Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Varraku tänava rekonstrueerimine

Varraku tänava rekonstrueerimine

Varraku pilt

Pilt on illustratiivne

17. augustil 2022 toimus Microsoft Teams’i vahendusel Varraku tänava täiendatud eskiisi avalik arutelu. 

Arutelus osalesid projekteerija T-Model OÜ-st ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindajad. Kohtumisel said kohalikud elanikud eelseisvate muudatuste osas veelkord kaasa rääkida.

Tutvu täiendatud eskiisiga  ja esitlusega.

Vaata videot: 

Tehniliste põhjuste tõttu ei salvestanud video algust. Selle sisu saab vaadata esitlusest. Vabandame ebamugavuste pärast.


Täiendatud projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on Varraku tänava tänavaruumi ümberkujundamine ohutumaks ja inimsõbralikumaks.

Hetkel on Varraku tn 15-18m laiune asfaltbetoonkattega tänav, kus Vilisuu tn-st alates pargitakse tn ääres praktiliselt kuni Laagna tee rambini välja. Sõidukite manööverdamine parkimiskohale sisse- ja väljasõiduks liiklusega tänava alal ei ole ohutu. Tänaval puudub terviklik teedevõrk jalakäijatele ja jalgratturitele. Vilisuu tn pool on jalakäijate jaoks kõnniteede ühendused olemas. Samas kesklinna poolsel küljel jalakäijatele ohutud liikumisvõimlaused puuduvad. Vilisuu tn ja Varraku tn rismiku piirkonnas on jalakäijatele tee ületamiseks olemas foor.

Projektala piires on plaanis teha mõnigaid muudatusi olemasoleva Varraku tn liikluskorralduses. Vähendatud on Varraku tn asfaltbetoonkatte laiust sõiduradade optimeerimise arvelt. Lõigus Punane tn – Vilisuu tn on ette nähtud 1+2 sõidurada ja lõigus Vilisuu tn – Laagna tee viadukt on 1+1 sõidurada. Bussipeatused on ette nähtud avatud taskutesse.

Ristmikud
Punane tn – Varraku tn ristmik on jalakäijate ja jalgratturite ohutumaks tee ületuseks tehtud väiksemaks. Varraku tn ristumine Punase tänavaga on ette nähtud täisnurkselt. Ristmik on küll endiselt kanaliseeritud, aga kolme ülekäiguraja asemel on lahendus koostatud ühe ohutussaare ja kahe ülekäigurajaga. Seega kergliiklejad viibivad sõidutee alal oluliselt vähem kui varasemalt. Punaselt tn-lt on projektlahendusega ette nähtud üks sõidurada Laagna tee poole. Punasele tn-le sõitmiseks on säilitatud kaks sõidurada. Liikluse rahustamiseks on pöörded tehtud suhteliselt järsud. Busside ja veoautode jaoks on pööretel ette nähtud kindlustatud teepeenrad (10x10 täringukividega).

Vilisuu tn – Varraku tn ristmik on jalakäijate ohutumaks tee ületuseks tehtud samuti väiksemaks. Varraku tn-le on jalakäijatele ette nähtud ohutussaared. Likvideeritud on olemasolev jalakäijate foor. Uuest kõnniteest tulenevalt on lisandunud uus ülekäik Vilisuu tn-le. Varraku tn-lt Vilisuu tn-le on ette nähtud olukorda võimaldav lühike vasakpöörderada.

Laagna tee – Varraku tn rismtiku liikluskorraldus on muutmata. Kohendatud on ristmiku geomeetriat ning busside ja veoautode mugavamaks pöördeks on rajatud kindlustatud teepeenrad (10x10 täringukividega).

Parkimine
Anni tn 14 esine ala on tehtud suureks parklaks ning otsene läbipääs Laagna tee rambilt Varraku tn-le on likvideeritud. Lisaks on tänava äärde on ette nähtud kohad pikiparkimiseks. Punane tn 67 esist olemasolevat parklat on laiendatud ning likvideeritud on juurdepääs Varraku tn-le. Punane tn 69 kooli juurde on ette nähtud lühiajaline parkimine õpilaste mugavaks välja laskmiseks ja peale võtmiseks. Kokku on projektiga ette nähtud 111 parkimiskohta, millest 10 on lühiajalise parkimise jaoks. Tänavaruumi ilmestamiseks on parkimiskohad bet.kivi kattega ning liigendatud haljassaartega.

Jalg- ja jalgrattateed
Varraku tn äärde on kavandatud jalg- ja jalgrattateede võrgustik, mis koosneb 2-4m laiustest jalg- ja jalgrattateedest. Eraldi 3m laiune jalgrattatee on kavandatud Punane tn 67 ja Anni 8 ja 14 kinnistute poole. Jalgrattatee on jalgteest eraldatud 1m laiuse haljasribaga. Punane tn 69 kinnistu poole on ette nähtud segakasutusega jalgratta- ja jalgtee. Jalgratta- ja jalgteede ületused on tehtud võimalikult lühikesed ning tee ohutumaks ületamiseks on Vilisuu tn ja Punase tn ristmikutele nähtud ette ohutussaared. Sellest tulenevalt kaob ära vajadus Varraku ja Vilisuu tn jalakäijate foori järele ning see on ette nähtud antud projektiga likvideerida.

Tänavaruumi ilmestamiseks on lisatud tänavale nii uut kõrg- kui ka madalhaljastust. Liskas on ette nähtud puhkekohad.

Muudatused projektis

Linnakodanike poolt laekunud tagasiside põhjal on projektis tehtud mitu muudatust. Jalgtee ja rattatee asukoht on muutunud ning need asuvad uues lahenduses Anni 14, Anni 8 ja Punane 67 majade pool ja on eraldatud haljassaarega. Tondiraba Huvikooli poole jääb uues lahenduses jalakäijate ja ratturite kergliiklustee ning olemasolev jalgtee kortermajade ees säilitatakse. Lähtuvalt jalakäijate liikumissuundadest on lisatud jalakäijatele täiendavaid käiguteid.

Seoses rattatee asukoha muutumisega on kavandatud ka olemasoleva sõidutee koridori nihutamine elamutest eemale Tondiraba Huvikooli poole. Punane tn 67 maja esise parkla ja jalgtee vahele on olemasoleva puuderivi jätkuna kavandatud istutada uusi puid. Tänavaruumi ilmestamiseks on parkimiskohad betoonkivi kattega ning liigendatud haljassaartega.
 

Varraku tänava eskiisi avalik tutvustus toimus 3. mail 2022 algusega kell 17.30 Tondiraba Huvikooli aulas. Selle käigus ning ka hiljem on tehtud mitmeid ettepanekuid ja märkusi.

Viimati muudetud 19.08.2022