Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eraeluline teave

Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet

 
Tallinna Kelmiküla Lasteaia tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Avalikustamisel lähtutakse 
Avaliku teabe seadusest.
Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ning töötlemiseks näinud ette kitsendused.  Lasteaed  juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja 
Tallinna linna andmekaitse tigimustest.
 
Alates 25.05.2018 kohaldatakse Tallinna Kelmiküla Lasteaias isikuandmete kaitsmisel 
Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärust
Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine, mille käigus töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks (vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele). 
Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid:

 • andmed laste kohta;
 • andmed lapsevanemate kohta;
 • andmed töötajate kohta;

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

 1. avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;
 2. lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;
 3. juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus; 
 4. nõusolek:
 • lapsevanema nõusoleku vorm
 • töötaja nõusoleku vorm

Andmekaitse tingimused

Haridusteenuse osutamisel kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil: eliis.ee
Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul:

 • kui seda nõuavad seadused
 • kui seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks
 • kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku

 Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel 

 1. Kandideerides tööle või praktikale Tallinna Kelmiküla Lasteaeda, lähtub asutus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi;
 2. Kandidaatide värbamist korraldab personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale (välja arvatud juhul, kui kandidaat annab nõusoleku oma andmete edastamiseks teisele asutusele nt. mittevalituks osutumise puhul).
 3. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.
 4. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandidaadi soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub
 5. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusalaste vaidluste lahendamiseks kuni nõude aegumiseni (üks aasta).
 6. Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
 7. Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 8. Tallinna Kelmiküla Lasteaeda praktikale kandideerides  kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.
 9. Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil  andmekaitse@tallinnlv.ee
 10. Tallinna Kelmiküla Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Riina Läll, e-post: direktor@kelmikyla.ee

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel andmete töötlemisel

Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida lasteaed lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

Lapsevanema õigused

Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

 1. Lapsevanemal on õigus saada lasteaialt kõiki andmeid, mida tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töödeldakse;
 2. Lasteaed parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil direktor@kelmikyla.ee
 3. Lasteaed vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel ja/või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on lasteaial õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

Andmete avalikustamine ja edastamine

Lasteaed on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

Andmete säilitamine

 1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni.
 2. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).
 3. Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaia nimekirjas (v.a. juhul, kui vanem annab nõusoleku oma kontaktandmete säilitamiseks laste kokkutulekute paremaks organiseerimiseks pärast lasteaia lõpetamist). Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).
 4. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

Turvalisus

 1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkondi, kus lasteaed andmeid avalikustab.
 2. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed (nt. rühma meililist, rühma facebook vm.) või keskkonna kasutajad.
 3. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav lasteaia töötajatele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris.
 4. Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse ja varajane sekkumine võimalike probleemide korral. 

Viimati muudetud 31.08.2020