Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Globaliseeruv maailm

Gümnaasiumi valikkursusele loodud õppematerjal „Globaliseeruv maailm” kätkeb
üleilmastumise mitut tahku ning selle teemad on seotud geograafia ja teiste sotsiaalainete
valdkonnaga.
Materjali koostamisel on arvesse võetud järgmisi põhimõtteid:
a. õppija osaleb õppimises aktiivselt, kasutab materjali teadlikult ja loovalt.
b. õppematerjal vastab riiklikule õppekavale;
c. kasutatakse mitmesuguseid aktiivõppevorme;
d. õpetaja roll teiseneb teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks;
e. õppematerjal on avatud, selle kohandamine ja täiendamine lähtub õppija
eesmärkidest ning vajadustest.
Õpieesmärkideks on mitmesuguste teemade, meetodite ja tegevuste kaudu
kujundada õppijate üldpädevusi, sh asjatundlikkust, mis on seotud nii ühiskonna
mõistmise ja enesemääratlemisega kui ka õppimise, infootsimise, suhtlemise,
matemaatika ja ettevõtlusega. Lisaks on taotletud, et õpilane huvitub maailma
eri regioonide probleemidest ning oskab neid analüüsida, lähtudes arengut
mõjutavatest teguritest. Õppematerjal hõlmab õpilaste väärtuste arendamist,
väärtushinnangute ning -hoiakute kujundamist. Kursuses on ka rohkesti illustreerivat
materjali (dokfilmid, videoklipid jne.)
Kursuse hindamine:
õpilase osalemine ja aktiivsus tunnis
kontrolltööd teemade lõpus – auditoorne või kodune töö
uurimisküsimused/ -ülesanded – auditoorne või kodune töö
arutlused ( 1 A4 ) filmide/ videote lõpus – auditoorne või kodune töö

Kursus koosneb 4st suuremast teemaplokist:
A 1. Majanduse globaliseerumine
2. Areng
3. Vaesus
4. Arengukoostöö ja –eesmärgid
B 1. Poliitiline globaliseerumine
2. Lapstööjõu kasutamine. Relvastatud konfliktid.
3. Ettevõtete ühiskondlik vastutus ja õiglane kaubandus
4. Ökoloogiline jalajälg
C 1. Globaalsed keskkonnaprobleemid
2. Kliimamuutused ja kõrbestumine
3. Elurikkuse kadumine
4. Maailmamere reostumine ja kalaressursside nappus. Jäätmed
D 1. Kultuuriline globaliseerumine
2. Rahvastikuränne ja pagulus
3. Kultuuriline mitmekesisus
4. Mitmekultuuriline ühiskond
5. Kultuuride- ja religioonidevahelised kokkupõrked

Viimati muudetud 23.06.2022