Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Jäätmehoolduse arengusuunad

Jäätmehooldust arendatakse riigi jäätmekava ja Tallinna jäätmekava alusel. Riigi ja linna jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda, jäätmehoolduse korraldamist ja seda, kuidas saavutada efektiivsem ressursside kasutamine. Linna jäätmekava koostamisel võetakse arvesse üleriigilises arengukavas sätestatut ning see on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa.

2022. aastal vastu võetud "Tallinna jäätmekava 2022-2026" põhilised arengusuunad on: 
  • edendada jäätmetekke vältimist;
  • edendada ja suurendada jäätmete liigiti kogumist ja ringlussevõttu; 
  • tõhustada jäätmekorraldust, sealhulgas järelevalvet; 
  • toetada ringmajanduse põhimõtete rakendamist; 
  • suurendada teadlikkust.

Ringmajandus

Tallinn on selgelt teadvustanud, et jäätmehoolduse kavandamist tuleb vaadelda üldisemas ringmajanduse kontekstis. Nii on Tallinnal kavas ka ringmajanduse põhimõtteid laiemalt edendada ja rakendada, kaasates huvirühmi.

Tallinna linna peamised ringmajanduse edendamise sihid aastatel 2022–2026 on:

  • viia rõhuasetus tavapärastelt jäätmejaamadelt ringmajanduskeskustele;
  • toetada jätkusuutlikke korduskasutust hõlmavaid lahendusi;
  • suurendada elanikkonna teadlikkust asjade korduskasutamisest, parandamise võimalustest ning selle kaudu jäätmetekke vähendamisest ja vältimisest ning jäätmete ja kasutatud asjade liigiti kogumisest.

Ringmajandus on majandusmudel ja lähenemine, kus majanduskasv lahutatakse loodusressursside ülekasutamisest ja sellega kaasnevatest negatiivsetest keskkonnamõjudest. 

Ringmajandus on alternatiiv valitsevale lineaarsele „võta-tee-viska ära“ tootmise ja tarbimise majandusmudelile, mis vajab suurt kogust võrdlemisi odavat materjali ja sisendit ning toodab samas palju jäätmeid. Ringmajandus on ennast taastootev süsteem, kus hoitakse tooted, komponendid ja materjalid jätkuvalt nende kõige suurema kasuliku väärtuse juures.

ringmajandus

 

Tallinna linn koostöös Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) koostab linna ringmajanduse teekaardi, mis annab juhiseid, kuidas minna üle ressursse säästvamale ringmajandusele.

Loe ringmajanduse kohta rohkem:

Õigusaktid ja tegevuskavad

Jäätmehooldust reguleerivad õigusaktid

Mereprügi tegevuskava

Tallinna linn koostöös Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskusega (SEI Tallinn) koostasid pealinna mereprügi vältimise ja vähendamise tegevuskava 2022-2026. Tegevuskava ja seotud informatsiooniga on võimalik tutvuda siit.
 

Kontakt

Tallinnas korraldab jäätmehooldust ja edendab ringmajandust Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond. Kirjutage meile e-posti aadressile jaatmed@tallinnlv.ee või võtke otse ühendust meie spetsialistidega.
10119 Tallinn, Kaarli pst 1
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Lüüli Junti osakonna juhataja lyyli.junti@tallinnlv.ee 6404634
Eliis Kuus juhtivspetsialist eliis.kuus@tallinnlv.ee 6404131
Triin Ida peaspetsialist triin.ida@tallinnlv.ee 6404137
Eva Liisa Vahtramaa peaspetsialist evaliisa.vahtramaa@tallinnlv.ee 6404245
Annemari Kask peaspetsialist annemari.kask@tallinnlv.ee 6404285
Liina Kanarbik peaspetsialist liina.kanarbik@tallinnlv.ee 6164012
Mikk-Erik Saidla järelevalve peaspetsialist mikk-erik.saidla@tallinnlv.ee 6404610
Pjotr Gavrilov järelevalve peaspetsialist pjotr.gavrilov@tallinnlv.ee 6404581
 

Viimati muudetud 21.03.2023