Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avalik teave

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna linna eelarve.
Töökohad, millega kaasneb ametiseisund (käskkiri)
Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel (käskkiri)
 

Hankeplaan
 

Seisuga 15.11.2023 riigihankeid asutuses ei ole.

Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja  ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija    poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.  

Tallinna Linnavalitsuse 4.10.2017 määrus nr 30 "Tallinna hankekord" on ülelinnaliseks hankekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele.


Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendeid ei ole.
Kohtulahendid on avalikustatud Riigi Teatajas.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Riiklik järelvalve:

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel
Õppe- ja kasvatustöö üle viib riiklikku järelevalvet läbi Teadus- ja Haridusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Haldusjärelevalve

Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Õigusaktid:

Haridus- ja Teadusministreeriumi õigusaktid leiad siit.
Tallinna Haridusameti õigusaktid leiad siit.
Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS)  õigusaktid leiad siit.

Tallinna Humanitaargümnaasiumi andmekaitsetingimused

Tallinna Humanitaargümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest. https://www.tallinn.ee/et/andmekaitsetingimused
Täpse ülevaate asutuse andmetöötlustest saate Tallinna Andmetöötlusregistrist. Kui olete registrisse sisenenud, vajutage lahtrile „otsing", seejärel nupule „vali asutus" ja kirjutage üleval avanenud lahtrisse asutuse nimi ning  vajutage nupule „otsi". Seejärel vajutage avanenud nimekirjas asutuse nimele (asutuse nimi on punast värvi), lõpuks vajutage allpool olevat sinist nuppu „otsin". Pärast seda avaneb nimekiri kõikidest asutuse andmetöötlustest. Iga andmetöötluse täpsemat kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan".
Linna andmetöötlusregister asub aadressil: https://atr.tallinn.ee/ .Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • lepingu täitmisel (nt töölepingud)
  • nõusoleku alusel (link nõusoleku tingimustele)

Tallinna Humanitaargümnaasium ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee. Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on Kaja Pello (e-post kaja.pello@humg.edu.ee).
Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik:Annelii Juhkama direktor, annelii.juhkama@humg.edu.ee
Ametiseisundit omavad isikud: majandusjuhataja, õppejuhid, projektijuhid, haridustehnoloog, infojuht, personalijuht ja raamatukoguhoidjad ja kõik õpetajad olles õ/n-s või komisjonides.
Ruumide ja inventari üürihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 26.04.2023 nr HA-4-25

Info: Rain Matt rain.matt@humg.edu.ee 

Teated toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta

Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui: 1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes; 2) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust; 3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust. Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktide 4, 5 ja 6 kohaselt ei kohaldata toimingupiiranguid ja avaldatakse teade veebilehel: 4) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu; 5) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused; 6) kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb käsutustehingu või toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid. Alljärgnevalt avaldatakse toimingupiirangu kohaldamata jätmise teated.
 

Toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta teated puuduvad.

Viimati muudetud 15.11.2023