Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lasteaia Karikakar kodukord

Tallinna Lasteaia Karikakar kodukord

Tallinna Lasteaia Karikakar kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 alusel hoolekogu Tallinna Lasteaia Karikakar kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 alusel hoolekogu 17.05.2023. a otsusega nr 1-3/2 punkti 3-ga.
                 

1.   Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2.   Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 8.30 enne organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne rühma sulgemist, et laps jõuaks rahulikult kojuminekuks riidesse panna.

2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle lasteaia töötajale või teavitab lapse tulekust helistades rühma uksekella  ning järele tulles võtab lapse vastu lasteaia töötajalt.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt kirjalikult määratud isikule/isikutele. Erijuhtudel teavitatakse taasesitatavas vormis (sõnum, e-kiri jms)  rühma töötajaid.  

2.4. Kui lapsele ei ole rühma sulgemise ajaks järele tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikutega. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja direktorit ja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kell 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda. 

3.   Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaias käivad terved lapsed. Juhul, kui õpetajal tekib last vastu võttes kahtlusi lapse tervisliku seisundi osas, on tal õigus küsida lapsevanemalt selle kohta lisateavet ning vajadusel keelduda lapse lasteaeda vastuvõtmisest.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel  direktori käskkirjaga määratud lasteasutuse töötaja.

3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, sh kamm, ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu.

3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

4.   Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise välja liikumise piirangud. Laps võib hoonest või territooriumilt lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt kirjalikult nimetatud isikuga. Laps võib territooriumilt lahkuda lasteasutuse töötajaga lasteasutuse juhtkonna loal, vastavalt õpetaja esitatud õppekäigu registreerimise lehele.

4.3. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud. Vanem saab teavitada lapse tulekust/minekust kasutades fonolukku, öeldes lapse nime või helistades rühmatelefonil.

4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas vähemalt 1 täiskasvanu 12 aialapse või 8 sõimelapse kohta

4.5. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.6. Lasteaeda on lastel lubatud isiklikud kaisuloomad, mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes. Lasteaeda ei ole vaja lapsele kaasa panna raha, mänguasju, nutivahendeid, ehteid, maiustusi jm. Õue jäetud kärude, jalgrataste jm eest lasteaed ei vastuta.

4.7. Lastega õuesoleku ajal viibib turvalisuse tagamiseks laste rühmaga koos vähemalt 1 täiskasvanu 12 aialapse või 8 sõimelapse kohta. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus mõne lapsega eemalduda, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.9. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

4.10. Lasteaia territooriumil laste ohutuse huvides ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel ega tõukeratastel, vaid lükkavad neid käekõrval. Samuti ei sõideta rula, rulluiskude, tasakaaluliikuriga jms. Neid vahendeid ja kelke ei hoiustata lasteaia siseruumides. Neid on võimalik hoiustada lahtistel terrassidel.

4.11. Lasteaia territoorium on ette nähtud ainult laste õues viibimiseks rühmaõpetaja järelevalve all. Turvalisuse huvides palume teil pärast lapse lasteaiast ära viimist mitte jääda lapsega lasteaia territooriumile mängima, vaid jätkata jalutuskäiku lapsega mõnel teisel mänguväljakul.

4.12. Lasteaia värava ette ei tohi parkida autosid, et tagada vajadusel sissepääs operatiivautodele ja lasteaeda teenindavatele autodele.

4.13. Loomadega on lasteaia territooriumile ning ruumidesse sisenemine keelatud v.a eri kokkulepped.

5.  Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamine

5.1. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma õpetajat või lasteasutuse juhtkonda. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik täiskasvanud.

5.2. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne kohtlemine, ebaviisakas või agressiivne käitumine jms) tekkimise korral pöördutakse lasteasutuse direktori poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise üleandmine väljaspool lasteasutust olevatele asutustele.

5.3. Õpetaja lepib lapsevanemaga kokku, millisel viisil reageeritakse lapse võimalikule sobimatule käitumisele ning millal ja kuidas selle kohta omavahel teavet jagatakse.

5.4. Olukordades, kus lapsed või õpetaja tunnevad ennast ohustatult, on õpetajal kohustus küsida ning õigus saada tuge kolleegidelt ja lasteasutuse direktorilt. Keerulisemate juhtumite puhul, kus õpetaja sekkumine ei ole piisav, juhib juhtumi lahendamist lasteasutuse direktor.


Meeldivat koostööd!
Tallinna Lasteaed Karikakar

Viimati muudetud 21.02.2024