Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik järelvalve

Sisehindamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 on sisehindamine pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 2 punktis 2 nimetatud arengukava tegevuskava.

Lasteasutus koostab sisehindamise aruande üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

Tallinna Kelmiküla Lasteaia uue sisehindamise aruande uuendame peatselt!


Aruanded

Lasteaia tegevusnäitajatega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis

Riiklik järelvalve

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid)

Riiklikku järelevalvet reguleerib Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus.
Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad 
Terviseameti koduleheküljelt

Viimati muudetud 31.08.2023