Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

Registreerimise avaldus asub aadressil Sisseastumisvestlusele kandideerimise avaldus Avaneb 1.mail kell 00:00


1.   Tallinna Humanitaargümnaasiumis komplekteeritakse kaks humanitaarainete õppesuunaga kümnendat klassi.

2.      Tallinna Humanitaargümnaasiumi võetakse 10. klassi vastu õpilased, kes on läbinud põhikooli õppekava, õppinud eesti keelt teise keelena ja vene keelt emakeelena.

3. Vastu ei võeta õpilasi, kelle 9. klassi trimestri-(veerandi-)  ja lõpuhinnetes on  puudulik hinne või   klassitunnistusel on  käitumishinne mitterahuldav.

4. Õpilaste vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse  ning  suulise vestluse (eesti ja inglise keel) alusel. 

5. Vastuvõtuvestlused lähtuvad riiklikust  õppekavast  ja vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule. 

6. Vestlused toimuvad maikuu viimasel nädalal. Vestlused viiakse läbi kas koolimajas või veebis.

7. Vestlustele registreerimine toimub e-postiga aadressil [email protected] alates 01.maist kuni 15.maini.

8.      Direktori käskkirjaga moodustatakse vastuvõtukomisjon, kelle ülesandeks on õpilastega vestluste läbiviimine ja hindamine.

9. Vestlusvooru kutsumise aluseks on 9. klassi I ja II trimestri (I-III veerandi) kokkuvõtvad hinded. Vestlusele kutsutakse kandidaadid vastavalt hinnete alusel tekkinud pingereale. Arvestatakse õpilaskohtade arvuga.

10. Vestlusvoor algab kandidaadi venekeelse sissejuhatava osaga, mis aitab maha võtta pingeid ja annab pildi õpilase väärtushinnangutest. Seda osa ei hinnata.                                                 

- Eestikeelne vestlus on eesmärgiga määratleda kandidaadi keeletase (vähemalt B1), eestikeelse aineõppe läbimiseks vajalik sõnavara, hinnata kandidaadi eneseväljendusoskust ning motiveeritust õppida eesti keeles. Vestlust hinnatakse: arvestatud/mittearvestatud

- Inglisekeelne vestlus on eesmärgiga määratleda kandidaadi keeletase (vähemalt B1), inglise keeles ainete õppimiseks vajalik sõnavara ning hinnata kandidaadi eneseväljendusoskust. Vestlust hinnatakse: arvestatud/mittearvestatud

11. Õpilaskandidaat loetakse vastuvõetuks, kui ta on saanud kolmest kriteeriumist (lõputunnistuse keskmine hinne, eesti keele vestlus ja inglise keele vestlus) kaks - kolm arvestatud tulemust.

12. Õpilaskandidaatide vestluste võrdsete tulemuste korral viimastele kohtadele eelistatakse õpilaskandidaati, kelle põhikooli lõputunnistuse hinded on kõrgemad. 

13. Õpilaskandidaadiga võetakse ühendust e-maili teel nädala jooksul pärast vestlust ja teatatakse vastuvõtukomisjoni otsusest.

14. Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilaskandidaat avalduse e-koolis. Õpilane saab olla ainult ühe kooli nimekirjas.

15. 10. klassi vastuvõtmisel esitab sisseastuja põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakirja.   
Dokumentide vastuvõtt 10. klassi astumiseks toimub pärast põhikooli lõpetamist 27.-30.juunil Tallinna Humanitaargümnaasiumi kantseleis tööpäeviti 9.00 – 15.00.

16. 10.klasside nimekirjad kinnitatakse pärast nõutavate dokumentide esitamist Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga.

Tutvuge  palun ametlikult kinnitatud THG vastuvõtukorraga. 

 

 

Viimati muudetud 05.04.2023