Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kadaka lasteaia kodukord

Kinnitatud Tallinna Kadaka Lasteaia direktori käskkirjaga 10.06.2019

 

Tallinna Kadaka Lasteaia kodukord

 

1.                 Üldsätted

1.1.  Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2.    Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.  Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.      Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5.    Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2.  Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine, arveldamine

2.1.   Lapsevanemal on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitavalt peab laps olema rühmas hommikul kell 09:00 enne organiseeritud tegevuste algust. Hilisema tuleku puhul peab lasteaeda teavitama tulekust kella 09:30ks, et saaksime lapse võtta sööjate nimekirja. Järele tuleks lapsele tulla hiljemalt 15 minutit enne rühma/valverühma sulgemist.

2.2.   Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.   Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat. Last ei anta üle alaealisele.

2.4.    Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5.    Vanem teavitab rühma õpetajat (soovitavalt meili teel) hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

2.6.  Telefoni, koduse aadressi või e-posti aadressi muutusest teavitab lapsevanem lasteaeda esimesel võimalusel.

2.7.   Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiatasu arvel märgitud kuupäevaks. Soovitav on sõlmida otsekorraldusleping pangas.

3.  Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.  Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.    Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3.  Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

3.4.    Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeetikule) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5.   Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest lapsevanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.6.  Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.

3.7.  Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8.  Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9.  Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10.  Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11.    Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12.     Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.

4.  Turvalisuse tagamine

4.1.  Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2.     Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.3.  Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

4.4.    Tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning lasterühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

4.6.     Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7.   Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade kadumise või purunemise eest.

4.8.  Jalgrattaga sõitmiseks on igal rühmal oma kindel päev, mille saate teada rühmaõpetajalt. Jalgratta olemasolul ja kaasavõtmisel lasteaeda on kohustuslik kiiver. Jalgrattad seisavad varikatuse all toru külge lukustatult. Jalgrattaga sõidetakse ainult majaesisel liiklusväljakul.

4.9.  Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.10.    Viibides oma lapsega lasteaia õuealal, tuleb järgida samu reegleid, mis lapsel on kehtestatud oma rühma õpetaja poolt õues viibimise ajal (nt jalgrattasõidule – sõidetakse ainult majaesisel liiklusväljakul, kiivri kandmisel, ronimisel, õuevahendite hoidmisel, seikluste raja kasutamisel). Selle aja vastutab oma lapse turvalisuse eest lapsevanem.

4.11.   Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.12.    Lastega õuesoleku ajal viibib koos lasterühmaga turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.13.  Lastele on keelatud kaasa anda mobiiltelefone, raha ja väärisasju.

4.14.     Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemide tekkimisel rääkige esmalt avameelselt rühma õpetajaga. Juhul, kui üldist lahendust ei leita, pöörduge õppealajuhataja, direktori või oma rühma hoolekogu esindaja poole.

Kooskõlastatud Kadaka lasteaia hoolekogu poolt. Koosoleku protokoll nr 4 03.06.2019

Venekeelne kodukord on leitav siit.

Viimati muudetud 27.09.2019