Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Euroopa Roheline pealinn


Tallinna taotlus 2018        Tallinna taotlus 2019        Tallinna taotlus 2020      Tallinna taotlus 2022


ERP logo.jpgRohelise pealinna liikumine sai alguse 2006. aastal Tallinna linnapea Jüri Ratase algatusest. 15. mail 2006 kirjutasid 17 Euroopa linna esindajad alla memorandumile, millega tehti Euroopa Komisjonile ettepanek tunnustada igal aastal linna, kus lisaks keskkonnasõbralikele juhtimisotsustele ja üldise keskkonnateadlikkuse tõstmisele on rakendatud säästva arengu põhimõtteid, parandatud ühistranspordi kvaliteeti, laiendatud parkide ning haljasalade pindala, juurutatud jäätmekäitluse kaasaegseid põhimõtteid ja tehnoloogiaid või rakendatud innovaatilisi ja julgeid lahendusi linna üldise elukeskkonna oluliseks parandamiseks. Ettepanek leidis toetust Euroopa Komisjoni poolt 22. mail 2008 Brüsselis avaldatud deklaratsioonis.

Igal aastal tunnustatakse tiitliga ühte Euroopa linna, kus on viimase 5-10 aasta jooksul märkimisväärselt parandatud elukeskkonda ja rakendatud säästva arengu põhimõtteid, toimib elanike, ettevõtluse, mittetulundusühingute jt koostöö, jätkatakse elukeskkonna parandamise programmi, mis peaks avaldama kauakestvat mõju linnakeskkonnale ja ollakse valmis jagama sellealaseid kogemusi teiste linnadega.

Tiitel näitab linna valmidust ja võimet lahendada keskkonnaprobleeme.

Tallinna linn on võtnud eesmärgiks saavutada Euroopa rohelise pealinna tiitel.

Euroopa Rohelise Pealinna tiitel omistatakse linnale, kes on parandanud linnakeskkonda tervikuna konkreetsete tegudega, näiteks:

 • ametiasutuste, kodanike, äriringkondade ja teiste sidusrühmade koostöö ja partnerlussuhted, mille eesmärk on elutingimusi linnas arendada ja paremaks muuta
 • keskkonnasäästlike liikumisviiside rakendamine
 • parkide ja puhkealade rajamine ja laiendamine
 • kaasaegne lähenemisviis jäätmehooldusele
 • uuenduslikud lahendused mürareostuse probleemile
 • ühtne lähenemisviis linnajuhtimisele, mis tagab pikaajalised positiivsed tulemused

 

Valikuprotsess

Euroopa Rohelise pealinna tiitlile kandideerivaid linnu hinnatakse kümne keskkonnanäitaja alusel:

 1. Kliimamuutused: leevendamine
 2. Kliimamuutused: kohanemine
 3. Jätkusuutlik linnaliikuvus
 4. Jätkusuutlik maakasutus
 5. Loodus ja bioloogiline mitmekesisus
 6. Õhukvaliteet
 7. Müra
 8. Jäätmed
 9. Vesi
 10. Keskkonnasäästlik majanduskasv ja ökoinnovatsioon
 11. Energiatõhusus
 12. Juhtimine

Auhinnaprogramm on avatud ELi liikmesriigile, kandidaatriikidele ning Euroopa Majanduspiirkonna riikidele (Island, Norra ja Liechtenstein). Kõik ELi linnad, mille elanike arv on üle 100 000,  võivad taotleda Euroopa rohelise pealinna auhinda.

Žürii koosneb Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskkonnaagentuuri, säästvust edendavate kohalike omavalitsuste (ICLEI), Euroopa transpordi- ja keskkonnaliidu (T&E), Euroopa Liidu Pealinnade Liidu ja Regioonide Komitee esindajatest. 

Euroopa Rohelise pealinna kodulehekülg 

Buklett "Teel Euroopa Roheliseks pealinnaks"

Konverentsid "Roheline Tallinn"

Viimati muudetud 11.07.2022