Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Tallinna Kelmiküla Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Tallinna Kelmiküla Lasteaia õppekava, mis on koostatud lähtuvalt lasteasutuse riiklikust õppekavast. Rühmade aasta tegevuskava koostatakse üheks õppeaastaks vastavalt lasteasutuse õppekavale, -aasta tegevuskavale, -arengukavale ja eelmise õppeaasta rühma õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtetele. Õppetöö planeeritakse detailsemalt aasta tegevuskava alusel kas nädala- või kuuplaanina ning see on lapsevanematele nähtav rühma stendidel (või Eliis.ee) 

Õpetajal on õigus vastavalt vajadusele teha muudatusi oma rühma kavandatud õppetegevuste plaanis. Rühmades on üldine õppe- ja kasvatustegevuste algusaeg 9.30, kuid õppetegevused ei pea toimuma kindlatel aegadel (v.a muusika- ja liikumistegevused), vaid õpetajal on õigus otsustada, millal on kõige sobivam hetke plaanitud õppetegevuste läbiviimiseks, lähtudes laste huvist ja valmisolekust ning lõimides erinevaid tegevusi ja valdkondi omavahel. Õppetegevust võib läbi viia ka õues, metsas, rannas vm. Lapsed viibivad õues iga päev, vastavalt aastaajale 1-3 korda päevas!

Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad kõik õpetajad analüüsi rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikusse, mis asub https://www.eliis.ee/

Õppetegevuse korraldus suvel ja jõulude ajal

Vastavalt pedagoogilise nõukogu 13.05.2009 koosoleku protokolli nr. 23 otsusele nr. 1, ei toimu lasteaias aktiivset õppetöö planeerimist (ei koostata õppeplaane) suveperioodil (juuni-august) ja jõulude ajal (alates koolivaheaja algusest detsembris kuni koolivaheaja lõpuni jaanuari alguses). Nendel perioodidel pööratakse rohkem tähelepanu mängule ja individuaalsele tööle lastega, õpitu kordamisele ning viibimisele õues.

Viimati muudetud 06.10.2020