Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed

ehituslammutus

Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel. Ehitusjäätmed tuleb nende tekkekohas koguda liigiti ja anda üle nõuetele vastavale jäätmekäitlejale.

Ehitusjäätmed on lubatud taaskasutada ja kõrvaldada selle jaoks ettenähtud käitluskohtades.
Elanikelt võtavad ehitusjäätmeid vastu kõik Tallinna jäätmejaamad

Ehitusobjektil tuleb liigiti koguda vähemalt: 

Ehitusjäätmed

 • puit (immutatud ja immutamata puit eraldi);

 • kiletamata paber ja kartong;

 • metall (eraldi must ja värviline metall);

 • mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas, jne);

 • raudbetoon ja betoondetailid;

 • tõrva mittesisaldav asfalt;

 • plast (kile, penoplast, plastaknad, jm ehitusplast).

Ohtlikud ehitusjäätmed

 • asbesti sisaldavad jäätmed (eterniit, asbesttsement plaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonimaterjalid);
 • lahustit sisaldavad jäätmed (värvid, lakid, liimid jne);
 • immutatud puit (vineer, raudteeliiprid jne);
 • põlevkiviproduktide sisaldavad jäätmed (tõrv, mõned asfaldi liigid);
 • saastunud pinnas (jääkreostusobjektid, maa-alused kütuse hoiumahutid jne);
 • graptoliitargilliit (pinnase kiht, isesüttimise ohuga).
Asbesti sisaldavate jäätmete käitlemisel tuleb juhinduda Keskkonnaministri 21.04.2004 määrusest nr 22 "Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded".
 
Ehitusjäätmete käitluskohad
Ettevõte Aadress Teenus Ehitus- ja lammutusjäätmed
ATI Grupp OÜ Peterburi tee 94h vastuvõtt betoon, asfalt, kipsipõhised materjalid
PTT Recycling OÜ Peterburi tee 94h vastuvõtt eelsorteeritud tellised, pinnas ja kivid sh kasvupinnas, ehitus- ja lammutussegapraht
Ragn-Sells AS   üle Eesti  vedu

betoon, tellised, ehitussegapraht, puit, klaas, plast, asfalt, kipsipõhised materjalid, pinnas ja kivid sh kasvupinnas, ohtlikud ehitusjäätmed sh reostunud pinnas

Eesti Keskkonnateenused AS Betooni tn 28c vastuvõtt (ainult lepinguline klient), vedu  betoon, tellised, ehitussegapraht, puit, klaas, plast, asfalt, kivid, kipsipõhised materjalid, kasvu- ja süvenduspinnas, paber ja kartong
Prügiekspert OÜ   Harjumaa  vedu betoon, tellised, ehitussegapraht, puit, klaas, kipsipõhised materjalid, kasvu- ja süvenduspinnas, metall, kivid, asbesti sisaldavad materjalid (sh eterniit), ohtlikud jäätmed (värvid, lahustid, õlid), rehvid jms, olmeprügi, orgaanilised jäätmed, vedelad jäätmed, kontori- ja kodutehnika, mööbel
EcoPro AS Betooni tn 17 vastuvõtt, vedu ohtlikud ehitusjäätmed, sh asbesti sisaldavad materjalid
AS Epler & Lorenz  Harjumaa vastuvõtt (ainult kodumajapidamises tekkinud jäätmed, ettevõtetelt võetakse jäätmeid vastu jäätmekäitluslepingu alusel)  ohtlikud jäätmed (õli sisaldavad jäätmed, värvid, lakid, liimid, lahustid, kemikaalid, saastunud pakend ja pühkematerjal, absesti sisaldavad jäätmed), tavajäätmed (sh ehitusjäätmed ja mööbel) 
ASEN OÜ Betooni tn 30  vastuvõtt, vedu  immutamata puit sh oksad, puukoor ja puitpakend

Jäätmeid tohib üle anda vaid vastavat keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele. Keskkonnakaitseloa olemasolu ja kehtivust saab kontrollida siit

Juhised projekteerijale
 • Ehitise projekteerimisel tuleb lähtuda Tallinna jäätmehoolduseekirja nõuetest. 
 • Ehitusprojektis tuleb anda ülevaade jäätmete liigiti kogumise korraldusest. 
 • Olmejäätmete kogumismahuti on soovitatav paigutada jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse. Mahuti tuleb paigutada seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis jääb veoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 10 m kaugusele.
 • Jäätmemahuti teisaldustee peab olema piisava kandevõimega, et tagada ratastel jäätmemahuti teisaldamine veokini. 
 • Mahuti, mis ei ole käsitsi teisaldatav, tuleb kavandada selliselt, et seda on võimalik tühjendada jäätmeveokisse vahetult paiknemiskohast.
 • Süvakogumismahuti tühjendamiseks peab olema tagatud veokiga ligipääs vähemalt 3 m kauguselt.
 • Jäätmeveoki peatumiskoha ja süvakogumismahuti vahelisel alal ei tohi olla liiklusvahendeid või muid takistusi.
 • Juurdesõidutee mahutile peab olema piisava kandevõimega ja tasane. See peab võimaldama mahutit hõlpsalt käsitsi teisaldada. Juurdesõidutee peab olema vähemalt 3,5 m lai ja vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 4,5 m, v.a vanalinna piirkonnas, kus vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 2,9 m. 
 • Olmejäätmete kogumismahutit on keldri- või soklikorrusele lubatud paigutada ainult Tallinna Strateegiakeskuse loal. Mahuti peab paiknema naaberkinnistul paiknevast eluhoonest vähemalt 5 m kaugusel. Mahuti peab hoone välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast olema vähemalt 2 m kaugusel, v.a vanalinna piirkonnas, juhul kui tuleohutusnõuetele vastavus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil.
 • Jäätmemahutite arv peab vastama Tallinna jäätmehoolduseeskirja lisas 3 toodud nõuetele. 
 • Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas. Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel.
 • Ehitusloa taotlemisel ehitise lammutamiseks peab ehitusprojekt sisaldama muuhulgas:
 • lammutatavas ehitises leiduvate ohtlike materjalide kaardistus, nende eeldatavad liigid, paiknemine, kogused ning nende ohutu ja liikide kaupa kogumise ja käitlemise nõuded;
 • saadud materjalide ja toodete ligikaudsed kogused, võimalikud kohad taaskasutamiseks ja käitlemiseks, jäätmete liikide kaupa kogumine ja käitlemine. (Keskkonnaministri 17.09.2010 määrus nr 67 § 27) 
Juhised ehitajale
 • Ehitusjäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ning Tallinna jäätmehoolduseeskirja 3. peatükist. 
 • Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja ehk ehitise omanik, kui ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vahelise lepinguga pole ette nähtud teisiti. 
 • Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub sellekohane keskkonnakaitseluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 
Ehitusjäätmete valdaja on kohustatud:
 1. Rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liigiti kogumiseks tekkekohas
 2. Rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks
 3. Võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel mahutitesse või laadimisel veokitele või nende kohapeal taaskasutamisel
 4. Valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmemahutite paigutamiseks
 5. Kooskõlastama Tallinna Transpordiametiga ehitus- ja remonttööde tegemisel jäätmemahutite ajutise paigaldamise tänavatele. Tänava ajutiseks sulgemiseks peab saama loa. Vaata taotlemist.
 6. Tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud mahutid olmejäätmete ja ohtlike jäätmete kogumiseks
 7. Teavitama oma töötajaid eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest.
 • Ehitustegevuse ajal peab ehitajal olema sõlmitud leping olmejäätmete väljaveoks vastavat keskkonnakaitseluba omava ettevõttega. 
 • Ehitusprojektis tuleb välja tuua pinnasetööde mahtude bilanss ning väljakaevatud pinnase käitlemistoimingud ja -kohad. Lisaks tuleb selgitada, kuidas jäätmeid ehitusplatsil liigiti kogutakse. 
 • Ehitamisel tuleb koguda kõik jäätmekäitlusega seotud dokumendid, nt jäätmete taaskasutamiseks üleandmise-vastuvõtmise aktid, pinnase võõrandamiseks üleandmise-vastuvõtmise aktid ja riigi Keskkonnaameti poolt väljastatud nõusolekud ning registreerimistõendid. Riigi ja kohaliku omavalitsuse keskkonnajärelevalvespetsialistil on õigus tutvuda dokumentidega igal ehituse etapil. 
 • Esitada kasutusloa või -teatise faasis dokumendid (arved, tšekid), mis tõendavad ehitus- ja lammutusjäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. Ehitus- ja lammutusprahi tekkel on vajalik eraldi põhjendada, miks ehitusobjektil jäätmeid liigiti ei kogutud. 

Pinnasereostus

Kaevetööde teostamisel tuleb hinnata pinnase omadusi lõhna ja visuaalsuse alusel. Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele iseloomulikku lõhna või näha pinnasekihtides selgestieristuvat naftasaaduste reostust, palume teavitada sellest koheselt Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonda ([email protected]). Loe rohkem pinnasereostuse likvideerimise kohta.

Viimati muudetud 21.02.2024