Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

Kasulik teada!

 

1. klassi vastuvõtu info 2017 aastal on SIIN (eesti keeles) ja SIIN (vene keeles).

Lapse esmakordsel kooliminekul on hea teada vastuseid neile küsimustele:

Mis on koolivalmidus ja mida selle kujunemise hindamisel vaadeldakse?

Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu selgitusi, korraldusi.

Millal algab koolikohustus?
Esimesse kassi võetakse lapsi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks.

Vanema soovil võib kooli astuda koolikohustuslikust east noorm laps. Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda lasteaia poole, kus laps käib või kui laps on kodune, siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole. Kõik 6-aastaste laste vanemad, kes soovivad oma lapse kooli panna, peavad teavitama sellest haridusametit enne 1. maid. Juhul kui 1. maiks ei ole haridusametit teavitatud, saab kooli astuda vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit.

Lapsevanem või eestkostja võib nõustamiskomisjonilt taotleda koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra. Edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui sellel ajavahemikul tagatakse lapsele tema arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus omandada alusharidus.

Missugusesse kooli saab laps minna?

Tallinnas on 66 munitsipaalkooli, sh eesti ja vene õppekeelega lasteaed-algkoolid, eesti õppekeelega lasteaed-põhikool, eesti ja vene õppekeelega põhikoolid ning gümnaasiumid, lisaks 12 era- ja kaks riigikooli.

Tallinna koolid on omanäolised, neis on erinevad õppesuunad ning sportimise ja huvitegevuse võimalused.

Vanemal on õigus valida oma koolikohustuslikule lapsele kool kõikide Tallinna koolide hulgast. Koolide info.

Kuidas toimub kooliga tutvumine?

Paljudes koolides kutsutakse õpilasi kooliga tutvuma ning samal ajal selgitatakse vestluse abil välja lapse koolivalmidus. Tulevastel 1. klassi õpetajatel on hea, kui nad omavad lapse arengust ülevaadet, see aitab töökava koostada.

Koolivalmiduse väljaselgitamine peab toimuma vanema juuresolekul. Lapsel ei tohi tekkida hirmutunnet – õhkkond peab olema heatahtlik ning pingevaba, et saavutataks suhetes maksimaalne avatus. Vestluse eesmärk on teada saada, mis last huvitab, mida laps juba teab ja oskab.

Nendes vestlustes ei hinnata last, vaid senise arengu ja koolivalmiduse kujunemise protsessi. Pedagoog ei ole arst, psühholoog, logopeed, sotsiaaltöötaja. Areng on enam aimamisi kirjeldatav kui selgelt mõõdetav.

Kuidas toimub lapse vastuvõtt kooli?

Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele kooliealistele lastele on kindlustatud õppekoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis.

Missugused koolitarbeid vaja läheb?

Enne koolitarvete ostmist võiksite igaks juhuks infot küsida lapse tulevaselt klassijuhatajalt. Tõenäoliselt peaksid teie lapsel olema:

 • koolikott
 • õpilaspäevik
 • vihikud
 • vihikumapp
 • liikuvaabits
 • harilikud pliiatsid
 • tinten penehk tintpliiats
 • pinal
 • värvi- ja viltpliiatsid
 • joonlaud
 • ümbrispaberid
 • pliiatsiteritaja
 • kustutuskumm
 • liimipulk
 • rasvakriidid
 • käärid
 • plastiliin
 • värvilised paberid
 • joonistuspaber
 • guašid
 • pintslid
 • veetops
 • lauakate
 • lühikesed dressid
 • pikad dressid
 • spordijalatsid
 • vahetusjalatsid
 

Mida laps koolis õpib?

Esimeses õppeastmes ehk 1.-3. klassini õpitakse järgmiseid õppeaineid: emakeel, eesti keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus, muusika, kunsti- ja tööõpetus ning kehaline kasvatus.

Lisaks on esimeses kooliastmes (1.-3. kl) vastavalt õppekavale kuni kaheksa vabaaine õppetundi nädalas.
Esimeses klassis ei tohi olla üle 20 tunni nädalas ehk 4-5 tundi päevas.

Missugune on lapse päevakava koolis?

Õppetunnid algavad enamasti kell 08.00. Tunnid kestavad 45 ja vahetunnid 10 minutit (söögivahetunnid on reeglina pikemad).
Esimeses klassis koduseid ülesandeid üldjuhul ei anta ning samuti ei panda hindeid, kui kooli õppenõukogu pole otsustanud teisiti.
Õpilasi toitlustatakse koolis üks kord päevas, tavaliselt peale kolmandat tundi. Koolitoit on kõigile 1.-9. klassi õpilastele tasuta.

Mida teeb laps peale tunde?

Kõik koolid peavad tagama lapse vastuvõtmise pikapäevarühma, kui vanem seda soovib. Selleks tuleb vanemal esitada avaldus kooli direktorile.
Pikapäevarühmas saab laps õpetaja juhendamisel mängida, teha õppeülesandeid ning tegeleda oma hobidega. Pikapäevarühmas saavad lapsed ka lõunat süüa. Selle eest tuleb lapsevanemal ise tasuda.
Lisaks pikapäevarühmadele võib laps oma vaba aega sisustamiseks valida mitmete huviringide ja huvialakoolide vahel. Koolis tegutsevate huviringide kohta leiab infot kas kooli kodulehelt või on abiks klassijuhataja.
Huvialakoolide kontaktandmed leiad siit: http://www.haridus.ee/lisad/asutused/?t=h

Kas kooli minevale lapsele on ette nähtud toetusi?

Tallinna linn maksab igale lapsele 1. klassi astumisel 320 eurot esmakordselt kooli mineva lapse toetust.

Seda saavad lapsed, kelle vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli.

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest. Toetus määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel. Avaldus ja info.

Veel toetustest

Kuidas lapsele abiks olla?

Lapse jaoks on vanemate toetus ja huvi väga olulised koolis kohanemiseks. Kõige paremini saab vanem seda pakkuda koostöös õpetajatega. Lisaks õpetajale aitab vanematel oma lapse igapäevaste tegemiste ja käekäiguga koolis kursis olla e-Kool, mille kasutamise kohta saab täpset infot koolist.

Täiendavate küsimuste puhul saate abi Tallinna Haridusameti spetsialistidelt või helistades haridusameti üldnumbrile 6404 590.

 

 

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024