Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Küberkaitse

Küberkaitse

Valikõppeaine „Küberkaitse“ eesmärgiks on anda õpilastele ettekujutus küberkaitse olemusest ja distsipliinidest ning võimaldada neil omandada algteadmised antud valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse küberkaitse valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Õppeaine eesmärk on panna alus turvalise küberkeskkonna põhimõtete mõistmisele, kujundada õpilaste turvateadlikkust ning valmisolekut vajadusel toetada kogukondliku küberturvalisuse teadlikkuse tõstmist.

Küberkaitse ainekavaga taotletakse, et õpilane:

* tunneb digitaalse ohutuse aluseid (sh isiku- ja tervisekaitse) ja kasutab neid teadlikult omaenda ja teiste turvalisuse tõstmiseks;

* on omandanud esmased oskused koduse IT-võrgu ja laiatarbeseadmete turvalisuse tagamiseks ning kaitsmiseks enamlevinud küberturbeintsidentide eest;

* teab Eesti e-riigi ning küberkaitse korraldust, e-riigi lahenduste ülesehituse põhimõtteid ning valdkondlikke õigusakte;

* oskab hinnata ja analüüsida vastuvõetavat infot kriitiliselt;

* oskab küberintsidenti kirjeldada ja dokumenteerida ning koostada asjakohase teatise pädevale ametiasutusele;

* teab küberkaitse, kõrgtehnoloogiliste konfliktide ning küberkuritegevuse ajalugu;

* mõistab küberkaitse seotust erinevate ühiskonnaeluvaldkondadega ja tulevikutrendidega;

* järgib demokraatlikke väärtusi ning on vastutustundlik;

* on Eestile lojaalne isik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit ja liitlasi kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest;

* oskab omandatud teadmisi ja oskusi rakendada praktikas ja tulevase eriala valikul.

Hindamine: Hindamisel kasutatakse sõnalist mitteeristavat hindamist – „Arvestatud“ või „Mittearvestatud“.

Õpitulemusi hinnatakse e-portfoolio alusel. E-portfoolio on personaalne veebipõhine keskkond (platvormi valib kool/õpilane ise), kuhu õpilane kogub kokkuvõtteid tunnis õpitud/käsitletud teemade kohta (nt milliseid teemasid tunnis käsitleti, mida uut õppis jne). Õpiülesanded sooritatakse ja e-portfooliot peetakse kas üksi või rühmatööna; e-portfoolio on üldiselt avalik, aga peab võimaldama ka piiratud ligipääsuga sisu.

Kursusel osalemine eeldab järgmiste vahendite kasutamist/olemasolu:

* üldjuhul on igal õpilasel eraldi arvutitöökoht, kuid loenguid võib läbi viia ka arvutiteta ruumis;

* esitlusvahend (nt videoprojektor);

* failide salvestamise võimalus võrgukettale või kooli pakutavasse/toetatud veebikeskkonda;

* juurdepääs infosüsteemidele ja internetile (e-kool, intranet või veebipõhine sisuhaldussüsteem, rühmatöökeskkond, videoteek, e-koolikott);

* kursuse läbiviimiseks on olemas tehniline baas, nt kõrvaklapid ja mikrofonid, võrguseadmed ning need vastavad kehtivatele tervisekaitse nõuetele ja soovitustele;

* teised konkreetse valikõppeaine ainekava läbiviimiseks vajalikud vahendid: kirjanduse ja näidete kogum, eritarkvara vastavalt ülesannete iseloomule jne.

Viimati muudetud 23.06.2022