Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppekava

Õppekava

Tallinna Lasteaia Karikakar õppekava koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 29.05.2008. a määrus nr 87 "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava".


Tallinna Lasteaed Karikakar õppekava määrab lähemad ja kaugemad sihid, mille poole püüeldakse, nende ellurakendamise viisid ja meetodid. Õppekava tagab lapse mitmekülgse arengu, mille tulemusena saavutavad lapsed koolivalmiduse, mis omakorda tagab sujuva ülemineku lasteaiast kooli. Õppekava hõlmab lapse sotsiaalset, vaimset, füüsilist ja mängu arengut.

Eesmärkide püstitamisel arvestatakse maja eripära, laste ja erinevate koostööpartnerite huvide ja vajadustega ning eelneva õppeaasta analüüsidest tulenevate parendusvaldkondadega.

Lisaks üldeesmärkidele seatakse igal õppeaastal ühiselt 1-2 maja eesmärki, mis tulenevad eelmise perioodi kokkuvõttest ja parendusvaldkondadest. Igal rühmal on 1-2 rühmasisest õppeaasta eesmärki, mis kajastuvad rühma tegevuskavas ja rühma õppe- ja kasvatustöö päevikus.

Üldeesmärk on, et igas lapses arendataks võimet olla:

  • loov, kujutlusvõimeline ja nutikas
  • analüüsija ja otsustaja
  • probleemide märkaja ja lahendaja
  • huvitatud kaaslase, keskkonna, ühiskonna, riigi heast käekäigust
  • tervislike eluviiside järgija

Tegevusi kavandades lähtutakse koduloolisuse printsiibist. Luuakse tingimused, et lapsed saaksid ise uurida, katsetada ja teha järeldusi. Õppetegevusi viiakse läbi esteetilises ja turvalises üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas nii toas kui ka õues. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondi ja teemasid lõimitakse omavahel.

 

Tallinna Lasteaia Karikakar õppekava on kinnitatud 08.02.2016 direktori käskkirjaga nr 1-1/4 ja muudetud 01.02.2018 käskkirjaga nr 1-1/3.


 

Viimati muudetud 21.02.2024