Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Tallinna Sõbrakese Lasteaia hoolekogu liikmed 2023-2024 õppeaastal
 

INNA FILIPOVA Sajajalgne    
VIKTORIA YURCHUK Lepatriinu    
HEILIKA VULF Siilike    
LJUBOV NIKITINA Kalake    
VALERIA SHCHEPELINA Jänkuke*    
ZVANNA DOMOROD Päkapikk    
VALERIA KOEMETS Mõmmik    
ANNA POVAROVA Sipelgas    
VERA VOHMJANINA Mesilane    
MARIA ZUTSKOVA Kakuke    
ANASTASSIA TIHHOMIROVA Konnake    
KSENIA KUTSENKO Sipsik    
VALENTINA TROSTNIKOVA **    

 

* – lasteaia hoolekogu esimees/esinaine
** –  õpetajate esindaja
*** – Mustamäe Linnaosa Valitsuse esindaja


Hoolekogu liikmete kontakte saab küsida direktori käest.

Mis on hoolekogu?  

Koolieelse lasteasutuse seadus §24

 • Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.
 • Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
 • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
 • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
 • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

Mida hoolekogu teeb?

 • jälgib, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga;
 • kuulab ära direktori aruande lasteaaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 • annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba
 • ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 • otsustab lapse toidukulu päeva maksumuse ja teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linna volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.


Hoolekogu moodustamise kord ja töökord võib vaadata https://www.riigiteataja.ee/akt/407102021008.  

Viimati muudetud 18.10.2023