Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppetöö

Kadaka lasteaia 2023/2024 õppeaasta eesmärk

 • Kadaka kultuuriaasta

Tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel arvestame THA teema-aastat, milleks on keel ja kultuur.

Kuidas planeeritakse õppetegevust Kadaka Lasteaias?

 • Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö aastaringselt. Õppeaasta kestvus on 1.septembrist kuni järgmise kalendriaasta 31.augustini. Sellest kindlate eesmärgistatud tegevustega ja õpetajate poolt planeerituna on õppeaeg 1. septembrist kuni 31. maini. Suveperiood on vaba planeeringuga aeg, mille rakendamise osa toimub valdavalt värskes õhus.
 • Õppetegevuse planeerimise aluseks on lasteaia üheaastane tegevuskava, mille eesmärgid tulenevad arengukavast ja lasteaia töö analüüsist eelmise õppeaasta kohta.
 • Septembrikuu kaks nädalat on sissejuhatavate uuringute aeg, maikuu on aastase töö analüüsi ja kokkuvõtete tegemise aeg.
 • Uute laste vastuvõtt sõimerühmadesse toimub vanematega kokkuleppel vastuvõtugraafiku alusel (lepitakse kokku kevadel uute vanemate teabepäeval).
 • Septembrikuu töö planeeringus on rõhuasetus kohanemisaja korraldamisel lapse valutumaks kohanemiseks.
 • Rühmade päevakavad on seatud vastavalt riiklikele regulatsioonidele (söögiajad, puhkeajad, mänguajad ja tegevuste ajad), et kindlustada vajalik rütm tegevustes ja puhkeajas. Õppetegevused päeva – ja nädalakavas (maht, jaotus) kooskõlastatakse regulaarselt õppealajuhatajaga.
 • Laste vaba aja sisustamiseks ning rikastamiseks selgitame läbivalt välja mängumaterjalide vajadust. Täiendamine ja uuendamine toimub rühmaõpetajate  ja lastevanemate otsustel.
 • Õppetegevused peavad olema organiseeritud võimalikult mängulistena ja vaheldusrikastena, kasutades koduloolisuse põhimõtet ning vastama lasteasutuse ja riiklikule õppekavale.
 • Põhimõte on, et õppetegevused peavad olema planeeritud arvestades lapse ealisi, tervislikke, hariduslikke ja individuaalseid iseärasusi.
 • Õppetöö on korraldatud lõimides erinevaid metoodikaid (avastusõpe, seikluskasvatus, lõimitud üldõpetus, projektõpe jm). Rakendame printsiipi "lähemalt kaugemale, kergemalt keerulisemale". 
 • Laste arenguteel on saatjaks logopeed, kes hindab laste logopeedilist toevajadust ning koostöös õpetajatega osutab vajalikku tugiteenust.

Viimati muudetud 05.09.2023