Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õpiabi

Õpiabi

Õpiabirühmade tegevus.

Õpiabirühmade töötajad:

Nelli Ignatovets

Olga Larina

Oksana Tenitskaja

Alus: PGS § 48 lõige 1

Õpiabirühma vastuvõtmine või üleviimine ja õppekoprraldus on reguleeritud haridus- ja teadusministri 23.12.2010.a määruse nr 76  „ Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise , klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“, § 18-ga.

Eesmärgid.

1.   Toetada õpiraskustega põhikooli 2.klassi (vajaduse korral 1. või 3. klassi) õpilaste õppimist ja arengut.

2.    Õpiabirühmade töö on suunatud õppeprotsessis lünklikuks jäänud teadmiste täiendamisele.

3.    Arendada positiivset õpimotivatsiooni ja heatahtlikku suhtumist kooli kodukorda.

 

Õpiabirühma võetakse vastu õpilane, kes on :

 1. Ajutiste ainealaste õpiraskustega ( mäluprobleemid,mõtlemiskiiruse probleemid jne) ja väljakujunemata õpioskustega
 2. Logopeediliste probleemidega
 3. Emotsionaal-käitumisraskustega
 4. Vajab õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust
 5. Lihtsustatud õppel

 

Õpiabirühma suunamise kord.

 1. Klassijuhataja koostöös aineõpetajatega selgitab välja õpilased, kellel on õpiraskused ühe või mitme õppeaine omandamisel ja esitab kirjaliku taotluse  HEV õpilase õppe koordineerijale.
 2. Tugispetsialistid leiavad mahajäämuse põhjused.
 3. Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel HEV õpilase õppe koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel ja lapsevanema nõusolekul.

 

Õpiabirühma töökord.

 1. Õpiabirühma tunnid toimuvad pärast õppetunde.
 2. Õpilastele koostatakse õpiabitundideks individuaalne õppekava lähtudes vastava klassi klassi- või aineõpetaja töökavast.
 3. tegevused toimuvad vähemalt 3 tundi nädalas.
 4. Õpiabirühma võib moodustada erinevate klasside õpilastest.
 5. Õppeaasta lõpul tugispetsialistid analüüsivad selle mõju õpilase arengule ja toimetulekule ning esitavad omapoolsed soovitused.

Viimati muudetud 23.06.2022