Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Energia teekaardid – R4E

 roadmapsforenergy.eu

Energia teekaardid – R4E” (R4E – Roadmaps for Energy) (märts 2015 kuni veebruar 2018)

 

Projekti eesmärgid

R4E projekti eesmärk on luua Tallinnale uut tüüpi energiastrateegia (nn energia teekaart), mis koostatakse eri valdkondades loodud tegevusplaanide põhjal. Projektis keskendutakse kolmele valdkonnale: targad hooned, tark liikuvus ja tark linnaruum. Projekt toetab uue energiasäästudirektiivi 2012/27/EL rakendamist. Projekti eesmärk on ka suurendada avaliku sektori võimekust plaanida ja rakendada säästva energia poliitikat ja meetmeid.

Projekti koduleht: roadmapsforenergy.eu 

Projekti tutvustus:

Projekti tegevused:

Projekti raames arendatakse uut tüüpi energiastrateegiat, luues kaheksale partnerlinnale visioonid ja tegevuskavad, kaasates ka kohalikke huvirühmi. Huvirühmade hulka kuuluvad kõik strateegiast kasu saajad nagu elanikud ja partnerid teadusest ja tööstusest. Projekt koosneb neljast etapist.

Esimeses etapis seati Tallinna ambitsioonid energiamajanduses. Määrati kindlaks Tallinna sihid säästva energia valdkonnas ja targa linnana üldiselt. Lisaks valiti igale partnerlinnale targas energiasäästmises kaks fookusala : 1. targad hooned 2. tark liikuvus 3. tark linnaruum. Selles projektis on Tallinn valinud fookusaladeks „targad hooned” ja „tark liikuvus”.

Valminud on projekti R4E partnerlinnade ambitsioone tutvustav aruanne, milles on sõnastatud Tallinna ambitsioonid kahel valitud fookusalal:

         1. Targad hooned ja targad inimesed süsinikneutraalses Tallinnas aastal 2050

         2. Tark liikuvus loob meeldiva elukeskkonna Tallinnas aastal 2050

Teises etapis sõnastati linnade fookusaladest tulenevalt soovitud tulevikustsenaariumid energiamajanduses.

Kolmandas etapis koostati tegevuskava, määratleti kasutatavad ja plaanitud vahendid, mis võimaldavad soovitud sihini jõuda. Võimalikud suundumused ja arenguetapid asetati ajateljele, et määrata soovitud tulevikustsenaariumi saavutamiseks vajalikud tegevused ja vahe-eesmärgid. Osa tegevuskavast on kõigil partnerlinnadel ühine.

Neljandas etapis luuakse nn projektide portfell, mis koosneb uutest projektiideedest ja -kavadest, mis aitavad saavutada linnade eesmärke. Portfell annab ülevaate projektidest ja sisaldab ka linnadevahelist õppe- ja finantsplaani.

Projekti lõpus on igal partnerlinnal kaks tulevikustsenaariumi, kaks tegevuskava ning iseseisvate ja ühiste projektide portfell säästva energia poliitikate ja meetmete rakendamiseks. Omavalitsustes arendatakse visiooni sõnastamise ja tegevuskava koostamise võimet, et stimuleerida uuenduslike energialahenduste arendamist ja rakendamist ka tulevikus.

Projekti tulemused:

Projekti käigus luuakse kõigile partneritele uut tüüpi energiastrateegia, nn energia teekaart. Tallinna energia teekaarti kuulub:

-        tegevuskava „Targad hooned”;

-        tegevuskava „Tark liikuvus”;

-        eluasemevaldkonna tulevikustsenaarium;

-        transpordivaldkonna tulevikustsenaarium;

-        portfell, mis koosneb uutest projektiideedest ja -kavadest säästva energiamajanduse meetmete rakendamiseks.

Projekti praktiline kasu Tallinna linnale

Projektis osalemise kaudu saab Tallinna Energiaagentuur:

-        võimaluse võrrelda Tallinna linna säästva energiamajanduse alalise tegevuse edukust teiste projektis osalevate omavalitsuste tegevusega ;

-        leida viise ja võimalusi säästva energiamajanduse parandamiseks Tallinna linnas;

-        kaks projekti käigus loodavat tegevuskava „Targad hooned” ja „Tark liikuvus”;

-        portfelli, mis sisaldab tulevikuprojektide kavasid ja ideid, sh võimalikud rahastusallikad ja projektipartnerid;

-        korraldada vastava valdkonna uuringuid;

-        parandada valdkonna ametnike erialateadmisi.

Samuti annab projekt võimaluse kasutada tegevuskava koostamise meetodit teistel linnaasutustel oma strateegilise arengu planeerimisel.

Projekti partnerid

Projekti juhtpartner on Eindhoveni omavalitsus (Holland).

Projekti lihtpartnerid on:

  • Tallinn;
  • Forli omavalitsus (Itaalia);
  • Istanbuli linnavalitsus (Türgi);
  • Newcastle’i linnavalitsus (Suurbritannia);
  • Murcia linnavalitsus (Hispaania);
  • Palermo omavalitsus (Itaalia);
  • Sant Cugat Del Vallési linnavalitsus  (Hispaania);
  • Eindhoveni tehnikaülikool (Holland);
  • Kataloonia polütehniline ülikool (Hispaania).

Projekti finantseerimine:

Projekti teostaja on Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna Energiaagentuur.

Projekti kogueelarve 1 999 840 eurot on jagatud kümne projektis osaleva partneri vahel. Tallinna eelarve projektis on 99 333 eurot, millest 100 % ehk 99 333 eurot kaetakse välistoetusest, s.t. Euroopa Komisjoni programmi Horisont 2020 toetusest.

 

Projektijuht: Pille Arjakas, Pille.Arjakas [ät] tallinnea.ee 

Viimati muudetud 05.03.2018