Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Jääpurikate eemaldamine ja libedate kõnniteede puhastamine

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja Tallinna Linnavalitsus tuletavad kinnistute või ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.

 Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid), samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katusel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.

 Lume või jää koristamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:

 • Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab seda teha  katusele minemata, näiteks redeli abil;
 • Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust);
 • Juhul, kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitav tellida lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt;
 • Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.
 • Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need ohutuks liikumiseks paigaldada. Võimaluse korral paigaldada katuse servadesse ka ajutised piirded;
 • Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõke;
 • Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega;
 • Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla;
 • Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme;
 • Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.

 Kinnistute või ehitiste omanike tegevused katustelt jääpurikate eemaldamisel ning libedate kõnniteede puhastamisel

 Väljavõte Tallinna kriisikomisjoni 8.12.2016 istungil kinnitatud dokumendi „Ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks ning tegevused jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede korral“ punktist 2.2:

 Kinnistute või ehitiste omanike tegevused jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks:

 • teavitada aegsasti elanikke jääpurikate ja lume eemaldamisega seotud tööde teostamise ajast ning paluda sõidukite omanikel parkida ohualast kaugemale;
 • korraldada ohualas parkivate sõidukite ümberpaigutamist;
 • kasutada lume ja jääpurikate eemaldamisel nõuetekohast turvavarustust ja muid tööohutuse tagamiseks vajalikke vahendeid;
 • eemaldada operatiivselt jääpurikad, lumi või varisemisohtlikud kivid, plaadid jms;
 • vältida katusel oleva lume ja jää kukkumist madalamatele hoonetele;
 • tagada ohu korral ning ohu kõrvaldamise tööde ajal tänavatel ja kõnniteedel ohutu liiklemine, piirates ohuala lindiga. Lindi paigaldamine ohuala märgistamiseks ei vabasta ehitiselt lume- ja jääpurikaohu kõrvaldamise kohustusest;
 • teavitada Tallinna abitelefoni 14400 avariitööst (katustelt jääpurikate ja lume eemaldamine);
 • teavitada jääpurikate ja lume eemaldamise ajast ja kohast, kui sellega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tänava täielik sulgemine liikluseks Tallinna Transpordiametit ning väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ning Tallinna Linnatranspordi AS-i dispetšerteenistusi. Kinnistu või ehitise omanik võib teostada liikluskorralduslikke töid, kui tal on vastav pädevus. Pädevuse puudumisel peab kinnistu või ehitise omanik tellima vajalikud tööd pädevatelt liikluskorralduslikke töid teostavatelt ettevõtetelt;
 • vormistada tänava sulgemisluba vastavalt teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirja nõuetele, kui avarii likvideerimine kestab üle 3 ööpäeva;
 • tagada jalakäijatele, sh puuetega inimestele ja lapsevankriga liiklejatele ohutu läbipääs või korraldada avariitööde ajal nende ümbersuunamine;
 • teostada heakorratöid ohualas ja selle ümbruses;
 • korraldada koheselt kõnni- või sõiduteedele kukkunud või lükatud jääpurikate ning lume äravedu;
 • korraldada kõnniteede puhastamist lumest ja jääst ning teostada libedusetõrjet.

Ehitusseadustiku § 97 lõike 6 kohaselt teega külgneva maatüki omanik on kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnistu vahel asuva kõnnitee koristuse, sh lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Ehitusseadustiku § 134 kohaselt ehitisele esitatavate nõuete rikkumise eest, kui see toob kaasa ehitatud või ehitamisel olevast ehitisest lähtuva ohu varale või keskkonnale karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Ehitusseadustiku § 11 lg 2 punkti 10 kohaselt ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad asjakohasel juhul kasutusotstarbest ja kasutamisest tulenevaid nõudeid ehk seisundinõudeid, sealhulgas korrashoiunõudeid.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 kohaselt heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 1300 eurot.

 Vaata lisaks: 

 • Tallinna kriisikomisjoni 8.12.2016 istungil kinnitatud dokument „Ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks ning tegevused jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede korral“. Dokumendiga tutvumiseks vajuta lingile: Ennetusmeetmed ja tegevused jääpurikate korral
 • Katustelt lume koristamise ja jääpurikate eemaldamisega tegelevad ettevõtted.

Viimati muudetud 07.02.2022