Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Aegna loodusmaja kompleksi broneerimise kord

Aegna loodusmaja kompleksi broneerimise kord

1. Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi (edaspidi loodusmaja) broneerimine toimub jooksvalt alates kalendriaasta 15. märtsist kuni hooaja lõpuni.
2. Ühel hooajal võib loodusmaja broneerida maksimaalselt 2500-le külastajale.
3. Alates 1. juunist kuni 31. augustini võib loodusmaja broneerida koos majutusega.
4. Loodusmaja broneerimisel rahuldatakse esmajärjekorras Tallinna linna haridusasutuste taotlused loodushariduse alaseks õppetööks ja Päästeameti taotlused õppuste korraldamiseks. Eelisregistreerimise õigus lõppeb iga aasta 15.aprillil.
5. Loodusmaja broneerimiseks tuleb esitada taotlus Tallinna linna veebilehe kaudu.
6. Loodusmaja broneerimise taotluses tuleb märkida:
6.1 taotleja nimi, asutuse aadress ja veebileht;
6.2 kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ning telefoni number;
6.3 korraldatav üritus (loodusõppepäev, seminar, looduslaager, nõupidamine, õppus vms) ja kasutatav õpperuum, tehnika vms;
6.4 kuupäevad, millal soovitakse loodusmaja kasutada;
6.5 osalejate arv, sh eraldi laste (kooliõpilased, lasteaialapsed, üliõpilased), õpetajate ja teiste täiskasvanute(abilised, vanemad) arv;
6.6 vanusegrupp (koolieelikud - rühmad, alg-, põhikooli või gümnaasiumi klassid, üliõpilased - kursus, täiskasvanud -vanus);
6.7 soovitav õppekavaprogramm loodusmaja nimekirjast või oma loodusõppekava (lisada fail);
6.8 majutuse vajadus või telkimise soov. Majutuse broneerimisel on soovitatav kaasa võtta voodipesu ja käterätikud;
6.9 sauna kasutamise soov;
6.10 toitlustamise korraldus (kaasa võetud, valmistamine kohapeal või tellitud);
6.11 planeeritav saabumise ja lahkumise kellaeg ning kasutatav transpordiliik (liinilaev, kiirpaat).
6.12 soov taotleda Aegna saarele veetranspordi kulude hüvitamist.
7. Taotlusele tuleb lisada lisas 3 toodud vormil taotleja allkirjastatud kinnitus, milles ta nõustub loodusmaja broneerimise ja kasutamise korra reeglitega ning kohustub kandma vastutust nende täitmise eest.
8. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahariduse osakonna keskkonnahariduse juhtivspetsialist või keskkonnahariduse osakonna juhataja (edaspidi volitatud isik) vaatab laekunud taotlused läbi viie tööpäeva jooksul ja teeb otsuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Taotlejat teavitatakse otsusest taotluses märgitud e-posti aadressil.
9. Volitatud isik registreerib ja sisestab rahuldatud taotluse andmed loodusmaja kasutamisgraafikusse.
10. Kui taotleja soovib kasutada loodusmaja loodusõppekava või oma õppekava, edastab volitatud isik taotluse loodusmaja metoodikule, kes vajaduse korral nõustab taotlejat talle sobiva õppekava valikul. Sellisel juhul võib taotluse läbivaatamise tähtaega pikeneda viie tööpäeva võrra.
11. Taotleja võib broneeringu tühistada vähemalt seitse päeva enne loodusmaja kasutamise alguspäeva, teatades sellest volitatud isiku e-posti aadressile.
12. Kui taotleja loobub broneeritud loodusmaja kasutamisest etteteatamata ja mõjuva põhjuseta, võib volitatud isik
taotleja järgmised taotlused rahuldamata jätta.
13. Teavet enne hooaja algust rahuldatud taotluste kohta edastab volitatud isik loodusmaja komandandile ja Tallinna
Kesklinna Valitsuse volitatud isikule vähemalt seitse päeva enne hooaja algust.
14. Hooaja jooksul loodusmaja kasutamisgraafikus toimuvatest muudatustest teavitavad volitatud isik, loodusmaja
komandant, Tallinna Kesklinna Valitsuse volitatud isik ja loodusmaja metoodik üksteist ühe tööpäeva jooksul.
 


Aegna loodusmaja kompleksi broneerimise kord on kinnitatud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 03.05.2021 käskkirjaga nr T-9-1/21/26.
 

Viimati muudetud 13.03.2024