Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ehitusjäätmete taaskasutamine

Ehitusjäätmete valdaja on kohustatud rakendama kõik võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks. Samas jäätmevaldaja on kohustatud rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liigiti kogumiseks tekkekohas. Tallinna Linnavolikogu määrus 08.09.2011 nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" (edaspidi Tallinna JHE) § 39 lg 4

Sortimisel üle jäänud mineraalsete püsijäätmete segu (sh täitepinnase) taaskasutamine väljaspool ametlikke ladestuspaiku, sh territooriumi heakorrastamiseks, on lubatud ainult kehtivate nõuete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja ehitusloa või heakorraplaani alusel, mis on kooskõlastatud linnaosa valitsusega ja Tallinna Ettevõtlusametiga. Sortimisel üle jäänud mineraalsete püsijäätmete segu võib kinnistu omanik kasutada oma kinnistu heakorrastamiseks kooskõlastatult Tallinna Ettevõtlusametiga ja riigi Keskkonnaametiga. Tallinna JHE § 40 lg 5
Lisainformatsiooni leiad SIIT

Ehitamisel maapõues tehtavate tööde käigus tekkinud looduslik kaevist võib väljaspool kinnisasja kasutada või võõrandada teisele isikule kooskõlastatult riigi Keskkonnaametiga. Kaevise kasutamiseks väljaspool kinnisasja tuleb esitada taotlus riigi Keskkonnaametile (Viljandi mnt 16, Tallinn) kaks nädalat enne kavandatavat tegevust vt skeem. Tallinna JHE § 40 lg 6
Lisainformatsiooni leiad SIIT

Mitteohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamisel teedeehitusel, maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel tuleb arvestada, et jäätmeid sisaldav kiht jäätmete taaskasutamisel pinnases ei tohi ületada 150 cm, kusjuures jäätmekiht tuleb katta vähemalt 10 cm paksuse mineraalsest looduslikust materjalist või pinnasest kihiga või vettpidavast tehismaterjalist kihiga, näiteks asfaltbetooniga. KKM määrus 21.04.2004 nr 21 § 41 lg 9

Materjalid ja esemed on võimalik suunata korduskasutamisele, nt aknaraamid ja uksed, jahutusseadmed, tellised, mööbel ja palju muud. Loe artiklit: "Vana ehitusmaterjali saab osta", RMP.EE

Jäätmekäitlejad ja uuskasutuskeskused realiseerivad ehitus- ja lammutusjäätmete ümbertöötlemisel saadud materjale:

- asfaltbetoonkillustik (erinevad fraktsioonid)
- betoonkilustik (erinevad fraktsioonid)
- purustatud silikaatkivi
- sõelutud haljastusmuld
- täiteks sobiv mineraalpinnas
- väljasorteeritud silikaattellis

Asbesti sisaldavad jäätmed - eterniit, asbesttsement plaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonimaterjalid - ei ole lubatud Eestis taaskasutusele suunata. Jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja üle anda kõrvaldamiseks sellekohase jäätmeluba omavale ettevõttele. KKM määrus 21.04.2004 nr 22 § 5

<< tagasi ehitus- ja lammutusjäätmete esilehele

Viimati muudetud 07.02.2022