Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Prantsuse keel

COURS DE LANGUE ET DE CIVILISATION
FRANCAISE

PREMIER DEGRE
Premiere partie: Lecons de base

Lecon 1. Un, une - C'est
Lecon 2. Un, une, des - Ce sont
Lecon 3. Le, la, les, l'. Singulier, pluriel des noms.
Lecon 4. L'accord de l'adjectif qualificatif.
Revision et varietes. Lecons 1 a 4.
Lecon 5. Le verbe ETRE. Present de l'indicatif. Les adjectifs ( suite).
Lecon 6. Les noms en -eau. Les nombres 11-71. Il y a, il n'y a pas.
Lecon 7. Le verbe ETRE ( je ne suis pas, suis-je).
Revision et varietes. Lecons 5 a 7.
Lecon 8. Le verbe AVOIR. Present de l'indicatif).
Lecon 9. L'adjectif possessif: mon, ton, son.
Lecon 10. L'adjectif possessif. Notre, votre, leur. Ler verbes en -er.
Revision et varietes.
Lecon 11. Les articles contractes: du, des.
Lecon 12. Les articles contractes: au, aux.
Lecon 13. Les verbes en -ir. Present de l'indicatif.
Lecon 14. L'adjectif demonstratif: ce, cette, ces.
Revision et varietes. Lecons 11 a 14.

PREMIER DEGRE
Deuxieme partie : Lecons de base

Lecon 15. Les trois groupes de verbes. Les verbes en - IR, -RE, -OIR (3e group)
LECON 16. Le passe compose de l'indicatif: J'ai mange; J'ai fini; J'ai vu, j'ai mis, j'ai fait
Lecon 17. Le passe compose (formes negative et interrogative).
Lecon 18. Le passe compose avec ETRE. Les verbes du type ARRIVER/PAPtir.
Lecon 19. L'article partitif: du, de la, des. Je mange de la salade, du poisson, des fruits.
Revision et varietes. Lecons 15 a 19.

Lecon 20. Le futur de l'indicatif. La formation. Cas particuliers.
Lecon 21. Futur des verbes du 3e groupe. Verbes en -ir, -re, -oir.
Lecon 22. Le futur proche. La formation.
Lecon 24. Le passe recent. La formation.
Lecon 25. Les verbes pronominaux en -er. La conjugaison.
Lecon 26. Le passe compose des verbes pronominaux.
Revision et varietes. Lecons 20 a 26.

Lecon 27. La conjugaison de: mener, peser, lever, acheter.
Lecon 28. La conjugaison des verbes en CER, GER.
Lecon 29. La conjugaison des verbes en -AYER, - OYER, -UYER.
Lecon 30. L'imparfait de l'indicatif (la duree).
Revision et varietes. Lecons 27 a 30.

PRANTSUSE KEELE ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVAST ÜLDISELT

Õppekava nimetus: Prantsuse keel, tasemeõpe A1.1, A1.2
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides ): tasemetel A1.1(70 ), A1.2 (70)
akadeemilist tundi kontaktõpet , 35-40 tundi akadeemilist tundi iseseisvat tööd.
Sihtgrupp: õpilased, vanuses 14-18 aastat, kes soovivad alustada või jätkata
prantsuse keele õpinguid.
Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.
Õppe eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud Euroopa keeleõppe
raaamdokumendis ette nähtud vastava taseme suulised ja kirjalikud oskused.
Koolituse lõpuks õppija:
A1.1 tase: Taseme labinu mõistab ja oskab kasutada igapäevaseid ja lihtsamaid
fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida
elukoha, tullavate inimeste ja asjade järele, ning vastata sama ringi küsimustele.
Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on
valmis aitama.
A1.2 tase: Taseme läbinu mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis
seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks, info ja pere kohta, sisseostude
tegemine, kodukoht, too). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades , mis
nõuvad otsest lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja
lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada
oma vajadusi.
Õppeprotsess: Auditoorne õppetoo toimub 1 kord nädalas: 1h 30 min.
Õppesisu: Mõningad eri tasemetel läbitavad teemad. A1.1-A1.2 tase: Mina ja minu
perekond, värvid, numbrid, ümbruse kirjeldus (maja, linn, transport), ametid,
rahvused, sport, loomad, ilm, reisimine.

Õppemeetodid: Kuulamis-ja tõlkeharjutused, grammatikaharjutused töövihikust ja
õpikust, rollimängud, laulud, videovaatamine ja analüüsimine, grupi-ja paaristöö,
kodutööde kontrollimine.
Iseseisev töö: Jooksvad iseseisvad tööd (kirjalikud ja suulised) koduseks
lahendamiseks.
Õppevahendid: Õpik ja töövihik.
Õppematerijalide loend:
1. Le nouveau taxi. Methode de francais.
2. Le nouveau taxi. Cahier d'exercices.
3. Cours de langue et de civilasation francaises. G.Mauger
4.Grammaire progressive du francais. M. Gregoire.
5. Les exercices de Grammaire (A1). M.-F. Glieman
6. Dictionnaire francais langue etrangere. Niveau 1.
Õppekeskkond: Klassiruum, mis on varustatud tahvli ning arvutiga.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks või tasemekursuse lõpus toimuva eksami
sooritamine vahemalt 50% ulatuses ( maksimum 100 punkti), vähemalt 70% ulatuses
tundides käimine ning õpetaja hinnang õpilase oskuste kohta.
Hindamine: Kooli reeglid.
Keeletaseme kirjeldus:
A1.1 - Prantsuse keele algtaseme kursus. Algtasemel keelekasutaja.
A1.2 - Prantsuse keele elementaartaseme kursus.
Lõpueksami hindamine:
- Suulisest kõnest arusaamine ( Comprehension orale) - 25%
- Kirjalikust tekstist arusaamine (Comprehension ecrite) - 25%
- Kirjaliku teksti koostamine (Production ecrite) - 25%
- Suuline eneseväljendus ( Expression orale) - 25%.

Viimati muudetud 07.09.2021