Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Seewaldi valgala sademevee kollektori keskkonnamõju hindamine

Seewaldi valgala sademevee kollektori keskkonnamõju hindamine

Seewaldi valgala sademevee kollektori KMH programmi nõuetele vastavaks tunnistamine

9. mai 2024
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 18 lõike 4 alusel.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab, et on ameti juhataja 02.04.2024 käskkirjaga nr T-9-1/24/16 tunnistanud nõuetele vastavaks Seewaldi valgala sademevee kollektori keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Keskkonnamõju hindamine algatati Seewaldi valgala uue kollektori ehitusprojekti koostamisele, eesmärgiga viia valgala kanalisatsioonisüsteem lahkvoolseks ning leida ühtne projektlahendus Seewaldi kollektori ning Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademevee puhastamiseks ja juhtimiseks Kopli lahte.

Kavandatav sademevee kollektor asub Harju maakonnas Tallinna linna territooriumil, PõhjaTallinna ja Haabersti linnaosas ning hõlmab Paldiski mnt - Endla tn - Mustamäe tee ristmiku ja mere vahelist lõiku. Projektiga kavandatakse rajada uus kollektor (DN1400), settebassein ja ülepumpla ning äravoolukraav. Seoses uue kollektori rajamisega tuleb lahendada reoveekanalisatsioon Hipodroomi kvartalist kuni Mustamäe tee 4 kinnistul paikneva ühisvoolse kollektorini. Kavandatav sademevee kanalisatsioon koosneb isevoolsetest suuremõõdulistest torustikest, sademevee ülepumplast, äravoolu kraavist ning puhastusrajatisest enne eesvoolu, milleks on Kopli laht.

KMH eesmärgiks on selgitada välja Seewaldi kollektori rajamisega kaasnevad võimalikud mõjud looduskeskkonnale, merre suunatava sademevee reostuskoormus, sademevee puhastamise võimalused ja võimalikud mõjud lahevee, sh Stroomi supluskoha vee, kvaliteedile, et vältida suublaks oleva Kopli lahe seisundi halvendamist.

KMH osapooled:
  • Arendaja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (registrikood: 75014913) (aadress: Mündi 2, 15197 Tallinn; [email protected], telefon +372 645 7191).
  • Otsustaja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ([email protected], telefon +372 645 7191).
  • KMH programmi koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu; [email protected], telefon +372 7409 800).
Dokumendid
Seewaldi valgala sademevee kollektori keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamine
 

Seewaldi valgala sademevee kollektori KMH avalik väljapanek

Seewaldi
Kavandatava tegevuse maa-ala (aluskaart: Maa-amet 2022)
 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab Seewaldi valgala sademevee kollektori keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamisest. KMH Programm (seisuga 04.08.2022) Lisa 1 Lisa 2

Kavandatav sademevee kollektor asub Harju maakonnas Tallinna linna territooriumil, Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosas ning hõlmab Paldiski mnt - Endla tn - Mustamäe tee ristmiku ja mere vahelist lõiku. Planeeritav tegevus hõlmab Merelahe tee T1 (78401:101:6029) transpordimaa, Merelahe tee T2 (78401:101:0858) transpordimaa, Kolde pst 79 (78401:101:3535) ja Paldiski mnt 92 (78406:601:0066) üldkasutatav maa sihtotstarbega krunte.
 
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Seewaldi valgala sademevee kanalisatsiooni projekteerimine selliselt, et valmiks ühtne projektlahendus Seewaldi kollektori, Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademevee puhastamiseks ja juhtimiseks Kopli lahte.

KMH eesmärgiks on selgitada välja Seewaldi kollektori rajamisega kaasnevad võimalikud mõjud looduskeskkonnale, merre suunatava sademevee reostuskoormus, sademevee puhastamise võimalused ja mõjud lahevee kvaliteedile, et vältida suublaks oleva Kopli lahe seisundi halvendamist.

Otsustaja ja KMH korraldaja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Mündi 2, 15197 Tallinn; tel 645 7191, e-post [email protected]). Vee-erikasutusloa väljastab Keskkonnaamet (Roheline 64, 80010 Pärnu; tel 680 7427, e-post [email protected]) ning ehitusloa väljastab Tallinna Linnaplaneerimise Amet (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; tel 640 4375, e-post [email protected]). Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko juhtekspert Krista Lahtvee (Raekoja plats 8, 51004 Tartu; tel +372 7409 800, e-post [email protected]).

KMH programmi avalik väljapanek toimus ajavahemikul 12.09.2022 kuni 26.09.2022 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti veebilehel, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis Harju tn 13 (Tallinn), Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109a/1 (Tallinn), Kristiine Linnaosa Valitsuses Metalli tn 5 (Tallinn) ja Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuses Kari tn 13 (Tallinn).

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta sai esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti aadressil Mündi 2, 15197, Tallinn, e-posti aadressil
[email protected] või
tagasiside vormi kaudu. 

KMH programmi avalik arutelu toimus 27.09.2022 algusega kell 17:00 Põhja-Tallinna Linnosa Valitsuses (Kari tn 13, 10311 Tallinn).
 

Viimati muudetud 30.05.2024