Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Arendajale / Projekteerijale

 

Juhised ja nõuded:

 • Olmejäätmete kogumismahuti on soovitatav paigutada jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse. Tallinna JHE § 16 lõige 5

 • Mahuti tuleb paigutada seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis jääb veoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 10 m kaugusele. Jäätmemahuti teisaldustee peab olema piisava kandevõimega, et tagada ratastel jäätmemahuti teisaldamine veokini. Tallinna JHE § 16 lõige 1

 • Mahuti, mis ei ole käsitsi teisaldatav, tuleb kavandada selliselt, et seda on võimalik tühjendada jäätmeveokisse vahetult paiknemiskohast. Süvakogumismahuti tühjendamiseks peab olema tagatud veokiga ligipääs vähemalt 3 m kauguselt. Jäätmeveoki peatumiskoha ja süvakogumismahuti vahelisel alal ei tohi olla liiklusvahendeid või muid takistusi. Tallinna JHE § 16 lõige 3

 • Juurdesõidutee mahutile peab olema piisava kandevõimega ja tasane. See peab võimaldama mahutit hõlpsalt käsitsi teisaldada. Juurdesõidutee peab olema vähemalt 3,5 m lai ja vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 4,5 m, v.a vanalinna piirkonnas, kus vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 2,9 m. Tallinna JHE § 16 lõige 6

 • Olmejäätmete kogumismahutit on keldri- või soklikorrusele lubatud paigutada ainult Tallinna Strateegiakeskuse loal. Tallinna JHE § 16 lõige 6(1)

 • Mahuti peab paiknema naaberkinnistul paiknevast eluhoonest vähemalt 5 m kaugusel. Tallinna JHE § 16 lõige 8

 • Mahuti peab hoone välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast olema vähemalt 2 m kaugusel, v.a vanalinna piirkonnas, juhul kui tuleohutusnõuetele vastavus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil. Tallinna JHE § 16 lõige 81

 • Jäätmemahutite arv peab vastama Tallinna jäätmehoolduseeskirja lisas 3 toodud nõuetele. Tühjendussagedus peab olema minimaalne, nt üks kord nädalas. Tallinna JHE § 28 lg 1 ja 34 lg 1

 • Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas. Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel. Tallinna JHE § 14 lõiked 5 ja 6

 • Ehitusloa taotlemisel ehitise lammutamiseks peab ehitusprojekt sisaldama muuhulgas:

  • lammutatavas ehitises leiduvate ohtlike materjalide kaardistus, nende eeldatavad liigid, paiknemine, kogused ning nende ohutu ja liikide kaupa kogumise ja käitlemise nõuded;
  • saadud materjalide ja toodete ligikaudsed kogused, võimalikud kohad taaskasutamiseks ja käitlemiseks, jäätmete liikide kaupa kogumine ja käitlemine.
   Keskkonnaministri 17.09.2010 määrus nr 67 § 27
 • Ehitusprojektis tuleb välja tuua pinnasetööde mahtude bilanss ning väljakaevatud pinnase käitlemistoimingud ja -kohad. Lisaks tuleb selgitada, kuidas jäätmeid ehitusplatsil liigiti kogutakse. 
 • Ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb võimaluse olemasolul taaskasutada.


Lisamaterjalid:

 1. "Jäätmehoonete tüüplahenduste väljatöötamine ja nendest lahendustest kataloogi koostamine". Tellija - Tallinna linn (Entec AS, 2002)

Lisainfo:
jaatmed@tallinnlv.ee 

<< tagasi ehitus- ja lammutusjäätmete esilehele

Viimati muudetud 03.02.2022