Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu kord

Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu kord

Fail
PDF

 

 

TALLINNA HUMANITAARGÜMNAASIUMI VASTUVÕTU

TINGIMUSED JA KORD
 

  1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Humanitaargümnaasiumi (edaspidi kool).

1.2 Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 27, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ning Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusest nr 132 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

1.3. Kool esitab vastuvõtu korra eelnõu Tallinna Humanitaargümnaasiumi hoolekogule arvamuse avaldamiseks ning Tallinna Haridusameti juhatajale kinnitamiseks.

1.4. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord on avalikustatud kooli kodulehel.

2.  VASTUVÕTT TALLINNA HUMANITAARGÜMNAASIUMI 1. KLASSI

2.1. 1. klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

2.2 Elukohajärgse kooli määramiseks tuleb koolikohustusliku lapse vanemal/seaduslikul esindajal esitada ajavahemikul 1. märts kuni 15. märts Tallinna Haridusametile (edaspidi haridusamet) ühtses veebikeskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastav taotlus.

2.3 Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist e-Kooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud e-Kooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
2.4. Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on Tallinna Humanitaargümnaasium määratud elukohajärgseks kooliks, toimub tööpäeviti 9.00–15.00 Tallinna Humanitaargümnaasiumi kantseleis peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist. Juhul, kui riigis kehtivad eriolukorrast tingitud piirangud, võib toimuda digitaalselt allkirjastatud dokumentide vastuvõtt e-mailiga aadressil [email protected]

2.3. Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis avalduse (lisa 1), millele lisab:

2.3.1. 1.klassi sisseastuja sünnitunnistuse või -tõendi koopia õpilasraamatu täitmiseks.

2.3.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte.

2.4. Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.

2.5. Kool komplekteerib vabaks jäänud õppekohad alates 15. juunist vanemate poolt laekunud avalduste järjekorras. Vanemad saavad avaldusi esitada alates 11. juunist.

2.6. Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui lapsevanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult tööpäeviti 9.00 – 15.00 Tallinna Humanitaargümnaasiumi kantseleis või esitab digitaalselt allkirjastatud avalduse e-postiga aadressil [email protected]. Kool arvab õpilase esialgsest nimekirjast välja vanema avalduse alusel.

2.7. 1.klassidesse jagamise põhimõtted:

2.7.1. Klassid määratakse võrdse kohtlemise printsiibi alusel. Kui lapsevanemal on erisoove, siis selleks tuleb teha vastav märge avalduses kooli sekretäri juures ning neid arvestatakse, kui selleks on võimalus.

2.8. Hiljemalt 15.juuliks saadab Tallinna Humanitaargümnaasiumi sekretär kõikidele 1.klassi vastuvõetud õpilaste vanematele e-kirjad, milles informeerib õpilase vastuvõtmisest, klassi määramisest ja lastevanemate koosoleku toimumise ajast ja kohast.

2.9. 1.klasside nimekirjad kinnitatakse pärast nõutavate dokumentide esitamist Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga.

3.  VASTUVÕTT 2.-9. KLASSI JA GÜMNAASIUMI 11. JA 12. KLASSI

3.1. Vastuvõtt 2.-9. ja 11.-12. klassi toimub vabade kohtade olemasolul aasta jooksul või lisavastuvõtuna maikuus.
Vabade kohtade olemasoluga võib tutvuda Tallinna Haridusameti kodulehel https://info.haridus.ee/Asutus/1262

3.2. Kool võtab vabade õpilaskohtade olemasolul vastu 2.-9. klassidesse kõik soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool.

3.3. Vastavalt kooli õppekavale on klassides eesti keeles õpetatavate ainete osakaal erinev. Seetõttu toimub vabadele kohtadele vastuvõtul vestlus eesti keeles, et selgitada välja, millisesse klassi õpilane sobib. Vestlus toimub ka inglise keeles, et määratleda õpilase keeletase lisatoe pakkumise vajalikkusest.

3.4. Vestluse läbiviimisel on lähtutud riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemustest.

3.5. Õppida soovijatel peab kaasas olema klassitunnistus, prindituna e-koolist hinnete väljavõte või võimalus oma õpitulemuste kokkuvõtet vaadata e-koolist või stuudiumist.

3.6. Eelregistreerimine vestlusele on vajalik ja toimub e-postiga aadressil [email protected], aasta lõpu vestlusele alates 01.maist kuni 15.maini.

3.7. Vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest teavitab kool lapsevanemat e-postiga 10 tööpäeva jooksul vestlusele toimumise ajast.

3.8. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja avalduse (lisa 2, 3) ja ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust.

3.9. Välismaalt tulnud õpilase puhul määrab õppenõukogu vastuvõtuvestluste tulemuste alusel, mitmendas klassis õpilane õpinguid jätkab.

3.10. Vestluste toimumise aeg kinnitatakse Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga ja avalikustatakse kooli kodulehel.

3.11. Uued õpilased kantakse Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilaste nimekirja pärast nõutavate dokumentide esitamist direktori käskkirjaga.

4.  VASTUVÕTT 10. KLASSI


4.1.    Tallinna Humanitaargümnaasiumis komplekteeritakse kaks humanitaarainete õppesuunaga kümnendat klassi.

4.2.    Kooli võetakse 10. klassi vastu õpilased, kes on läbinud põhikooli õppekava, õppinud eesti keelt teise keelena ja vene keelt emakeelena.

4.3. Vastu ei võeta õpilasi, kelle 9. klassi trimestri-(veerandi-) ja lõpuhinnetes on puudulik hinne või klassitunnistusel on käitumishinne mitterahuldav.

4.4. Õpilaste vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse ning suulise vestluse (eesti ja inglise keel) alusel. Arvestatakse ka põhikooli lõpueksamite tulemusi.
 
4.5. Vastuvõtuvestlused lähtuvad riiklikust õppekavast ja vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule.
 
4.6. Vestlused toimuvad maikuu viimasel nädalal. Vestlused viiakse läbi kas koolimajas või veebis.

4.7.  Vestlustele registreerimine toimub e-postiga aadressil [email protected] alates 01.maist kuni 15.maini.

4.8.  Direktori käskkirjaga moodustatakse vastuvõtukomisjon, kelle ülesandeks on õpilastega vestluste läbiviimine ja hindamine.

4.9.  Vestlusvooru kutsumise aluseks on 9. klassi I ja II trimestri (I-III veerandi) kokkuvõtvad hinded. Vestlusele kutsutakse kandidaadid vastavalt hinnete alusel tekkinud pingereale. Arvestatakse õpilaskohtade arvuga.

4.10. Vestlusvoor algab kandidaadi venekeelse sissejuhatava osaga, mis aitab maha võtta pingeid ja annab pildi õpilase väärtushinnangutest. Seda osa ei hinnata.
- Eestikeelne vestlus on eesmärgiga määratleda kandidaadi keeletase (vähemalt B1), eestikeelse aineõppe läbimiseks vajalik sõnavara, hinnata kandidaadi eneseväljendusoskust ning motiveeritust õppida eesti keeles. Vestlust hinnatakse: arvestatud/mittearvestatud.
- Inglisekeelne vestlus on eesmärgiga määratleda kandidaadi keeletase (vähemalt B1), inglise keeles ainete õppimiseks vajalik sõnavara ning hinnata kandidaadi eneseväljendusoskust. Vestlust hinnatakse: arvestatud/mittearvestatud.

4.11. Õpilaskandidaat loetakse vastuvõetuks, kui ta on saanud kolmest kriteeriumist (lõputunnistuse keskmine hinne, eesti keele vestlus ja inglise keele vestlus) vähemalt kaks arvestatud tulemust.

4.12. Õpilaskandidaatide vestluste võrdsete tulemuste korral viimastele kohtadele eelistatakse õpilaskandidaati, kelle põhikooli lõputunnistuse hinded on kõrgemad.

4.13. Õpilaskandidaadiga võetakse ühendust e-maili teel nädala jooksul pärast vestlust ja teatatakse vastuvõtukomisjoni otsusest.
 
4.14. Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilaskandidaat avalduse e-koolis. Õpilane saab olla ainult ühe kooli nimekirjas.
 
4.15. 10. klassi vastuvõtmisel esitab sisseastuja põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakirja.

4.16. Dokumentide vastuvõtt 10. klassi astumiseks toimub pärast põhikooli lõpetamist 25.-28.juunil Tallinna Humanitaargümnaasiumi kantseleis tööpäeviti 9.00 – 15.00.
 
4.17. 10. klasside nimekirjad kinnitatakse pärast nõutavate dokumentide esitamist Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga.

5. VASTUVÕTUKORRA MUUTMINE

Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord vaadatakse üle igal õppeaastal. Muudatused kooskõlastatakse kooli hoolekoguga.

Avaldus allalaadimiseks
1. klass
2.,3. ja .5-9. klass
4. klass

LISA 1
Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale
 
Vanema taotlus lapse 1. klassi astumiseks
Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktorile

AVALDUS
Palun võtta minu laps Tallinna Humanitaargümnaasiumi 1. klassi alates__________20____a.
Andmed õpilase kohta
Ees-ja perekonnanimi_________________________________________________________

Isikukood __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Sünnikoht (sünnitõendi järgi)_________________________________________________________
Kodune keel ___________________ Kodakondsus___________________
Elukoha aadress___________________________________________________________
 linn/vald/asula maja nr/korteri nr
Aadress rahvastikuregistris:_____________________________________________
 linn/vald/asula maja nr/korteri nr
Alusharidus                kodus lasteaias eelkoolis
Laps käis ___________________________________________________________________
(lasteaia nimi, eelkooli nimi)
Andmed vanemate kohta
Ema: ________________________________________ (ees- ja perekonnanimi)
Kontakttelefon: _________________
e-posti aadress: ____________________________________________
Isa: _________________________________________ (ees- ja perekonnanimi)
Kontakttelefon: _________________
e-posti aadress: ____________________________________________

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele

_____________________ ________________________

(kuupäev)                                                                    (avalduse esitaja nimi ja allkiri)
*Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele.
 
 LISA 2
 Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale

Vanema taotlus õpilase 2.,3. ja 5-9. klassi astumiseks
Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktorile
AVALDUS

Palun võtta vastu minu laps Tallinna Humanitaargümnaasiumi _____ klassi alates ______________
 
Andmed õpilase kohta
Ees-ja perekonnanimi_________________________________________________________

Isikukood __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Sünnikoht (sünnitõendi järgi)_________________________________________________________
Kodune keel ___________________ Kodakondsus___________________
Eelmine õppeasutus__________________________________________________________
Elukoha aadress_____________________________________________________________
 linn/vald/asula maja nr/korteri nr
Aadress rahvastikuregistris:_____________________________________________
 linn/vald/asula maja nr/korteri nr
Andmed vanemate kohta

Ema: ________________________________________________(ees- ja perekonnanimi)
Kontakttelefon: _________________
e-posti aadress: ____________________________________________
Isa: _________________________________________ (ees- ja perekonnanimi)
Kontakttelefon: _________________
e-posti aadress: ____________________________________________

Soovin, et minu laps õpiks
Eesti keele süvaõppega klassis / Hiliskeelekümblusklassis
Klassis on eesti keeles loodusõpetus, muusika, kunst / bioloogia ja/või geograafia
Lisatud dokumendid:
Väljavõte õpilasraamatust
Väljavõte e-koolist
Klassitunnistus                                   
muu ....................................................................................................................................... .
Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele

kuupäev ............................ avalduse esitaja nimi ja allkiri.....................................
*Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele.


LISA 3
Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale
 
Vanema taotlus lapse 4. klassi astumiseks
Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktorile

AVALDUS
Palun võtta minu laps Tallinna Humanitaargümnaasiumi 4. klassi alates__________20____a.


Andmed õpilase kohta
Ees-ja perekonnanimi_________________________________________________________

Isikukood __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Sünnikoht (sünnitõendi järgi)_________________________________________________________
Kodune keel ___________________ Kodakondsus___________________
Eelmine õppeasutus__________________________________________________________
Elukoha aadress_____________________________________________________________
 linn/vald/asula maja nr/korteri nr
Aadress rahvastikuregistris:_____________________________________________
 linn/vald/asula maja nr/korteri nr
Andmed vanemate kohta

Ema: ________________________________________________(ees- ja perekonnanimi)
Kontakttelefon: _________________
e-posti aadress: ____________________________________________
Isa: _________________________________________ (ees- ja perekonnanimi)
Kontakttelefon: _________________
e-posti aadress: ____________________________________________
 
Lisatud dokumendid:
Väljavõte õpilasraamatust
Väljavõte e-koolist
Klassitunnistus                                   
muu ....................................................................................................................................... .

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele
 
kuupäev ............................ avalduse esitaja nimi ja allkiri...........................................
 
 * Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele.

Viimati muudetud 08.05.2024