Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hindade kehtestamine

Hindade kehtestamine


Ruumide kasutusse andmise tunnihindade ja huviringide õppetasude kehtestamine ja muutmine 

1. Hallatavate asutuste ruumide ja inventari kasutamise, huviringide õppetasude, kursuste kehtestamine ja muutmine:
1.1 Hallatava asutuse juht esitab Tallinna Haridusametile hiljemalt 1 kuu enne hinna kehtima hakkamist taotluse Tallinna Haridusameti juhataja nimele koos seletuskirjaga.
Huviringide ja kursuste hinnad (uued/olemasolevate muutmine) kehtestada ühe põhjendatud taotlusega üks kord aastas enne õppeaasta algust. Uueks õppeaastaks huviringide taotluse peab esitama hiljemalt 01. maiks, hinnad peavad olema kinnitatud 31. maiks. Taotlus koostada vastavalt teenuse sisule eraldi – laagrid, üritused, meened, õppetegevus (huviringid), kursused jm.

Taotlus koos seletuskirjaga peab sisaldama:
1.1.1 teenuse tasulisuse põhjendust (teenuse hinna esmakordsel kehtestamisel) või teenuse hinna muutmise motiive;
1.1.2 kavandatava hinna kalkulatsiooni ehk millised kulud millisel määral soovitud hind katab;
1.1.3 hinnavõrdlus teiste pakkujate olemasolul.
1.2 Tallinna Haridusamet kehtestab ühtse „kooliks ettevalmistamise (eelkooli)“ hinna kõikidele üldhariduskoolidele alates 01. septembrist 2023. Eelkooli kuumaks koolile kujuneb sõltuvalt tundide mahust nädalas. Kooliks ettevalmistamine 1 tund nädalas kuumaks 13 €. Kooliks ettevalmistamine 2 tundi nädalas kuumaks 26 € jne.
1.3 Eelarve osakonna peaspetsialist valmistab ette teenuste ja ruumide hinna kehtestamiseks või hinna muutmiseks käskkirja projekti koos seletuskirjaga peale täpsustusi.
1.4 Eelarve osakonna peaspetsialist esitab käskkirja projekti koos seletuskirjaga asutusesiseseks kooskõlastamiseks eelarve osakonna juhatajale, juristile ja hariduskorralduse osakonna spetsialistile, kes annavad kooskõlastuse ja seejärel esitab kooskõlastamiseks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Linnakantseleile.
1.5  Kooskõlastatud käskkirja allkirjastab Tallinna Haridusameti juhataja.
1.6 Majandustarkvaras SAP kajastatud teenuste hindade alusel väljastatakse linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskuse osakonnas klientidele teenuste esitamise eest arved.
 

Lasteaia toidukulu päevamaksumuse kehtestamine ja muutmine

2. Lasteaia hoolekogude poolt kinnitatud hindade kandmine majandustarkvarasse SAP.
2.1 Lasteaia hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse hiljemalt üks kuu enne uue hinna kehtima hakkamist.
2.2 Lasteaia hoolekogu esitab asutuse juhile hoolekogu otsuse koos seletuskirjaga, mis sisaldab:
2.2.1 hinna kalkulatsiooni;
2.2.2 hinna muutmise põhjust.
2.3 Hallatava asutuse juht valmistab ja kinnitab hinna kehtestamise või hinna muutmise käskkirja 3 tööpäeva jooksul peale hoolekogu otsust.
2.4 Kinnitatud käskkirja ja hoolekogu protokolli koopiad edastab asutuse juht Tallinna Haridusameti eelarve osakonnale 3 tööpäeva jooksul.
2.5 Majandustarkvaras SAP kajastatud teenuste hindade alusel väljastatakse linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskuse osakonnas vastava hallatava asutuse juhile toidukulu päevamaksumuse arved.

 

Lasteaia toidukulu päevamaksumuse kehtestamise kohta info eelarve kuraatorilt.
 

Muude teenuste hindade kehtestamine ja muutmine

3. Muude fikseerimata hindadega teenuste kajastamine majandustarkvaras SAP.
3.1 Muude fikseerimata hindadega teenuste korral (nt. kahju hüvitamine, kommunaalteenused,  muu tulu, otsekorralduse teenustasu jne) esitab hallatava asutuse juht Tallinna Haridusameti juhataja nimele taotluse koos põhjendusega teenuse vajalikkuse osas.
3.2 Praktikateenuse avamiseks tuleb saata allkirjastatud praktikaleping/teatis eelarve kuraatorile.
3.3 Fikseerimata hinnaga teenuse väljastamiseks esitab asutuse juht linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskuse osakonnale vastavasisulise taotluse, kus on märgitud kliendi andmed, teenuse sisu ja summa.
3.4 Linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskuse osakond väljastab klientidele teenuste esitamise eest arve.
 

Teenuste kehtestamiseks vajalikud õigusaktid:

Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga kinnitatakse ringihinnad, ruumide ja inventari kasutamise tunnihinnad ja tasuliste teenuste hinnad. Hinnad, mis on avalikud ja kõigile kasutamiseks kooskõlastatakse ka Tallinna Ettevõtlusametiga.

  • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lg 2.
  • Huvikooli seadus § 21 lg 3
  • Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määruse nr 34 Linnavara kasutusse andmise korra kinnitamine p 2.2
  • Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 30 lg 4
  • Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määrus nr 33 „Teenuse ja kauba hinna  kehtestamine linna asutustes“ §3 lg 1 p 2
  • Tallinna Haridusameti juhataja 21. juuni 2019 käskkiri nr 1.-2/249 „Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste tulude arvelevõtmise kord“

 

Täpsem informatsioon asutuse eelarve kuraatorilt

 

Viimati muudetud 17.04.2024