Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erivajadusega laps

Lasteasutus saab lapse erivajadusest tulenevalt võimaldada: 

 • individuaalset lähenemist - rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest;
 • kõneravi - lasteasutuses käivate kõneprobleemidega laste üldteenindamiseks luuakse 1 logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta, töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena;
 • arendamist sobitus- või erirühmas.

 

Tallinna  koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad:

 

Erivajadusega lapsele soovitab sobitus- või erirühma maakondlik nõustamiskomisjon


Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus , õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

 

 

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine

Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab nõutavad dokumendid lapsevanem maakondlikule nõustamiskomisjonile.  

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib Sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määrus nr 49  Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Otsuse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb lapse elukoha- või haridusasutuse asukohajärgne nõustamiskomisjon.

Nõustamiskomisjon arvestab arsti (perearsti, lastearsti, psühhiaatri) poolt tehtud kirjalikku otsust lapse tervisliku seisundi kohta. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on järgmised tervisehäired.

Perearsti või lastearsti otsuse alusel:

 • äge haigus, kroonilise haiguse ägenemine või raske trauma, mis on vajanud pikaajalist (üle kuue nädala) haiglaravi viimasel aastal enne kooli astumist;
 • kõne ja keele arenguhäired (logopeedilise uuringu alusel);
 • neurootilised häired.
   

Psühhiaatri otsuse alusel:

 • segatüüpi spetsiifilised arenguhäired;
 • pervasiivsed arenguhäired;
 • hüperkineetilised häired;
 • segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired;
 • suhtlemishäired;
 • neurootilised häired.
   

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse lapsevanema poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotlusi saab esitada 1.augustini. 

 

 

Viimati muudetud 24.08.2017