada lastesõimelt kõiki andmeid, mida tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

Lastesõim parandab või kustutabnõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. taotlus tuleb esitada e-posti aadressil. 

Lastesõim vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane on koolil õigus jätta täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

Andmete avalikustamine ja edastamine

Lastesõim on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel. Andmed avalikustatakse Facebookis kinnisele grupile. Andmed avalikustatakse kinnises keskkonnas üksnes lapsevanematele ja lastesõime töötajatele. Keskkonda saab lapsevanem siseneda parooliga.

Andmete säilitamine

Nõusoleku alusel avalikustavad andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata kui see on tehniliselt võimatu ( nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni kuni laps on lastesõimes õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse). Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

Turvalisus

Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik kes kasutavad keskkonda kus lastesõim andmeid avalikustab. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad .

Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav lastesõime töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris.

Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lastesõime töötajatele kellel on neid vaja ,et tagada lapse tervise kaitse.Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. Lapse eriliigilisi andmeid hoitakse lukustatud kapis.

Andmekaitse kontaktid

Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda lastesõime andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil [email protected]

Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

Viimati muudetud 19.02.2023