Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lasteaia Karikakar kodukord

Tallinna Lasteaia Karikakar kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 alusel hoolekogu
14. oktoobri 2020. a otsusega nr 1-4/8 punkti 4-ga

  1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5 Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

  1. Lapse  saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 enne organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne rühma sulgemist, et laps jõuaks rahulikult kojuminekuks riidesse panna.

2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle lasteaia töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu lasteaia töötajalt.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt kirjalikult määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.  

2.4. Kui lapsele ei ole rühma lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikutega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kell 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda.

  1. Lapse  tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal, haigusnähtudega ei tohi lasteaeda tulla. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, sh kamm, ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu.

3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10.   Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11.   Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja   vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12.   Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

  1. Turvalisuse  tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest või territooriumilt lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt kirjalikult nimetatud isikuga. Laps võib territooriumilt lahkuda lasteasutuse töötajaga lasteasutuse juhtkonna loal, vastavalt õpetaja esitatud õppekäigu registreerimise lehele.

4.3.Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud. Vanem saab teavitada lapse tulekust/minekust kasutades fonolukku öeldes lapse nime või helistades rühmatelefonil.

4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

4.6. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7. Lasteaeda on lastel lubatud isiklikud kaisuloomad, mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes. Lasteaeda ei ole vaja lapsele kaasa panna raha, mänguasju, nutivahendeid, ehteid, maiustusi jm. Õue jäetud kärude, jalgrataste jm eest lasteaed ei vastuta.

4.8.Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.  

4.9. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.10. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja muret tekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

4.11. Lastega õuesoleku ajal viibib turvalisuse tagamiseks laste rühmaga koos piisav arv  töötajaid. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus mõne lapsega eemalduda, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.12 Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel,  sealhulgas selle kasutamisel ja edastamisel, järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

4.13  Lasteaia territooriumil laste ohutuse huvides ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel ega tõukeratastel, vaid lükkavad neid käekõrval. Samuti ei sõideta rula, rulluiskude, tasakaaluliikuriga jms

Neid vahendeid ja kelke ei hoiustata lasteaia siseruumides. Neid on võimalik hoiustada lahtistel terrassidel.

4.14 Lasteaia värava ette ei tohi parkida autosid, et tagada vajadusel sissepääs operatiivautodele ja lasteaeda teenindavatele autodele.


Meeldivat koostööd!

Tallinna Lasteaed Karikakar

Viimati muudetud 20.10.2020