Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Karjääriõpetus

Karjääriõpetus

Kursuse kirjeldus:
 
Aine koosneb kolmest osast:
1.      Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel
Isiksuseomadused: temperament ja iseloom; väärtused, vajadused, emotsioonid; võimed, huvid ja oskused (üldoskused, erioskused, sh ülekantavad oskused). Minapilt ja enesehinnang.
2.      Õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel
Muutuv tööturg: tööturu hetkeolukord, trendid, arengud, prognoosid, tööandjate ootused, tööseadusandlus. Ettevõtlus: kas ettevõtjaks tasub hakata? Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, töömotivatsioon. Majandustegevusalad, kutsed, ametid, kutsestandardid: elukutsete ja ametite liigitamine. Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne haridus, hariduse ja tööturu vahelised seosed.
3.      Planeerimine ja otsustamine
Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud, muutustega toimetulek, karjääriinfo, karjäärinõustamine. Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, karjäär, karjääriplaneerimine, karjääriplaani koostamine, edu, elurollid, elulaad, õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid.


Kursuse jooksul koostab õpilane personaalse õpimapi, millesse kogub eneseanalüüsi, isiklik karjääriplaan (õpiplaan), töölehed, praktilised tööd (CV ja motivatsioonikiri), ettevõtete/messi külastuse töölehed, memod (meeldetuletus) jt õpiülesannete tulemused ning muud huvipakkuvad elukutse või erialadega seotud materjalid.
Kursus on 35-tunniline (sh Tallinna Karjäärikeskuse külastamine, tunnid koolis, iseseisev töö). Hindamine: A/MA.


Alustada võime oktoobris ja soovitavalt nii, et 1 kord nädalas kaks tundi.

Viimati muudetud 08.09.2022