Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tutvustus

Tutvustus

Lasteaed on ehitatud 1978 aastal. Algselt oli lasteaia nimetuseks Tallinna Lasteaed nr. 150, alates 27.10.1991 aastast Järveotsa Lastepäevakodu ning 06.10.1999 aastast kannab asutus nimetust Tallinna Järveotsa Lasteaed.

Lasteaia prioriteetne eesmärk on kasvatada tervet, mõtlevat, loovat, laia silmaringiga last, kellel on huvi muu keele ja kultuuri vastu ning kellel on välja kujunenud eetiline käitumine, vastutus-, otsustus- ning algatusvõime.

Kakskeelses lasteaias tegutseb 11 rühma, nendest 2 tasandusrühma erivajadustega laste toetamiseks. Laste tervise edendamiseks on võimalus läbi viia ujumistegevusi. Igapäevases töös lähtutakse lapsekesksest metoodikast „Hea Algus“, „Kiusamisest vaba lasteaed“ väärtuskasvatuse põhimõtetest ja Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtetest.

Lasteaias on pikaajalised traditsioonid: korraldatakse avatud uste nädalat, matku, spordipäevi, muusikafestivali „Kadripäeva Laululapsed“, osaletakse kontserdil eakatele inimestele Haabersti Päevakeskuses, õppekäikudel ja ekskursioonidel, teatrite külalisetendustel, sügis- ning Jõululaadal, linna- ja piirkondlikel üritustel.

Lasteaias toetatakse lõimimist ja mitmekultuurilisust: rakendatakse eesti keele õpet igapäevastes tegevustes, koostööd eesti-, vene- ja keelekümblusrühma vahel, korraldatakse ühisüritusi eesti lasteaedadega, liitutud on Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Haridusameti koostööprojektiga „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“.

Liitutud on "Linnaaiandus" projektiga, millest on saanud õppe- ja kasvatustegevuse osa.

Tallinna Järveotsa Lasteaed teeb koostööd Haabersti linnaosa lasteaedadega, Haabersti linnaosa koolidega, Haabersti Linnaosa Valitsusega, Tallinna Haridusametiga, Terviseametiga, Tallinna Ülikooliga, Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga, Eesti Lastekaitseliiduga, Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja Haridus- ja Noorteametiga.

Lasteaia missiооn:

Tallinna Järveotsa Lasteaed on laste sõbralik õppeasutus, mis toetab perekonda, soodustades lapse igakülgset arengut ning individuaalsuse kujunemist, luues tingimused mängu kaudu õppimiseks, mille kaudu lapsed omandavad teadmisi ja käitumisnorme, mis loovad eeldused toimetulekuks igapäevaelus ja edukaks õppetööks koolis.

Lasteaia visioon:

Professionaalne ja loov kollektiiv tagab arendava, ohutu ja turvalise keskkonna nii lastele kui ka personalile ning võimaldab laste õpetamist ja kasvatamist koostöös lastevanematega.

Lasteaia põhiväärtused: 

Koostöö

Lasteaias valitsevad usalduslikud suhted, mille aluseks on sõbralik käitumine personali, laste ja lapsevanemate vahel.

Avatus

Lasteaed teeb koostööd teiste lasteaedadega, vahetab ning jagab töökogemusi kolleegidele, suhtleb aktiivselt avalikkusega. 

Loovus

Lasteaed tunnustab töötajate ning laste uudseid ettepanekuid, ülesannete isikupäraseid lahendusi, innustab last ise mõtlema, järeldusi tegema, ülesandeid lahendama.

Innovaatilisus

Kollektiiv on avatud uuendustele, mis aitavad kaasa laste igakülgsele arendamisele.

Teiste rahvuste kultuuritraditsioonide väärtustamine

Lasteaed äratab huvi ning õpetab tundma erinevate rahvuste kultuuritraditsioone õpetades arvestama rahvuslikke eripärasid.

Viimati muudetud 21.02.2024