Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted

Lapse arengu hindamise põhimõtted 

 • Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, arengu toetamiseks ja õppe-ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga;
 • Uutele lastevanematele antakse täitmiseks ankeet laste harjumuste ja eripärade kohta;
 • Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist;
 • Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused;
 • Lapse arengut hinnatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.


Lapse arengu analüüsimise meetodid

 • Lapse tööde kogumine ja nende seast vähemalt kord kvartalis koos lapsega arengut näitavate tööde valimine lapse arengumappi, kirjutades juurde põhjenduse, miks laps valis just selle töö;
 • Lapse igapäevase suhtlemise ja toimingute jälgimine ja dokumenteerimine vähemalt kord poolaastas lapse arengumappi;
 • Lapse jälgimine vabamängus ja dokumenteerimine vähemalt kord poolaastas lapse arengumappi;
 • Laste jälgimine õpetaja poolt kavandatud õppetegevustes ja sellest tulenevalt nädala eesmärkide täitmise analüüs õppe- ja kasvatustöö päevikus;
 • Lapsega tehtud individuaalse töö dokumenteerimine individuaalse töö vihikus;
 • Intervjuud ja vestlused lastega üksikult, mis dokumenteeritult kogutakse lapse arengumappi vähemalt kord õppeaastas.


Lapse arengu hindamise korraldus

 • Rühmaõpetajad tutvustavad õppeaasta alguses lastevanemate koosolekul laste arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust;
 • Üks kord õppeaastas viivad rühmaõpetajad lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanematega läbi arenguvestluse (lapsevanemad registreerivad end oktoobris-novembris toimuvale arenguvestlusele) lastevanematele antakse enne arenguvestluse toimumist koju ettevalmistavad küsimused, et saada nende seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes arenguvestluse lõpus vormistatakse arenguvestlust kokkuvõttev dokument.
 • Õppekavas esitatud ainevaldkondadest lähtuvalt koguvad õpetajad koostöös lapsega ja lapse perega lapse arengut analüüsida võimaldavad materjalid läbi lapse lasteaia-aastate Lapse arengumappi. Arengumappi hoitakse lapse rühmas ja sellega saavad tutvuda nii laps kui lapsevanem lasteaias. Arengumapp on abiks ka arenguvestluse läbiviimisel, et näidata lapse individuaalset arengut ja õppimist. Mapi saab laps lasteaia lõpetades kaasa kui meeldiva mälestuse.

 

Koolivalmiduskaart

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi vorm on lasteaia poolt välja töötatud. Koolivalmiduskaardi koostamise aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused.

Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteasutusest lahkudes hiljemalt 20. juuniks, seadusega kehtestatud korras. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024