Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Jäätmeloa taotlemine

↓ Jäätmeloa taotlemine

↓ Menetluses olevad jäätmeload

Jäätmete kõrvaldamiseks ja taaskasutamiseks on vajalik keskkonnaluba vastavalt jäätmeseadusele.

Jäätmeloa taotlemine

  1. Jäätmeloa taotlus esitatakse loa andjale (Keskkonnaamet) paberil või digitaaldokumendina, mis allkirjastatakse digitaalallkirja seaduses sätestatud korras.
  2. Jäätmeloa taotluse  esitab loa andja pärast taotluse nõuetele vastavuse kindlakstegemist arvamuse saamiseks taotleja tegevuskohajärgsele linna- või vallavalitsusele või, kui taotlejal puudub püsiv tegevuskoht, siis taotleja asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele.
  3. Jäätmeluba jäätmete käitlemiseks tuleb taotleda iga jäätmete töötluskoha ja jäätmeluba jäätmete tekitamiseks iga käitise või jäätmetekkekoha kohta.

Tallinna linna territooriumile väljastab jäätmelube Keskkonnaamet (Tallinna kontorid - Kopli 76, 10416 Tallinn, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn).

Keskkonnakaitseloa omaja kohustused on toodud Keskkonnaameti kodulehel.


Tallinna haldusterritooriumil menetluses olevad keskkonnakaitseload

Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus jäätmeid käidelda (sh vedada), leiab Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) ja allpool toodud tabelist. Oma arvamust keskkonnaloa taotluse kohta on võimalik avaldada Keskkonnaotsuste infosüsteemis (vt allpool toodud menetluse lingid) peale sisselogimist või saates kirja Keskkonnaameti e-posti aadressile  info@keskkonnaamet.ee või Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna aadressile jaatmed@tallinnlv.ee.

Tegevuse asukoht Käitaja Loa nr Redaktsioon Tegevuse lühikirjeldus Materjalid / menetluse number

Lagedi tee 11c

ATEMO OÜ

- 15.07.2022 Ettevõte taotleb luba jäätmete (17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01 ja 17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*) taaskasutamiseks. Menetluse nr M-120474
Peterburi tee 94h PTT Recycling OÜ L.JÄ/331495 05.07.2022 Ettevõte taotleb üheaegselt ladustatavate jäätmekoguste suurendamist. Käideldavaid jäätmeliike ega koguseid muudeta ei
soovita.
Menetluse nr M-119939
Kalda tn 9 Fendernet OÜ L.JÄ/329613 28.06.2022 Ettevõte taotleb luba jäätmete taaskasutamiseks, ohtlike jäätmete taaskasutamiseks või
kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus ja metallijäätmete taaskasutamiseks või
kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus.
Menetlus nr M-130006
Artelli tn 15 Eesti Keskkonnateenused AS - 09.06.2022

Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks aadressil
Artelli tn 15, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond (katastritunnus 78407:701:0834).
Ettevõte tegevuseks on jäätmete taaskasutamine – jäätmete taaskasutamisele eelnev
ümberpakkimine (R12y).

Menetlus nr M-120027

Suur-Sõjamäe tn 31a Ragn-Sells AS KKL/326557 03.06.2022

Ettevõte soovib kompleksloa muutmisega täpsustada käitises käideldavaid ja ladustatavaid
jäätmeliike ning asendada 4-kohalised jäätmeliikide alajaotised 6-kohaliste jäätmekoodidega,
muuta jäätmete käitlemise ja ladustamise paiknemist seoses mehaanilis-bioloogiline töötlemise
(MBT) tehase lammutamisega ning lisada kompleksloale koaguleerimise, vanarehvide
ringlussevõtmise ja nakkusohtlike jäätmete steriliseerimise toimingud.

Menetlus nr M-117328

Kopli tn 103/38

BLRT Refonda Baltic OÜ

KL-511809

25.03.2022

Ettevõte tegeleb käitluskohas ohtlike- ja tavajäätmete kogumisega, veo ning taaskasutusse, sh
korduskasutusse või kõrvaldamisele suunamisega. Ettevõte soovib esitatud taotluse alusel lisada
ühe väliplatsi loale, jäätmeliikide ja aastaste käitluskoguste täpsustust ning ladustavate
jäätmekoguste muutmist.

Menetlus nr M-119533

 

Teenuse kirjeldus: Jäätmeloa taotlusele seisukoha esitamine

Lisainfo:
Eliis Kuus, ringmajanduse osakonna juhtivspetsialist, tel 640 4131

 

Viimati muudetud 12.08.2022