Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hommiku tn 2 // Lauliku tn 4f

Hommiku tn 2 // Lauliku tn 4f

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Hommiku tn 2 // Lauliku tn 4f kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Hommiku tn 2 // Lauliku tn 4f kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu  18.10.2001 otsusega nr 318 kehtestatud Lauliku tn, Hommiku tn ja Särje tn vahelise maa-ala kinnistu detailplaneeringus (krunt pos 6) (https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP002450).
Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse rajada detailplaneeringus määratud kahe maapealse korrusega elamule keldrikorrus ning sellega seonduvalt soovitakse täpsustada detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste kaasajastamine ja selle tingimuste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks.
Kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle 22 aasta, siis esineb nii õiguslik alus kui ka sisuline vajadus detailplaneeringu täpsustamiseks vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 4.
Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kohaselt võib täpsustada hoone arhitektuuritingimusi ehituslikus-kujunduslikus osas vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 4 punktile 4 ja kavandada elamule maa-aluse korruse keldri rajamiseks.
Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule.
Arvestades ala asukohta, piirkonna polüfunktsionaalsust ning jätkuvat arengut, on projekteerimistingimustega detailplaneeringu täpsustamiseks antud tingimused aktsepteeritavad, kuna ei mõjuta oluliselt detailplaneeringus esitatud linnaehituslikku lahendust, ning seega ei ole tegemist detailplaneeringu olemusliku muutmisega. Lubatud täpsustuste ja muudatuste alusel projekteeritav lahendus tagab samasuguse tasakaalustatud ja mitmekesise linnaruumilise lahenduse planeeritud alal nagu ka detailplaneeringus esitatu elluviimisel. Kavandatavad muudatused ei oma visuaalselt nähtavat linnaruumilist ega ehitustehnilist mõju, samuti ei kaasne sellega olulist negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 24. juulist kuni 8. augustini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee, PT taotluse nr 2311002/02283 ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP002450#tab32 (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].

 

Viimati muudetud 04.07.2023