Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toetuse saamine

Toetuse saamine

Lapsehoiuteenus on teenus, mida osutab lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba.


Teenuseosutaja Sihtasutus Kelmiküla Lapsed, registrikood 90010433

Lapsehoiuteenuse osutamiseks on 20.09.2011 välja antud Harju maavanema korraldus 1771-k

Tallinna linna lastehoiutoetus on 
2020  aastal 187 € kuus.
* Hüvitist ei maksta isikutele, kes ostavad teenust mahus, mis on väiksem hüvitise määrast.
* Isikutele, kes ostavad teenust pooleteisekordsest hüvitise määrast väiksemas mahus, kuid mitte vähem kui hüvitise määr, makstakse hüvitist 50% hüvitise määrast.
 *Isikutele, kes ostavad teenust mahus, mis on võrdne hüvitise pooleteisekordse määraga või sellest suurem, makstakse hüvitist 100% hüvitise määrast.

Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja. Hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud.

Tingimused toetuse saamiseks
• laps ja vähemalt üks vanem peavad olema Tallinna linna elanikeregistris
• vanemahüvitise saamine peab olema lõppenud
• laps ei tohi olla ühegi munitsipaal- ega eralasteaia nimekirjas (järjekorras võib olla)
• laps peab käima päevahoius, kellel on tegevusluba (Sihtasutus Kelmiküla Lapsed)

Mida teha, et toetust saada?

Minge lapsevanema (see, kes läheb taotlust täitma) elukohajärgsesse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda ja täitke kohapeal avaldus (Taotlus lapsehoiu toetuse maksmiseks).

Avalduse vorm:
 TAOTLUS HÜVITISE SAAMISEKS  

Mida kaasa võtta?

1. Sihtasutus Kelmiküla Lapsed arve (ei pea olema allkirjastatud, st sobib e-mailiga saadud arve)
2. makset tõendav dokument (maksekorraldus, sularaha- või kaardimakse kviitung)
3. enda isikuttõendav dokument
4. lapse sünnitunnistus

Tulemus
Otsus hüvitise maksmise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul, arvates hüvitise taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Hüvitis kantakse üle taotluses näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates hüvitise määramise otsuse tegemise päevast.

Valdade toetused
Tallinna lähiümbruse vallad kompenseerivad samuti lapsehoiu teenust. Kuid neil on kõigil oma määrused ja erinevad nõudmised. Täpsemat infot saate valdade kodulehekülgedelt või helistades valla sotsiaal- või haridusvaldkonna ametnikule.

Lehekülge haldab:
Kristel Trutsi
SA Kelmiküla Lapsed
6646076

[email protected]

Viimati muudetud 23.06.2022