Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu

Hoolekogu

 

Koosseis 2023/2024

Rõõmurullide rühma esindaja Triin Rebane [email protected]
Särasilmade rühma esindaja Grete Kopso [email protected] 
Naerulindude rühma esindaja  Stella Kert [email protected] 
Naljaninade rühma esindaja  Kairi Loomet  [email protected]
õpetajate esindaja  Helju Sillavee [email protected]
Põhja-Tallinna LOV esindaja  Kaia Kask [email protected]


Tallinna Kelmiküla Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma lapsevanemate esindaja ja linnaosa valitsuse esindaja.

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 Hoolekogu 

- kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
- annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
- osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
- esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
- teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
- osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
- otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
- otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.


 

Viimati muudetud 26.01.2024