Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 1. klassi

1. 1. klass vastuvõtt

1.b
Kohtade arv 24
Õppekeel vene
Õppetöö vahetus hommikune
A-võõrkeel(ed) eesti

1.c
Kohtade arv 24
Õppekeel vene
Õppetöö vahetus hommikune
A-võõrkeel(ed) eesti

1.d
Kohtade arv 24
Õppekeel vene
Õppetöö vahetus hommikune
A-võõrkeel(ed) eesti

1.a
Kohtade arv 24
Õppekeel osaline keelekümblus
Õppetöö vahetus hommikune
A-võõrkeel(ed) eesti

2. Tingimused

2.1   THG 1.klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“.

Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist e-Kooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud e-Kooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).

2.2. Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on Tallinna Humanitaargümnaasium määratud elukohajärgseks kooliks, toimub tööpäeviti 9.00 – 15.00 Tallinna Humanitaargümnaasiumi kantseleis peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist. Seoses COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtivate piirangutega võib toimuda digitaalselt allkirjastatud dokumentide vastuvõtt e-mailiga aadressil [email protected]

2.3. Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis avalduse (lisa 1), millele lisab:

2.3.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte

2.3.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte

2.3.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

2.3.4. 1.klassi sisseastuja sünnitunnistuse või -tõendi koopia õpilasraamatu täitmiseks.  

2.4. Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.

2.5. Kool komplekteerib vabaks jäänud õppekohad alates 15. juunist vanemate poolt laekunud  avalduste järjekorras. Vanemad saavad avaldusi esitada alates 11. juunist.

2.6. Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui lapsevanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult tööpäeviti 9.00 – 15.00 Tallinna Humanitaargümnaasiumi kantseleis või esitab digitaalselt allkirjastatud avalduse  e-postiga aadressil [email protected]. Kool arvab õpilase esialgsest nimekirjast välja vanema avalduse alusel.

2.7.    1.klassidesse jagamise põhimõtted:

2.7.1. Eesti keele süvaõppega klassi (A-klass) arvatakse õpilased vastavalt lapsevanema avaldusele. Kui avaldusi on rohkem, kui õppekohti, siis saab määravaks eestikeelne vestlus lapsega.  

2.7.2.  B, C ja D-klassi määratakse võrdse kohtlemise printsiibi alusel. Kui lapsevanemal on erisoove, siis selleks tuleb teha vastav märge avalduses kooli sekretäri juures.

2.8.  Hiljemalt 15.juuliks saadab Tallinna Humanitaargümnaasiumi sekretär kõikidele 1.klassi vastuvõetud õpilaste vanematele e-kirjad, milles informeerib õpilase vastuvõtmisest, klassi määramisest ja lastevanemate koosoleku toimumise ajast ja kohast.

2.9. 1.klasside nimekirjad kinnitatakse pärast nõutavate dokumentide esitamist Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga.

Viimati muudetud 17.01.2022