Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu otsused

Hoolekogu otsused

Koolieelse lasteasutuse seadus §24

—  Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.

—  Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

—  Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

—  Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Mida hoolekogu teeb?

—  Jälgib, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga;

—  kuulab ära direktori aruande lasteaaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

—  annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

—  teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

—  osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni
töös;

—  otsustab lapse toidukulu päeva maksumuse ja teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linna volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu otsused
 • uuemad allpool
 • Hoolekogu koosoleku otsused 26.09.2017 

 Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe ning asendaja valimine 2017/2018 õppeaastaks.

2. Toitlustamise ning kohatasu  soodustuste määramine.

3. Lasteaed Kelluke tegevuskava 2017/2018  kooskõlastamine.

4. Jooksvad küsimused.

Otsused:

 1. Valida Hoolekogu esimeheks Janno Kauts. Valida Hoolekogu aseesimeheks  Maie Talts.
 2. Vabastada kohatasust 80% kõikidele taotlejatele alates 01.09.2017.a. kuni 31.08.2018.a.
 3. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke tegevuskava 2017/2018 õ.a.
 • Hoolekogu koosoleku otsused 5.12.2017

Päevakord:

 1. Toidukulu päevamaksumuse muudatus alates 01.01.2018.
 2. Komplekteerimine 2018/2019 õppeaastaks.
 3. Logopeedilise uuringu kokkuvõte.
 4. Jooksvad küsimused.

Otsused:

 1. Kinnitada Lasteaias Kelluke alates 01.01.2018. a toiduraha maksumuseks sõimerühmas 1,75 € päevas ja toiduraha aiarühmas 1,90 € päevas.
 2. 2018. sügisel moodustada vanem rühm ning avada 2018. sügisest üks sõimerühm.
 3. Alates 01.01.2018 luua lasteaias logopeedi ametikoht koormusega 0,5.
 • Hoolekogu koosoleku otsused 18.01.2018

Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke arengukava 2017.a. analüüs.

2. Kohatasu soodustuste määramine.

3. Lapsevanemate rahulolu uuring 2017.a. (ettepanekud).

3. Jooksvad küsimused.

Otsused:

1.      Lasteaed Kelluke arengukava 2017.a. analüüs on läbi arutatud ja heaks kiidetud.

2.      Kinnitada  lapsevanema kohatasust vabastamise taotlus 80% ulatuses alates 01.01.2018 kuni 31.08.2018.

3.      Hoolekogu on tutvunud Lasteaed Kelluke lapsevanemate rahulolu uuringu tulemustega.

 • Hoolekogu koosoleku otsused 12.03.2018

Päevakord:

1.     Rühmade komplekteerimine 2018/2019.a. ja laste arvu kinnitamine.

2.     Suvine töökorraldus 2018.a.

3.     Lasteaed Kelluke majandusaruanne 2017.a. eest.

4.     Jooksvad küsimused.

 Otsused:

1. Teha ettepanek Lasteaed Kelluke direktorile moodustada liitrühmad 2018/2019.a. komplekteerimisel. Kinnitada laste arvud rühmades järgmiselt

Lubada suurendada Lasteaed Kelluke aiarühmade ning sõimerühma laste arvu 2018/2019 õppeaastal järgnevalt:

Rukkililled            liitrühm      1,5-7 aastased lapsed    laste arv     18+2

Päevalilled           liitrühm      1,5-7 aastased lapsed    laste arv     18+2

Kakuke                aiarühm      3-6 aastased lapsed       laste arv     20+4

Puhh                    aiarühm      3-6 aastased lapsed       laste arv     20+2 (ühe ruumiga rühm)

Pokud                  liitrühm      1,5-7 aastased lapsed    laste arv     18+2

Sipsik                   aiarühm      3-6 aastased lapsed       laste arv     20+2 (ühe ruumiga rühm)

Lotte                    aiarühm      3-6 aastased lapsed       laste arv     20+2 (kahesuunalise keelekümblusega rühm)

Muumid               aiarühm      6-7 aastased lapsed    laste arv     20+2 (ühe ruumiga rühm)

Lepatriinud         sõimerühm 1,5-3 aastased lapsed    laste arv     14+2 ( ühe ruumiga rühm)

Jänkud                aiarühm      3-6 aastased  lapsed      laste arv     20+4

Naksitrallid         liitrühm      1,5-7 aastased lapsed    laste arv     18+2 (ühe ruumiga rühm)

Pipi                      aiarühm      3-6 aastased lapsed       laste arv     20     (ei suurendata seoses sellega, et rühmas on üks erivajadusega laps, suur laste kohalkäimine ja ühe ruumiga rühm).

Muumide rühmast lapsed, kes lähevad kooli 2019. aastal, liituvad Naksitrallide rühmaga alates 15.08.2018 (5-aastased lapsed liituvad Pokude või Jänkude rühma). Lepatriinude rühmast kooli mitteminevad lapsed liituvad Jänkude rühmaga alates 15.08.2018.

2.  Suvine töökorraldus 2018.a.

 • Kakuke rühm:

01.06.2018 kuni 17.06.2018 töötab tavapäraselt

18.06.2018 kuni 31.07.2018 ei tööta

01.07.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt

 • Lepatriinude rühm :

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 31.07.2018 rühm ei tööta

01.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt

 • Pipi  ja Pokude rühmad:

on liidetud 01.06.2018  kuni 31.08.2018

 • Naksitrallide rühm :

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 31.07.2018 rühm ei tööta

01.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt

 • Lotte rühm:        

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 31.07.2018 rühm ei tööta

01.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt       

 • Sipsiku rühm:

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 31.07.2018 rühm ei tööta

01.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt       

 • Muumide rühm:

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 12.08.2018 rühm ei tööta

13.08.2018  kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt                          

 • Puhhi rühm:

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 12.08.2018 rühm ei tööta

13.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt

 • Päevalillede ja Rukkillilede rühmad:

on liidetud 01.06.2018  kuni 31.08.2018

 • Jänkude rühm:     

01.06.2018 kuni 01.07.2018 töötab tavapäraselt

02.07.2018 kuni 12.08.2018 rühm ei tööta

13.08.2018 kuni 31.08.2018 töötab tavapäraselt       

 

 • Hoolekogu koosoleku otsused 20.09.2018

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 2018/2019 õppeaastaks

2. Kohatasu soodustuste määramine

3. Lasteaed Kelluke tegevuskava 2018/2019  kooskõlastamine

4. Lasteaed Kelluke sisehindamise aruande 2015-2018 kooskõlastamine

5. Muu

Otsused:

1. Hääletuse tulemus:

Hääletuse tulemusena valiti hoolekogu esimeheks Tõnis Meister

Hoolekogu aseesimees valiti Nele Soobik

2. Vabastada vanema poolt kaetava osa määra maksmisest alates 01.09.2018.a. kuni 31.08.2019.a. kõikidele võrdselt 80% ulatuses.

3. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke tegevuskava 2018/2019 õ.a.

4. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke sisehindamise aruanne 2015-2018.

 • Hoolekogu koosoleku otsused 31.10.2018

Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke arengukava 2019-2024  kooskõlastamine.

2. Muu.

Otsused:

1. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke arengukava aastateks 2019-2024.

 • Hoolekogu koosoleku otsused 12.02.2019

Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke arengukava 2018.a. analüüs

2. Riskide analüüsi 2019 kooskõlastamine ning tegevuskava koostamine

3. Lapsevanemate rahulolu uuring 2018.a. ettepanekute analüüs.

4. Muu

Otsused:

1. Kooskõlastada riskide analüüs 2019.

2. Rahuloluküsitluse vastuste analüüsimise töörühm ja parendusettepanekute tegemine: Jänkude rühma esindaja, Lotte rühma õpetaja, Naksitrallide rühma esindaja, Lotte rühma esindaja.

 • Hoolekogu koosoleku otsused 24.04.2019

Päevakord:

1.     Rühmade komplekteerimine 2019/2020. a. ja laste arvu kinnitamine.

2.     Lasteaed Kelluke majandusaruanne 2018.a. eest.

3.     Jooksvad küsimused.

Otsused:

1. Teha ettepanek Lasteaed Kelluke direktorile moodustada liitrühmad 2019/2020.a. komplekteerimisel.

Muumide ja Pipi rühmadest lapsed, kes sellel aastal kooli ei lähe, kuid kes lähevad kooli 2020. aastal, liituvad Jänkude rühmaga.

Lubada suurendada Lasteaed Kelluke aiarühmade ning sõimerühma laste arvu 2019/2020 õppeaastal järgnevalt:

Rukkililled            liitrühm      1,5-7 aastased lapsed    laste arv     18+2

Päevalilled           liitrühm       1,5-7 aastased lapsed   laste arv     18+2

Kakuke                aiarühm        3-6 aastased lapsed     laste arv     20+4

Puhh                    aiarühm         3-6 aastased lapsed    laste arv     20+2 (ühe ruumiga rühm)

Pokud                  liitrühm          1,5-7 aastased lapsed    laste arv     18+2

Sipsik                  aiarühm         3-6 aastased lapsed       laste arv     20+2 (ühe ruumiga rühm)

Lotte                    aiarühm         3-6 aastased lapsed      laste arv     20+2 (kahesuunalise keelekümblusega rühm)

Muumid               sõimerühm   1,5-3 aastased lapsed    laste arv     14+2

Lepatriinud         aiarühm           3-6 aastased lapsed    laste arv     20+2 (ühe ruumiga rühm)

Jänkud                 aiarühm          3-6 aastased  lapsed      laste arv     20+4

Naksitrallid         aiarühm          3-6 aastased lapsed    laste arv     20+2 (ühe ruumiga rühm)

Pipi                       liitrühm           1,5-7 aastased lapsed     laste arv     18+2

2. Võtta teadmiseks informatsioon 2018. majandusaasta aruande kohta.

 • Hoolekogu koosoleku otsused 07.08.2019

Päevakord:

1.     Rühmade komplekteerimine 2019/2020. a. ja laste arvu kinnitamine.

Otsustati:

1. Pipi ning Rukkilille rühmad muuta sõimerühmadeks. Laste arv Pipi ning Rukkilille rühmas suurendada 2 lapse võrra.

Kinnitada laste arvud rühmades järgmiselt:

Lubada suurendada Lasteaed Kelluke aiarühmade laste arvu 2019-2020 õppeaastal järgnevalt:

Rukkililled      sõimerühm      1,5-3 aastased lapsed             laste arv          14+2

Päevalilled      liitrühm           1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2

Kakuke           aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4

Puhh               aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+2 (ühe ruumiga rühm)

Pokud             liitrühm           1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2

Sipsik              aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+2 (ühe ruumiga rühm)

Lotte               aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+2 (kahesuunalise keelekümblusega rühm)

Muumid          sõimerüm       1,5-3 aastased lapsed              laste arv            14+2

Lepatriinud    aiarühm          3-6 aastased lapsed                 laste arv            20+2 (ühe ruumiga rühm)

Jänkud            aiarühm          3-6 aastased  lapsed                laste arv            20+4

Naksitrallid     aiarühm          3-6 aastased lapsed                 laste arv            20+2 (ühe ruumiga rühm)

Pipi                 sõimerühm      1,5-3 aastased lapsed              laste arv            14+2

Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud hoolekogu liikmed.

 • Hoolekogu koosoleku otsused 23.09.2019 

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 2019/2020 õppeaastaks

2. Kohatasu soodustuste määramine

3. Lasteaed Kelluke tegevuskava 2019/2020  kooskõlastamine

4. Muu

Otsused:

1. Hääletuse tulemus:

Hääletuse tulemusena valiti hoolekogu esimeheks Karin Enke.

Hoolekogu aseesimees valiti Margit Veenpere.

2. Vabastada vanema poolt kaetava osa määra maksmisest alates 01.09.2019.a. kuni 31.08.2020.a. kõikidele võrdselt 80% ulatuses.

3. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke tegevuskava 2019/2020 õ.a.

 • Hoolekogu koosoleku otsused 13.02.2020

Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke arengukava 2019.a. analüüs

2. Riskide analüüsi 2020 kooskõlastamine 

3. Lasteaed Kelluke majandusaruanne 2019 aasta eest

4. Lapsevanemate rahulolu uuring 2019.a. ettepanekute analüüs.

5. Kohatasu soodustuste määramine

6. Muu

6.1 Suvine töökorraldus

Otsused:

1. Kiita heaks Lasteaed Kelluke 2019. a. arengukava analüüsi.

2. Kooskõlastada riskide analüüs 2020.

3. Võtta teadmiseks informatsioon 2019. aasta majandusaruande kohta. 

4. Direktor esitab hoolekogule koondkokkuvõte ning viimase kolme aasta võrdlusanalüüsi graafiku.

5. Vabastada vanema poolt kaetava osa määra maksmisest alates 01.01.2020.a. kuni 31.08.2020.a. kõikidele võrdselt 80% ulatuses.

6.1 Kooskõlastada suvine töökorraldus 2020.a.

 • Hoolekogu koosoleku otsused 24.04.2020

Päevakord:

1.     Rühmade komplekteerimine 2020/2021. a. ja laste arvu kinnitamine.

Otsustati:

1. Puhhi rühm muuta sõimerühmadeks. Laste arv Puhhi rühmas suurendada 2 lapse võrra. Rukkilillede rühm muuta liitrühmaks ja suurendada 2 lapse võrra. Muumide ja Pipi rühmad muuta aiarühmadeks ning suurendada 2 lapse võrra.

Kinnitada laste arvud rühmades järgmiselt:

Lubada suurendada Lasteaed Kelluke aiarühmade laste arvu 2020-2021 õppeaastal järgnevalt:

Rukkililled      liitrühm      1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2

Päevalilled      liitrühm           1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2

Kakuke           aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4

Puhh               sõimerühm           1,5-3 aastased lapsed                laste arv          14+2 

Pokud             liitrühm           1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2

Sipsik              aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+2 (ühe ruumiga rühm)

Lotte               aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20 (kahesuunalise keelekümblusega rühm)

Muumid          aiarüm       3-6 aastased lapsed              laste arv            20+2 (ühe ruumiga rühm)

Lepatriinud    aiarühm          3-6 aastased lapsed                 laste arv            20 (ühe ruumiga rühm)

Jänkud            aiarühm          3-6 aastased  lapsed                laste arv            20+4

Naksitrallid     aiarühm          3-6 aastased lapsed                 laste arv            20+2 (ühe ruumiga rühm)

Pipi                 aiarühm      3-6 aastased lapsed              laste arv            20+2 (ühe ruumiga rühm)

Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud hoolekogu liikmed.

 

 • Hoolekogu koosoleku otsused 22.09.2020

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 2018/2019 õppeaastaks.

2. Lasteaed Kelluke tegevuskava 2018/2019  kooskõlastamine.

3. Muu.

Otsustati:

1. Hääletuse tulemusena valiti hoolekogu esimeheks Karin Enke. Hoolekogu aseesimeheks valiti Margit Veenpere.

2. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke tegevuskava 2020/2021 õ. a.

 

 • Hoolekogu koosoleku otsused 29.01.2021

Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke arengukava 2020 aasta analüüs.

2. Riskide analüüsi 2021 kooskõlastamine.

3. Lasteaed Kelluke majandusaruanne 2020 aasta eest.

4. Lapsevanemate rahulolu uuringu 2020 aasta analüüs.

5. Suvise töökorralduse kooskõlastamine.

6. Muu.

Otsused:

1. Kiita heaks Lasteaed Kelluke 2020. a. arengukava analüüsi.

2. Kooskõlastada riskide analüüs 2021.

3. Võtta teadmiseks informatsioon 2020. aasta majandusaruande kohta. 

5.1 Kooskõlastada suvine töökorraldus 2021.a.

 • Hoolekogu koosoleku otsused 29.04.2021

Päevakord:

 1. Laste arvu kinnitamine rühmades 2021/2022.a.
 2. Muu.

Otsused:

Kinnitada laste arvud rühmades järgmiselt:

Lubada suurendada Lasteaed Kelluke aiarühmade laste arvu 2021-2022 õppeaastal järgnevalt:

Rukkililled      liitrühm           1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2

Päevalilled      liitrühm           1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2

Kakuke           aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4

Puhh               liitrühm           1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2

Pokud             aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+2

Sipsik              aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+2 (ühe ruumiga rühm)

Lotte               aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20  (kahesuunalise       keelekümblusega rühm)

Muumid          aiarühm          3-6 aastased lapsed                 laste arv            20+2

Lepatriinud    aiarühm          3-6 aastased lapsed                 laste arv            20 +1(ühe ruumiga kõige väiksem  rühm)

Naksitrallid     aiarühm          3-6 aastased lapsed                 laste arv            20+2 (ühe ruumiga rühm)

Pipi                 aiarühm          3-6  aastased lapsed                 laste arv                 20+2  (ühe ruumiga rühm)

 

 • Hoolekogu koosoleku otsused 27.09.2021

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 2021/2022 õppeaastaks.

2. Lasteaed Kelluke tegevuskava 2021/2022  kooskõlastamine.

Otsused:

1. Hääletuse tulemus:

Hääletuse tulemusena valiti hoolekogu esimeheks Margit Veenpere.

Hoolekogu aseesimees valiti Katrin Pärnpuu.

2. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke tegevuskava 2021/2022 õ. a.

 

 • Hoolekogu koosoleku otsused 20.12.2021

Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke arengukava tegevuskava 2022-2024  kooskõlastamine.

Otsustati:

1. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke arengukava tegevuskava aastateks 2022-2024.

 

 • Hoolekogu koosoleku otsused 18.02.2022

Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke majandusaruanne 2021 aasta eest.

2. Lapsevanemate rahulolu uuringu 2021 aasta analüüs.

3. Suvise töökorralduse kooskõlastamine.

Otsustati:

1. Võtta teadmiseks informatsioon 2021. aasta majandusaruande kohta. 

3. Kooskõlastada suvine töökorraldus 2022.a.

 

 • Hoolekogu koosoleku otsused 29.04.2022

Päevakord:

 1. Rühmade komplekteerimine 2022/2023.a. ja laste arvu kinnitamine.
 2. Lasteaed Kelluke sisehindamise aruande 2018/2021 kooskõlastamine.

Otsustati:

1. Kinnitada laste arvud rühmades järgmiselt:

Lubada suurendada Lasteaed Kelluke rühmade laste arvu 2022-2023 õppeaastal järgnevalt:

Rukkililled         liitrühm         1,5-7 aastased lapsed       laste arv         18+2

Päevalilled        liitrühm         1,5-7 aastased lapsed      laste arv          18+2

Kakuke              aiarühm         3-6 aastased lapsed        laste arv          20+4

Puhh                  aiarühma       3-6 aastased lapsed        laste arv          20+4

Pokud                aiarühm         3-6 aastased lapsed        laste arv          20+4

Sipsik                sõimerühm    1,5-3  aastased lapsed    laste arv          14+2

Lotte                  aiarühm          3-6 aastased lapsed        laste arv          20 +4

Muumid            aiarühm          3-6 aastased lapsed         laste arv          20+4

Lepatriinud       aiarühm          3-6 aastased lapsed         laste arv          20+4

Naksitrallid       aiarühm         3-6 aastased lapsed          laste arv          20+4

Pipi                    aiarühm           3-6  aastased lapsed        laste arv          20+2 (rühmas on 1 HEV laps)

Jänkud             aiarühm           3-6 aastased lapsed          laste arv          20+4 

2. Kooskõlastada Lasteaed Kelluke sisehindamise aruanne 2018-2021.
 

 • Hoolekogu koosoleku otsused 20.09.2022

Päevakord:
1.         Hoolekogu liikmete tutvumisring.
2.         Protokollija valimine.
3.         Hoolekogu esimehe ja asetäitja valimine.
4.         2022/2023 õa. tegevuskava tutvustus, aasta põhisuunad.
5.         Jooksvad küsimused.

Otsused:

1. Hääletuse tulemus:

Hääletuse tulemusena valiti hoolekogu esimeheks Margit Veenpere.

Hoolekogu aseesimees valiti Katrin Pärnpuu.

2. Hoolekogu liikmed võtsid info teadmiseks ja kiitsid heaks Lasteaed Kelluke tegevuskava 2022/2023 õ. a.
 

 • Hoolekogu koosoleku otsused 07.03.2023
Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke majandusaruanne 2022. aasta eest.
2. Lapsevanemate rahulolu uuringu 2022. aasta analüüs.
3. Suvine töökorraldus 2023.
4. Muu.

Otsused:

1. Hoolekogu liikmed võtsid teadmiseks info 2022. majandusaasta aruande kohta. 
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud hoolekogu liikmed.
2. Hoolekogu liikmed võtsid teadmiseks info lapsevanemate rahulolu tulemuste kohta. Lasteaed võtab arvesse lapsevanemate ettepanekud  ja teeb parendustööd. Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud hoolekogu liikmed.
3. Kooskõlastada suvine töökorraldus 2023.a. 
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud hoolekogu liikmed. 

Hoolekogu koosoleku otsused 27.04.2023

Päevakord:

1. Rühmade komplekteerimine  ja laste arvu kinnitamine rühmades 2023/2024.õ.a
2. Lasteaed Kelluke riskide analüüsi 2023 kooskõlastamine
3. Muu

Otsused:

1. Teha ettepanek Lasteaed Kelluke direktorile moodustada liitrühmad 2023/2024.
2. Kinnitada laste arvud rühmades järgmiselt:

Lubada suurendada Lasteaed Kelluke aiarühmade laste arvu 2023-2024 õppeaastal järgnevalt:

Rukkililled      liitrühm           1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2
Päevalilled      liitrühm           1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2
Kakuke           liitrühm           1,5-7 aastased lapsed             laste arv          18+2
Puhh               aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4
Pokud             aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4
Sipsik              aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4
Lotte               aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4   
Muumid          aiarühm          3-6 aastased lapsed                 laste arv          20+4
Lepatriinud    sõimerühm     1,6-3 aastased lapsed              laste arv          14+2
Naksitrallid     aiarühm          3-6 aastased lapsed                 laste arv          20+4
Pipi                 aiarühm            3-6 aastased lapsed                 laste arv           20+4
Jänkud             aiarühm          3-6  aastased lapsed               laste arv           20+4

3. Kooskõlastada riskide analüüs 2023.
 
 • Hoolekogu koosoleku otsused 21.02.2024
Päevakord:

1. Lasteaed Kelluke majandusaruanne 2023. aasta eest.
2. Lapsevanemate rahulolu uuringu 2023. aasta analüüs.
3. Suvine töökorraldus 2024.
4. Muu.

Otsused:

1. Hoolekogu liikmed võtsid teadmiseks info 2023. majandusaasta aruande kohta. 
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud hoolekogu liikmed.
2. Hoolekogu liikmed võtsid teadmiseks info lapsevanemate rahulolu tulemuste kohta. Lasteaed võtab arvesse lapsevanemate ettepanekud  ja teeb parendustööd. Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud hoolekogu liikmed.
3. Kooskõlastada suvine töökorraldus 2024.a. 
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud hoolekogu liikmed. 
 • Hoolekogu koosoleku otsused 25.04.2024
Päevakord:

1. Rühmade komplekteerimine  ja laste arvu kinnitamine rühmades 2024/2025.õ.a

Otsused:

1. Kinnitada laste arvud rühmades järgmiselt:
Suurendada Lasteaed laste arvu 2024-2025 õppeaastal järgnevalt:


Rukkililled      aiarühm           3-6  aastased lapsed               laste arv          20+4

Päevalilled      aiarühm         3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4

Kakuke           aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4

Puhh               aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4

Pokud             aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4

Sipsik              aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4

Lotte               aiarühm           3-6 aastased lapsed                laste arv          20+4 
 
Muumid          aiarühm          6-7 aastased lapsed                 laste arv          20+4

Lepatriinud    aiarühm          3-6  aastased lapsed              laste arv            20+4

Naksitrallid     aiarühm          6-7 aastased lapsed                 laste arv          20+4

Pipi                 sõimerühm      1,5-3  aastased lapsed             laste arv          14+2

Jänkud             aiarühm          3-6  aastased lapsed               laste arv           20+4

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, [email protected]

 

Viimati muudetud 06.05.2024