Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Loovtöö juhend

Loovtöö juhend

Loovtöö juhend PDF

Loovtöö registreerimisleht

Tallinna Humanitaargümnaasium  

LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JUHEND

Tallinn 2019

             

SISUKORD 

 

Sissejuhatus ......................................................................................................................................3

 1. Loovtöö olemus ja eesmärgid ...................................................................................................... 4
 2. Loovtöö protsessis osalejad ja nende ülesanded .......................................................................... 5

2.1.  Juhendaja ülesanded ..............................................................................................................5

2.2.  Õpilase ülesanded ................................................................................................................. 6

2.3.  Kaitsmiskomisjoni ülesanded ............................................................................................... 6

 1. Teema valik ................................................................................................................................. 8
 2. Loovtöö liigid............................................................................................................................... 9

4.1.  Projekt .................................................................................................................................. 9

4.2.  Muusikateos või kunstitöö .................................................................................................... 9

 1. Loovtöö osad ja vormistamine ................................................................................................... 11

5.1.  Loovtöö osad ...................................................................................................................... 11

5.2.  Loovtöö kirjaliku osa üldnõuded ........................................................................................ 11

5.3.  Kunsti-, muusika- ja projektitöö kirjaliku osa ülesehitus .................................................... 12

6.2. Loovtöö esitamise võimalusi ............................................................................................... 14

7. Loovtööde hindamine ................................................................................................................ 16

Kasutatud kirjandus ....................................................................................................................... 17

Lisa 1. Tiitelleht ......................................................................................................................... 18

Lisa 2. Kasutatud kirjandus (näidis) ........................................................................................... 19

Lisa 3. Kinnitusleht .................................................................................................................... 21

Lisa 4. Avaldus loovtöö teema ja juhendaja kohta /Заявление о выборе темы творческой

работы и руководителя ............................................................................................................ 22

Lisa 5. Hindamisjuhend.............................................................................................................. 23

 

 

        

 

SISSEJUHATUS 

 

Vabariigi valitsuse 2011. a kinnitatud põhikooli riiklikus õppekavas sätestatakse, et kool korraldab põhikooli III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö. 

Alates 1. septembrist 2013 on loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks. Tallinna Humanitaargümnaasiumis koostavad loovtöö 9. klassi õpilased. Loovtöö võib olla uurimus, projekt, kunstitöö vms. Loovtööd võib teha õpilane nii individuaalselt kui ka rühmas. Loovtöö koostamise minimaalne ajaline maht õpilasele on 15 tundi, mis sisaldab nii juhendajaga kohtumisele kulunud tunde (vähemalt 4 kohtumist juhendajaga) kui ka iseseisvat tööd. Teema valik koos aineõpetaja/juhendaja nõusolekuga tuleb esitada klassijuhatajale hiljemalt septembriks.

Loovtöö valmib 9. klassi jooksul ning tööd kaitstakse II poolaasta alguses (hiljemalt veebruaris). 

Loovtöö koostamine eeldab kooli kehtestatud nõuete täitmist. Järgnev juhend on abiks nii õpilasele kui ka töö juhendajale. 

 

1. LOOVTÖÖ OLEMUS JA EESMÄRGID 

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. Loovtöö on  individuaalõppe või paaristöö vorm, mis annab võimaluse õpilase arengu suunamiseks kooliaasta  vältel ning toimub õpilase ja juhendaja aktiivse suhtlemise teel. 

Loovtöö koostamine 

 • aitab arendada loomingulist algatusvõimet; 
 • koostöö- ja iseseisva töö oskust; 
 • esinemis- ja eneseväljendamisoskust; 
 • lisab õpimotivatsiooni ja kriitilise mõtlemise oskust; 
 • õpetab nõuetekohast vormistamise oskust; 
 • õpetab koguma ja analüüsima teemakohast kirjandust ja algallikaid. 

        

2. LOOVTÖÖ PROTSESSIS OSALEJAD JA NENDE ÜLESANDED 

Loovtööga on seotud 

 • 9. klassi õpilased, 
 • aineõpetajad/juhendajad, 
 • klassijuhatajad, 
 • vähemalt neljaliikmeline kaitsmiskomisjon. 

 

Loovtöö juhendamine võib toimuda individuaalselt või ka rühmas. 

Klassijuhataja jagab õpilastele loovtööle registreerimise lehed, kus on kirjas loovtöö teema ja juhendaja nimi. Juhendaja, õpilane ja lapsevanem kinnitavad oma allkirjaga, et on tutvunud ja nõus loovtöö läbiviimise tingimuste ja ajakavaga ning peavad neist kinni. Juhendaja kinnitab töö lõpus oma allkirjaga töö kaitsmisele lubamist. Registreerimislehed esitatakse peale 15. detsembrit koordinaatorile, kes nende alusel valmistab ette kaitsmiste ajakava.

Juhendaja on Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpetaja. Õpetaja kohtub juhendatava(te)ga vähemalt neli korda. Õpilane on vastutav, kui ta ei täida kalenderplaani.

Õpilasel ja juhendajal on õigus kasutada konsultantide abi väljaspool kooli. 

2.1. Juhendaja ülesanded 

Juhendaja on loovtöö koostajale toeks: 

 • aitab valida teemat; 
 • nõustab töö planeerimisel ja tegevuskava koostamisel; 
 • annab suuna teemakohase kirjanduse ja algallikate otsimiseks; 
 • konsulteerib õpilast loovtöö käigus; 
 • kontrollib töö valmimist vastavalt kalenderplaanile (elektroonne loovtöö päevik); 
 • suunab töö sisulist ja kirjalikku vormistamist; 
 • nõustab kaitsmiseks ettevalmistamisel;  • täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse; 
 • hindab õpilase töö protsessi. 

 

2.2. Õpilase ülesanded 

Õpilane 

 • valib teema; 
 • koostab koos juhendajaga töö teostamise plaani; 
 • otsib teemakohast kirjandust ja allikaid ning kogub ja analüüsib materjali sisuliselt; 
 • annab perioodiliselt juhendajale aru loovtöö käigust; 
 • esitab koordinaatorile valmis töö ja kirjaliku osaga pdf-failina või ühes köidetud eksemplaris koordinaatorile hiljemalt 10. detsembriks
 • vastutab töös esitatud andmete õigsuse eest; 
 • vormistab töö nõuetekohaselt; 
 • esitab loovtöö koos juhendaja allkirjaga pdf-failina ja/või ühes köidetud eksemplaris  koordinaatorile; 
 • kaitseb tööd kaitsmiskomisjoni ees. 

2.3. Kaitsmiskomisjoni ülesanded 

Loovtööle ja selle esitlemisele annab koondhinnangu vähemalt neljaliikmeline hindamiskomisjon.

Paaristöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle, mis kujuneb tööprotsessi jooksul tehtud tegevuste alusel. Paaristöö puhul on nõutud igalt liikmelt oma õpimapp, kus on selgelt kirjas iga liikme isiklik tööpanus.

Loovtööle annab komisjon hinnangu skaalal “0”-”5”, lähtudes järgmistest kriteeriumitest: 

 • koostab koos juhendajaga töö teostamise plaani; 
 • lõpptulemus vastab püstitatud eesmärkidele ja teemale; 
 • lõpptulemus on vormistatud vastavalt loovtöö vormistamise nõuetele; 
 • töö teostamisel oli õpilane koostöövalmis ja motiveeritud iseseisvaks tööks: arvestatakse õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgmisel ja kokkulepetest kinnipidamisel; 

 

tööprotsessis hinnatakse kõrgelt õpilase loovust, iseseisva mõtlemise ja töö teostamise oskust, 

 • töö juurde kuuluv kirjalik õpimapp vastab sisulistele ja vormistuslikele nõuetele; 
 • töö keelekasutus vastab keelenõuetele; 
 • kaitsmine on läbi mõeldud, selgesõnaline ja kuulajate suhtes lugupidav

Kaitsmiseks valmistab õpilane ette korrektse presentatsiooni. 

Töö lubatakse kaitsmisele ainult siis, kui loovtöö on esitatud õigeaegselt (15. detsember) ning juhendaja on lubanud kaitsmisele. Mitteõigeaegselt esitatud loovtöö kaitsmise uue aja määrab kaitsmiskomisjon. 

        

3. TEEMA VALIK 

Töö teemad pakuvad välja aineõpetajad või õpilane. Õpilane valib teema erinevate õppeainete ja valdkondade ning loovtöö liikide vahel, lähtudes oma võimetest, kogemustest ja huvidest ning järgides juhendaja soovitusi. Oluline on töö praktilisus. Silmas tuleb pidada nii töö koostamise eesmärki kui ka töö koostamiseks kasutada olevat aega. Loovtöö koostamise minimaalne ajaline maht õpilase jaoks on 15 tundi, mis sisaldab nii juhendajaga kohtumisele kulunud tunde (tuleb kohtuda vähemalt 4 korda) kui ka iseseisvat tööd. Õpilane valib teema 20. septembriks ning esitab valiku juhendaja nõusolekuga koordinaatorile (Lisa 4). 

      

4. LOOVTÖÖ LIIGID 

Läbivatest teemadest lähtuvaks või õppeaineid lõimivaks loovtööks võib olla uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline töö. Keelte-, loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalainetes ning matemaatikas on loovtöö liikideks üldjuhul kirjalik õpilasuurimus või projektitöö. Loovtöö võib olla nii praktiline töö kui ka vaimse idee kandja. Juhul, kui loovtöös kasutatakse fragmente teiste autorite loomingust, tuleb autorikaitse seadusest lähtudes viidata kasutatud teose autorile. Õpilane lähtub töö teostamisel valitud teemast ning läbiviimisel ja vormistamisel esitatud nõuetest. Loovtöö raames on võimalik kasutada erinevaid töö koostamise liike: 

 • Minu raamat/e-raamat; 
 • dramatiseering, animafilm, fotomontaaž, luulekava koostamine ja esitamine, teose põhjal  ajalehe tegemine, arvustus vm; 
 • joonistus, maal, graafika, skulptuur, keraamika, videofilm, animatsioon, performance,  disainitöö, käsitööese, moekollektsioon vm; 
 • blogi, veebileht, fotojutustus; 
 • uurimus õppekava läbival teemal, makett, vm; 
 • aeroobika- või võimlemiskava, püramiidid, tantsuetendus, maastikumäng, vm. 

4.1. Projekt 

Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö (ülesanne) vm ettevõtmine. Projekt pakub hea võimaluse valitud teemadel viia ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega. Projekt annab korraldamis- juhtimis- ja meeskonnatöökogemust, algteadmisi eelarve koostamisest ja veel palju teisi elus toimetulekuks tarvilikke kogemusi. Projekti võib kaasata ka erinevaid loovtöö liike olenevalt projekti teemast, näiteks lühiuurimust, esinemisi, esitlusi, näituste korraldamist jm. 

4.2. Muusikateos või kunstitöö 

Loovtöö muusikateose või kunstitööna kätkeb endas uudseid, innovaatilisi ideid ning on  eneseteostusrõõmu pakkuv ja silmaringi avardav. Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase  omalooming, aga ka muusikateose esitamine. 

Kunstitöö tulemiks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur, keraamika, videofilm, animatsioon, performance vms. 

Kunsti- ja projektitöö ning muusikateose puhul koostab õpilane ka kirjaliku osa, mis vormistatakse  vastavalt kooli kehtestatud nõuetele (vaata ptk 5.3). 

        

5. LOOVTÖÖ OSAD JA VORMISTAMINE 

Loovtöö kirjalik osa vormistatakse arvutil. Töö peab olema Wordi dokument. Töö trükitakse valge lehe ühele poolele formaadis A4. Uurimistöö juhend on üleval kodulehel (/est/humanitaargumnaasium/oppetoo-10). Loovtöö struktuur ja osad sõltuvad loovtöö liigist (õpilasuurimus, kunsti-, projektitöö või muusikateos). 

5.1. Loovtöö osad 

Läbivatest teemadest lähtuvaks või õppeaineid lõimivaks loovtööks võib olla uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline töö. Loovtöö liigist sõltub, milline on loovtöö struktuur ning millised on  loovtöö osad. 

Õpilasuurimus on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile ning uurimistööle ei lisata eraldi juurde kirjalikku osa tööprotsessi kohta. 

Kunsti- ja projektitöö ning muusikateose puhul koostab õpilane ka kirjaliku osa, mille struktuur  vastab peatükis 5.3 esitatule. Kirjalik osa peaks sisaldama töö eesmärki. Samuti tuleb anda ülevaade töö etappidest ning hinnang oma tööle. 

Kaitsmisel esitab õpilane ülevaate loovtööst ja tööprotsessist suulise ettekandena, mille kestus on 

umbes 5-10 minutit. Ettekanne on õpilasel eelnevalt kirjalikult ettevalmistatud (peatükk 6.1.1).  5.2. Loovtöö kirjaliku osa üldnõuded 

 

 • loovtöö kirjalik osa vormistatakse arvutil Wordi dokumendina ja esitatakse kas paberkandjal maina või elektrooniliselt pdf- vormingus;
 • töö trükitakse valge lehe ühele poolele formaadis A4 (297x210mm); 
 • tiitelleht kirjutatakse samas keeles, mis töö, õppejuhile saadetakse töö nimetus ka eesti keeles;
 • kasutada tuleb kirjatüüpi Times New Roman, kirja suurust 12, reavahet 1,5
 • leheküljenumber asub lehekülje ülemises paremas nurgas, tiitellehte ei nummerdata;
 • lõigu järel kasutatakse lõiguvahet (6pt); 
 • loetelu sees ei jäeta lõiguvahet (6pt); 
 • tekst peab olema joondatud äärest ääreni (justify ehk rööpjoondus); 
 • taandrida ei kasutata; 
 • töö iseseisvaid osi (sissejuhatus, töö etappide kirjeldus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus)  alustatakse eraldi leheküljelt; 
 • kirjavahemärk käib kohe peale sõna lõppu, kirjavahemärgile järgneb tühik; 
 • pealkirjad peavad olema korrektsed, sõnu ei poolitata, lühendeid ei kasutata; 
 • pealkirjades sissejuhatuse, kokkuvõtte ja kasutatud kirjanduse ees peatüki numbrit ei ole; 
 • pealkirja ja teksti vahele jäetakse kaks tühja rida; 
 • peatüki ja alapeatüki vahele jäetakse kaks tühja rida; 
 • tekstis esinevad illustratsioonid varustatakse allkirjaga (Joonis/Tabel 1 ja selgitav tekst, mis on kujutatud illustratsioonil);
 • kõik teiste autorite tööd peavad olema viidatud (teksti sees autori nimi ja aasta- (Ivanov, 2019), töö lõpus on toodud ära kõik kasutatud allikad. Vaata Lisa 2.
 • pealkirjad: põhipealkiri Heading 1 (Times New Roman või Liberation Serif 16, bold, suur 

algustäht); alapealkiri Heading 2 (Times New Roman või Liberation Serif 14, bold, suur  algustäht); Heading 3 (Times New Roman või Liberation Serif 13, bold, suur algustäht);  • loovtöö kirjalik osa või uurimus tuleb esitada koordinaatorile koos loovtöö päevikuga nii  elektroonselt (pdf-vormingus) kui ka paberkandjal.

 

Õppeaasta jooksul publikule esitatud loovtöö peab olema jäädvustatud (foto, filmilõik, jne).

Jäädvustus tuleb lisada loovtööle. 

5.3. Kunsti-, muusika- ja projektitöö kirjaliku osa ülesehitus 

Struktuur on järgmine: 

 • tiitelleht (Lisa 1) 
 • sissejuhatus (töö eesmärgid, teema valiku põhjendus –u 0,5 lehekülge) 
 • töö etappide kirjeldus (töö käik ja tööle kulunud aeg, kasutatud meetodid/töövõtted,  kollektiivselt tehtud töö puhul ka iga õpilase panus – vähemalt 1 lehekülg) 
 • kokkuvõte (esitada hinnang oma tööle ning analüüsida, kas eesmärk täideti või ei ja millised  olid raskused või takistused, mis õnnestus –u 0,5 lehekülge) 
 • kasutatud kirjanduse loetelu (vajadusel, Lisa 2). 

6. Töö kaitsmine 

Loovtöö kaitsmine toimub vähemalt 3-liikmelise kaitsmiskomisjoni ja õpilaste ees (komisjoni koosseisu määrab kooli juhtkond). Juhendaja otsustab töö lubamise kaitsmisele. Loovtöö kaitsmine seisneb õpilase lühiettekandes ja küsimustele vastamises. Kaitsekõne peab olema arusaadav ja tooma välja peamise. Tähtis on esinemisoskus (soovitavalt peast) kui ka kompetentsus küsimustele vastamisel. Soovitav on kasutada näitlikku abimaterjali (nt stendiettekanne, multimeedia, audiovisuaalsed materjalid jm). Ettekande pikkus on 5 kuni 10 min. Küsimustele vastatakse ettekande lõpus. Kui töö on valminud rühmatööna, siis osalevad kõik rühma liikmed kaitsmisel.

Kaitsmine toimub üks kord õppeaastas. 

Loovtööd ei lubata kaitsmisele ning loetakse mittearvestatuks, kui töö on kogunud enne kaitsmist vähem kui 12 punkti (vt hindamisjuhendit lisas 6). Samuti ei lubata kaitsmisele tööd, mis pole esitatud õigeaegselt. Uue kaitsmise aja määrab kaitsmiskomisjon. 

6.1. Loovtöö esitamine 

Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on kokkulepitud ajaks esitanud juhendajale ja hindamiskomisjonile oma uurimis- või praktilise töö (kunsti- või projektitöö, vm) koos kirjaliku osaga. Kirjalik osa tuleb esitad koos päevikuga nii elektroonselt kui ka paberkandjal koordinaatorile ning koordinaator esitab selle kaitsmiskomisjonile vähemalt 1 nädal enne töö kaitsmist. Loovtöö esitamine võib toimuda õppeaasta jooksul nii koolis kui ka väljaspool kooli teema- või ainenädala raames, nt muusika- ja kunstinädalal, kontserdil või näitusel jne. Loovtöö esitamine tuleb jäädvustada. Mitme autori puhul osalevad loovtöö esitamisel kõik rühmaliikmed.  Kaitsmisel esitab õpilane ülevaate loovtööst ja tööprotsessist suulise ettekandena, mille kestvus on  umbes 5-10 minutit. Ettekanne on õpilasel eelnevalt kirjalikult ettevalmistatud. 

Loovtöö loetakse sooritatuks, kui õpilane on osalenud ja saavutanud märkimisväärse koha  üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil, õpilasuurimuste konkursil (näiteks SA Archimedese Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss, GLOBEi õpilasuurimuste konkurss, Tartu  keskkonnahariduskeskuse keskkonnaalaste uurimistööde konkurss jne). 

6.1.1. Esinemine kaitsmisel (kaitsekõne osad ja riietus) 

 

 1. Pöördumine – “Austatud kaitsmiskomisjoni esimees, liikmed, juhendaja, ...” / “Austatud  kaitsmiskomisjon, lugupeetud kohalviibijad” 
 2. Enese tutvustamine – mina olen ... 
 3. Töö teema ... 
 4. Töö EESMÄRK ehk põhjendab oma loovtöö eesmärki ja teema valikut. Tutvustab kasutatud  meeto(dit)deid vms (siin võib olulisemaid asju demonstreerida – graafikuid, tabeleid, midagi, mida 

on visuaalselt hea jälgida) 

 1. Põhilised tulemused, milleni jõudsite, kas eesmärk täideti, jne. 
 2. Juhendajate tänamine 
 3. Lõpetuseks öelda “aitäh” või “tänan kuulamast!” 

Esineja riietus peab olema korrektne (ülikond, lips / tagasihoidlik kostüüm). 

Kõne tekst on kõval alusel (nt paksem A5 paber, dokumendikaaned vms), lahtised A4 lehed pole  soovitatavad. 

Millelegi osutamisel tuleb kasutada pliiatsit. 

Uurimistöö töö kaitsjale annab sõna kaitsmiskomisjoni esimees. 

6.2. Loovtöö esitamise võimalusi 

Posterettekanne 

Vormilt on poster suureformaadiline teksti ja piltidega plakat, millel olevat teksti, pildimaterjali,  jooniseid, skeeme jm kommenteeritakse esitlusel suuliselt. Posterettekande alguses esitatakse  eesmärgid, järeldused, tulemused ja lõppsõna. 

Poster peab olema visuaalselt atraktiivne. Posteril edasiantav info peab olema loogiliselt liigendatud, 

ilma keeruliste graafiliste kujundite ning liigsete detailideta. Pealkirjade ja alapealkirjade  kujundamisel peab jälgima, et kiri oleks piisavalt suur ja nähtav, tekst kiirelt haaratav. 

Suuline ettekanne 

Kuulajate huvi suurendamiseks on võimalik tehnilisi vahendeid kasutades ettekannet illustreerida. 

Üks ettekande võimalikest näitlikustamise vahenditest on PowerPoint. 

PowerPointi esitluse koostamisel tuleb kasutada ühte slaidi ühe põhiidee edasiandmiseks,  illustratsioonid ja taust peavad olema vastavuses teemaga ning kirja suurust valides tuleb lähtuda  auditooriumi kaugusest ekraanist. Esitlusele tuleb kasuks, kui kasutada slaidide vaheldumise efekte 

või animatsioone mõõdukalt, efektid ei tohiks varjutada uuritava teema esitlust. Ühele slaidile võiks  paigutada vaid ühe illustratsiooni. Slaididelt ei tohi puududa ka viited autorlusele, kui on kasutatud  teiste loodud materjali. 

        

7. LOOVTÖÖDE HINDAMINE 

Loovtöö hindamise eesmärgiks on 

 • kirjeldada loovtöö eesmärkide täideviimist ning anda tagasisidet loovtöö kui terviku kohta; 
 • kujundada kriitilist suhtumist oma töösse, julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning toetada selle kaudu isiksuse arengut. 

Loovtööle ja         selle     esitlemisele     annab koondhinnangu           vähemalt         kolmeliikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad õpilase juhendaja, oskusinete ja juhtkonna liige. Hindamisel lähtutakse loovtöö hindamise juhendist (Lisa 5). Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle, mis kujuneb tööprotsessi jooksul peetud päeviku alusel. 

Loovtööle annab komisjon hinnangu skaalal “0-5”, lähtudes järgmistest kriteeriumitest: 

 • lõpptulemus vastab püstitatud eesmärkidele ja teemale; 
 • lõpptulemus on vormistatud vastavalt valdkonna nõuetele; 
 • töö teostamisel oli õpilane koostöövalmis ja motiveeritud iseseisvaks tööks:

arvestatakse õpilase  

 • algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimisel ja kokkulepetest 
 • kinnipidamisel; 
 • töö juurde kuuluv kirjalik kokkuvõte vastab sisulistele ja vormistuslikele nõuetele; 
 • töö keelekasutus vastab keelenõuetele; 
 • kaitsmine on läbi mõeldud, selgesõnaline ja kuulajate suhtes lugupidav. 
 • Kui õpilase loovtöö ei osutu arvestatuks, tuleb tal osutatud puudujäägid parandada ning täiendatud 
 • töö komisjoni seatud tähtajaks uuesti esitada. 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 1. Hirsjärvi, Sirkka 2005. Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. 
 2. Kidron, Anti 2008. Uurija käsiraamat: miks ja milleks? Kuidas? Mis meetodil? Tallinn: Mondo. 
 3. Koost. Kulderknup, Ene; Raudsepp, Inge. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. 

www.oppekava.ee/../Juhendmaterjal_loovtöö_korraldamisest_põhikooli_III kooliastmes. 

Lisa 1. Tiitelleht 

Tallinna Humanitaargümnaasium (14 pt) 

 

 

 

TÖÖ PEALKIRI (20-22pt) 

Töö tüüp (14 pt) 

Ees- ja perekonnanimi (14 pt) 

Juhendaja: Ees-ja perekonnanimi (14pt) 

 

 

Tallinn 2019 (14pt) 

Lisa 2. Kasutatud kirjandus (näidis) 

Viitamine ja bibliokirje koostamine 

Kasutatud kirjanduse loetelus tuuakse välja kõik töös kasutatud materjalid (raamatud, ajalehed,  ajakirjad, trükised, käsikirjad, intervjuud, internetiallikad jm). Kirjanduse loetelus kajastuvad ainult töös viidatud allikad ja teisalt peab igale loetelus olevale allikale leiduma töös viide. 

Kirjed on järjestatud alfabeetiliselt. 

Raamat 

Kross, J. 1988. Wikmani poisid. Tallinn: Eesti Raamat. 

Viide tekstis: (Kross 1988: 4). Kui on kasutatud mitut lehekülge: (Kross 1988: 4-20, 50). 

Erelt, T., Leemets, T., Mäearu, S., Raadik, M. 2006. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006.

Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. Viide tekstis: (Erelt, Leemets , Mäearu, Raadik 2006: 4). 

Kogumik, millel on koostaja või koostajad, mitte autor 

Vanasõnaraamat. 1984. Koostanud A. Hussar, A. Krikmann, I. Sarv. Tallinn: Eesti Raamat. 

Teos või kogumik, millel ei ole märgitud autorit ega toimetajat  College bound seniors. 1979. London: University Press. 

Õppimine ja õpetamine õpiühiskonnas. Ettekannete ja sõnavõttude kogumik. 2001. Tallinn: Eesti  Haridusfoorum. 

Teose inglise keelde tõlgitud versioon 

Estonian Human Development Report. 1999. Tallinn: TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute  Instituut. Viide tekstis: (Estonian Human Development Report 1999: 4). 

Artikkel ajakirjas 

Alekõrs, R. 1957. Ühest uusväljaandest. – Looming, nr 12, lk 1908-1911. Viide tekstis: (Alekõrs 1957: 1908-1911). 

Artikkel ajalehes 

Kreistzberg, P. 2005. Haridusreform korrastab koolivõrku eutanaasiaga. – Postimees, 21.02.2005. 

Viide tekstis: (Kreistzberg 2005: 4). 

Artikkel Internetis 

Mäearu, S. 2008. Sõnamoodustusabi. – Keelenõuanne soovitab 4. Eesti Keele Instituut. 

http://keeleabi.eki.ee/?leht=15 (03.12.2012). 

Tööle kandideerimise dokumendid. http://tootukassa.ee/index.php?id=12713 (03.12.2012). 

Viide tekstis: (Mäearu 2008). Viide tekstis: (Tööle kandideerimise dokumendid 2012). 

Internetiallikas 

Eesti Entsüklopeedia. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool. 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_muusika-_ja teatriakadeemia_lavakunstikool (09.12.2012). 

Viide tekstis: (EE. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool 2012). 

 

Koolielu portaal. Vestlusring. http://www.koolielu.ee/discussions/index (03.12.2012). 

Viide tekstis: (Koolielu portaal. Vestlusring 2012). Vikipeedia Vaba entsüklopeedia. Kolmanda laine feminism. http://et.wikipedia.org/wiki/kolmanda_laine_feminism (27.12.2006). 

 

Lisa 3. Kinnitusleht 

B 10. detsembriks täita ja esitada klassijuhatajale/ заполнить к 15 декабря и представить руководителю класса:

Kinnitusleht / Подтверждение

 

Loovtöö koostaja(d)/ Исполнитель/исполнители творческой работы _________________ _________________________________________________________________________ Loovtöö teema/ Тема творческой работы_______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Juhendaja(d):/ Руководитель/руководители творческой работы

Kinnitan, et luban loovtöö kaitsmisele/ Подтверждаю, что творческая работа допущена к защите

__________________________________________________________________

Число,  фамилия   подпись kuupäev / nimi / allkiri           

Lisa 4. Avaldus loovtöö teema ja juhendaja kohta /Заявление о выборе темы творческой работы и руководителя

A Septembris täita/заполнить в сентябре:

Õpilase nimi/nimed/ Фамилия, имя ученика______________________________________  

_________________________________________________________________________                        

                      

Klass/ Класс ____________ E-posti aadress/ Адрес

эл.почты  _____________________________________________                                                     

 

Loovtöö teema ja vorm/ Тема и форма творческой работы  _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                

                     

Loovtöö eesmärk/ Цель творческой работы

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________                                                 

Tegevuse lühitutvustus (sh milles seisneb õpilase panus rühmatöö puhul)/ Краткое описание деятельности  ( в том числе, в чем состоит вклад ученика в работу группы)   _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________        Juhendaja nimi/ Фамилия, имя

руководителя   _________________________________                                                            

E-posti aadress/ Адрес эл.почты ___________________________________________

Olen tutvunud ja nõus loovtöö läbiviimise tingimuste ja ajakavaga ning pean neist kinni/

Ознакомлен и согласен с условиями и программой проведения творческой работы и согласен их соблюдать

 

___________________  ___________________   ___________________  

Подпись ученика            Подпись руководителя   Подпись родителя                                                       

(õpilase allkiri)                  (juhendaja allkiri)               (lapsevanema allkiri)

___________________  ___________________  ___________________  

(kuupäev) число

 

      

Lisa 5. Hindamisjuhend 

JUHENDAJA HINNE  (0-5)

Loovtöö valmimise protsessi hindamisel arvestatakse: 

 • autori panust teema valikul ja mõtestamisel 
 • autori aktiivsust ja asjatundlikkust töö koostamisel 
 • töö planeerimist ja tähtaegadest kinnipidamist 
 • autori aktiivsust juhendajaga suhtlemisel 

 

Hinnang sisule ja koostööle juhendajaga koos selgitustega: 

 

 • töö sisu ja pealkirja vastavus 
 • teema valiku avalduse õigeaegne esitamine  
 • loovtöö õigeaegne esitamine juhendajale 
 • juhendajaga kohtumine (vähemalt 4 korda) 
 • koostöö juhendajaga 
 • eesmärkide täitmine 

HINNE SISULE JA KOOSTÖÖLE JUHENDAJAGA: _______________ 

 

Hinnang kirjaliku osa vormistusele koos selgitusega: 

 

 • tiitelleht ja kasutatud kirjanduse loetelu
 • töö struktuur 
 • vormistuse üldnõuded 
 • õpimapi esitamine
 • õigekiri 

HINNE VORMILE: _______________ 

HINNE TÖÖPROTSESSILE: _______________ 

 

Loovtööle annab komisjon hinnangu skaalal “0-5”, lähtudes järgmistest kriteeriumitest: 

 • lõpptulemus vastab püstitatud eesmärkidele ja teemale; 
 • lõpptulemus on vormistatud vastavalt valdkonna nõuetele; 
 • töö teostamisel oli õpilane koostöövalmis ja motiveeritud iseseisvaks tööks: arvestatakse õpilase 
 • algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimisel ja kokkulepetest 
 • kinnipidamisel; 
 • töö juurde kuuluv kirjalik kokkuvõte vastab sisulistele ja vormistuslikele nõuetele; 
 • töö keelekasutus vastab keelenõuetele; 
 • kaitsmine on läbi mõeldud, selgesõnaline ja kuulajate suhtes lugupidav. 
 • Kui õpilase loovtöö ei osutu arvestatuks, tuleb tal osutatud puudujäägid parandada ning täiendatud 
 • töö komisjoni seatud tähtajaks uuesti esitada. 

Lõplik hinne kujuneb komisjoniliikmete ja juhendaja hinnete keskmisest. Lõputunnistusele kantakse hinne „arvestatud/ mittearvestatud“.

 

Viimati muudetud 05.11.2022