Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Karjääriõpetus

Kursuse „Karjääriõpetus” raames käsitletakse teemasid, mis kujundavad õpilases valmisolekut optimaalseks rakenduseks tööjõuturul, iseseisva otsustamisvõime arendamiseks, erinevate elurollide täitmiseks ja elukestvaks õppeks.

Karjääriõpetuse aine koosneb kolmest osast:

1.      Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel

Isiksuseomadused: temperament ja iseloom; väärtused, vajadused, emotsioonid; võimed, huvid ja oskused (üldoskused, erioskused, sh ülekantavad oskused). Minapilt ja enesehinnang.

2.      Õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel

Muutuv tööturg: tööturu hetkeolukord, trendid, arengud, prognoosid, tööandjate ootused, tööseadusandlus. Ettevõtlus: kas ettevõtjaks tasub hakata? Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, töömotivatsioon. Majandustegevusalad, kutsed, ametid, kutsestandardid: elukutsete ja ametite liigitamine. Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne haridus, hariduse ja tööturu vahelised seosed.

3.      Planeerimine ja otsustamine

Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud, muutustega toimetulek, karjääriinfo, karjäärinõustamine. Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, karjäär, karjääriplaneerimine, karjääriplaani koostamine, edu, elurollid, elulaad, õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid.

Hindamine: A/MA

Hinnatakse

1)      praktilisi töid: CV koostamine, motivatsioonikiri (essee), õpimapp, töövestluse simulatsioonis osalemine jms;

2)      oskust asjakohast informatsiooni otsida ja analüüsida;

3)      loomingulisust ja ratsionaalsust (aktiivne osalemine tunnis).

Võimaluse korral (olenevalt piirangutest) külastame Karjäärikeskust ning Eesti Töötukassa büroot. Teen ekskursiooni ja tutvustan erinevate spetsialisti tööd. 

Õppimine toimub eesti keeles (alati saan paralleelselt täiendada selgitust vene keeles). Kursuse maht 35 t (sh iseseisev töö jms)

Viimati muudetud 03.09.2021