Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu kord

PDF

KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 10.01.2022 nr T-7-1/22/5

LISA 8

 

                                                        TALLINNA HUMANITAARGÜMNAASIUMI VASTUVÕTU

TINGIMUSED JA KORD

 1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesolev õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Humanitaargümnaasiumi.

1.2. Vastuvõttu Tallinna Humanitaargümnaasiumi esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord",  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus .

1.3. Tallinna Humanitaargümnaasium esitab kooli vastuvõtu korra eelnõu Tallinna Humanitaargümnaasiumi hoolekogule arvamuse avaldamiseks ning  Tallinna Haridusameti juhatajale kinnitamiseks. 

1.4. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord on avalikustatud kooli kodulehel. 

2.      VASTUVÕTT TALLINNA HUMANITAARGÜMNAASIUMI 1. KLASSI  

2.1. Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist e-Kooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud e-Kooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).

2.2. Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on Tallinna Humanitaargümnaasium määratud elukohajärgseks kooliks, toimub tööpäeviti 9.00 – 15.00 Tallinna Humanitaargümnaasiumi kantseleis peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist. Seoses COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtivate piirangutega võib toimuda digitaalselt allkirjastatud dokumentide vastuvõtt e-mailiga aadressil humg@humg.edu.ee

2.3. Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis avalduse (lisa 1), millele lisab:

2.3.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte

2.3.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte

2.3.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

2.3.4. 1.klassi sisseastuja sünnitunnistuse või -tõendi koopia õpilasraamatu täitmiseks.  

2.4. Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.

2.5. Kool komplekteerib vabaks jäänud õppekohad alates 15. juunist vanemate poolt laekunud  avalduste järjekorras. Vanemad saavad avaldusi esitada alates 11. juunist.

2.6. Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui lapsevanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult tööpäeviti 9.00 – 15.00 Tallinna Humanitaargümnaasiumi kantseleis või esitab digitaalselt allkirjastatud avalduse  e-postiga aadressil humg@humg.edu.ee. Kool arvab õpilase esialgsest nimekirjast välja vanema avalduse alusel.

2.7.    1.klassidesse jagamise põhimõtted:

2.7.1. Eesti keele süvaõppega klassi (A-klass) arvatakse õpilased vastavalt lapsevanema avaldusele. Kui avaldusi on rohkem, kui õppekohti, siis saab määravaks eestikeelne vestlus lapsega.  

2.7.2.  B, C ja D-klassi määratakse võrdse kohtlemise printsiibi alusel. Kui lapsevanemal on erisoove, siis selleks tuleb teha vastav märge avalduses kooli sekretäri juures.

2.8.  Hiljemalt 15.juuliks saadab Tallinna Humanitaargümnaasiumi sekretär kõikidele 1.klassi vastuvõetud õpilaste vanematele e-kirjad, milles informeerib õpilase vastuvõtmisest, klassi määramisest ja lastevanemate koosoleku toimumise ajast ja kohast.

2.9. 1.klasside nimekirjad kinnitatakse pärast nõutavate dokumentide esitamist Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga.

3.      VASTUVÕTT 2.-9. KLASSI JA GÜMNAASIUMI 11. JA 12. KLASSI 

3.1. Vastuvõtt 2.-9. ja 11.-12. klassi toimub vabade kohtade olemasolul.

Vabade kohtade olemasoluga võib tutvuda Tallinna Haridusameti kodulehel https://info.haridus.ee/Asutus/1262

3.2. Vabadele kohtadele vastuvõtt toimub vestluse ja kandidaadi õpitulemuste alusel.

3.3. Vestlused vastuvõtuks toimuvad eesti keeles ja inglise keeles maikuu viimasel nädalal. 

3.4. Õppida soovijatel peab kaasas olema klassitunnistus või prindituna e-koolist hinnete väljavõte.

3.5. Vestluse läbiviimisel on lähtutud riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemustest. 

3.6. Eelregistreerimine vestlusele toimub e-postiga aadressil humg@humg.edu.ee alates

01.maist kuni 15.maini.

3.7. Vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest teavitab kool lapsevanemat e-postiga 10 tööpäeva jooksul vestlusele toimumise ajast. 

3.8. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja avalduse (lisa 2, 3) ja ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust.

3.9. Välismaalt tulnud õpilase puhul määrab õppenõukogu vastuvõtuvestluste tulemuste alusel, mitmendas klassis õpilane õpinguid jätkab. 

3.10. Vestluste toimumise aeg kinnitatakse Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga ja avalikustatakse kooli kodulehel. 

3.11. Uued õpilased kantakse Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilaste nimekirja pärast nõutavate dokumentide esitamist direktori käskkirjaga.

4.      VASTUVÕTT 10. KLASSI 

4.1.      Tallinna Humanitaargümnaasiumis komplekteeritakse kaks humanitaarainete õppesuunaga kümnendat klassi.

4.2.      Tallinna Humanitaargümnaasiumi võetakse 10. klassi vastu õpilased, kes on läbinud põhikooli õppekava, õppinud eesti keelt teise keelena ja vene keelt emakeelena.

4.3. Vastu ei võeta õpilasi, kelle 9. klassi trimestri-(veerandi-)  ja lõpuhinnetes on  puudulik hinne või   klassitunnistusel on  käitumishinne mitterahuldav.

4.4. Õpilaste vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse  ning  suulise vestluse (eesti ja inglise keel) alusel. 

4.5. Vastuvõtuvestlused lähtuvad riiklikust  õppekavast  ja vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule. 

4.6. Vestlused toimuvad maikuu viimasel nädalal. Vestlused viiakse läbi kas koolimajas või veebis.

4.7. Vestlustele registreerimine toimub e-postiga aadressil info@humg.edu.ee alates 01.maist kuni 15.maini.

4.8.      Direktori käskkirjaga moodustatakse vastuvõtukomisjon, kelle ülesandeks on õpilastega vestluste läbiviimine ja hindamine.

4.9. Vestlusvooru kutsumise aluseks on 9. klassi I ja II trimestri (I-III veerandi) kokkuvõtvad hinded. Vestlusele kutsutakse kandidaadid vastavalt hinnete alusel tekkinud pingereale. Arvestatakse õpilaskohtade arvuga.

4.10. Vestlusvoor algab kandidaadi venekeelse sissejuhatava osaga, mis aitab maha võtta pingeid ja annab pildi õpilase väärtushinnangutest. Seda osa ei hinnata.                                                 

- Eestikeelne vestlus on eesmärgiga määratleda kandidaadi keeletase (vähemalt B1), eestikeelse aineõppe läbimiseks vajalik sõnavara, hinnata kandidaadi eneseväljendusoskust ning motiveeritust õppida eesti keeles. Vestlust hinnatakse: arvestatud/mittearvestatud

- Inglisekeelne vestlus on eesmärgiga määratleda kandidaadi keeletase (vähemalt B1), inglise keeles ainete õppimiseks vajalik sõnavara ning hinnata kandidaadi eneseväljendusoskust. Vestlust hinnatakse: arvestatud/mittearvestatud

4.11. Õpilaskandidaat loetakse vastuvõetuks, kui ta on saanud kolmest kriteeriumist (lõputunnistuse keskmine hinne, eesti keele vestlus ja inglise keele vestlus) kaks - kolm arvestatud tulemust.

4.12. Õpilaskandidaatide vestluste võrdsete tulemuste korral viimastele kohtadele eelistatakse õpilaskandidaati, kelle põhikooli lõputunnistuse hinded on kõrgemad. 

4.13. Õpilaskandidaadiga võetakse ühendust e-maili teel nädala jooksul pärast vestlust ja teatatakse vastuvõtukomisjoni otsusest.

4.14. Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilaskandidaat avalduse e-koolis. Õpilane saab olla ainult ühe kooli nimekirjas.

4.15. 10. klassi vastuvõtmisel esitab sisseastuja põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakirja.   
Dokumentide vastuvõtt 10. klassi astumiseks toimub pärast põhikooli lõpetamist 27.-30.juunil Tallinna Humanitaargümnaasiumi kantseleis tööpäeviti 9.00 – 15.00.

4.16. 10.klasside nimekirjad kinnitatakse pärast nõutavate dokumentide esitamist Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga .

5. VASTUVÕTUKORRA MUUTMINE

THG vastuvõtu tingimused ja kord vaadatakse üle igal õppeaastal. Muudatused kooskõlastatakse kooli hoolekoguga.

 

 

 

 

 

 

LISA 1

Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale

                                                       

                                         Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktorile

                             kellelt      ..........................................                                              

 

AVALDUS

 

Palun võtta vastu minu laps Tallinna Humanitaargümnaasiumi 1. klassi alates ................................................

 1. Lapse perekonna- ja eesnimi* 

……………………………………………………………………......................................................            

2.  Lapse isikukood ……………………………………...............................................................

3.  Аadress............................................................................................................... 

4.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

…………………………………………………....................................................................................

5.  Kontakttelefon…………………………………………………………………..................... 

6.  e-mail........................ ………………………………….......................................................................

7.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

..................................................................................................................................................

8. Kontakttelefon.....................................................................................................................

9. e-mail.....................................................................................................................................

Soovin, et minu laps õpiks 

☐ Eesti keele süvaõppega klassis

☐ Klassis on eesti keeles  loodusõpetus, muusika, kunst

Lisatud dokumendid:

☐ Lapse sünnitunnistuse või sünnitõendi koopia    

☐ Vanema isikut tõendava dokumendi koopia 

☐ Lapse tervisekaardist väljavõtte    

☐ muu ....................................................................................................................................... .

 

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele

 

kuupäev ............................                                   vanema allkiri...........................................

 

* Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele.

                                                                                                                                  

 LISA 2                                                             

                                         Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale

                                            Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktorile

     kellelt...............................................................                                     

 

                                         AVALDUS

 

Palun võtta vastu minu laps Tallinna Humanitaargümnaasiumi .......... klassi alates .............................

1.  Lapse perekonna- ja eesnimi* 

……………………………………………………………………........................................................           

2.  Lapse isikukood ……………………………………........................................................

3.  Аadress................................................................ .............................................    

4.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

………………………………………………….............................................................................

5.  Kontakttelefon …………………………………………………………………..................... ...........

6.  e-mail........................ ………………………………….......................................................

7.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

..................................................................................................................................................

8. Kontakttelefon.....................................................................................................................

9.  e-mail.....................................................................................................................................

Soovin, et minu laps õpiks 

☐ Eesti keele süvaõppega klassis

☐ Klassis on eesti keeles  loodusõpetus, muusika, kunst

 

Lisatud dokumendid:

☐ Väljavõte õpilasraamatust    

☐ Väljavõte e-koolist 

☐ Klassitunnistus                                    

☐ muu ....................................................................................................................................... .

 

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele

 

kuupäev ............................                                  vanema allkiri...........................................

 

*Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele.

 

LISA 3

Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale

 

                                                      Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktorile

                                                       kellelt ...............................................................                                   

 

                                                  AVALDUS

Palun võtta vastu minu laps Tallinna Humanitaargümnaasiumi .......... klassi alates .......................

 1.  Lapse perekonna- ja eesnimi* 

……………………………………………………………………........................................................                 

2.  Lapse isikukood ……………………………………...................................

3.  Аadress................................................................ .......................................   

4.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

…………………………………………………............................................................................

5.  Kontakttelefon …………………………………………………………………..................... 

6.  e-mail........................ ………………………………….....................................................

7.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

...............................................................................................................................

8. Kontakttelefon....................................................................................................

9.  e-mail..................................................................................................................

Soovin, et minu laps õpiks 

☐ Hiliskeelekümblusklassis

☐ Klassis on eesti keeles  

      ☐ bioloogia           ja/või             ☐ geograafia

 

Lisatud dokumendid:

☐ Väljavõte õpilasraamatust    

☐ Väljavõte e-koolist 

☐ Klassitunnistus                                    

☐ muu ....................................................................................................................................... 

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele

 

kuupäev ............................                                  vanema allkiri...........................................

 

  * Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele.

Viimati muudetud 12.01.2022